Prijatelj • list prizadetih in njihovih prijateljev • leto XXII • št. 1 • Ljubljana 1990 • 6,00 din
KAZALO:  <  O   V   Λ 
Nameni apostolata molitve 1990 Uvodnik Srce vidi bolj globoko Vi nam, mi vam Anton Martin Slomšek Bog - ozdravlja in odrešuje Diakonija - naše služenje v župniji Zdravstveni delavci - prijatelji prizadetih Prizadeti v svojem okolju Gre za počlovečenje človeka Govorijo nam prijatelji: Štefka Ravnikar Bratstvo bolnikov in invalidov živi Iz misijonov: s. Hermina Nemšak Utrinki Ali je kaj novega? Je... Želim si prijatelja Tako odhajajo domov Nagradna križanka Utrinki Priprošnjiki za zdravje: Sv. Boštjan
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE 1990
JUTRANJA MOLITEV
Bog, k Tebi kličem v rani uri dneva.
Pomagaj mi moliti
in zbrati svoje misli k Tebi;
sam ne zmorem.
V meni je temno, toda pri Tebi je luč;
osamljen sem, toda Ti me ne zapustiš;
malodušen sem,toda pri Tebi je pomoč;
nemiren sem, toda pri Tebi je mir;
zagrenjen sem,toda pri Tebi je potrpljenje
ne razumem Tvojih potov,
toda Ti veš za mojo pot.

Oče v nebesih,
slava in zahvala Ti za mirno noč,
slava in zahvala Ti za novi dan,
slava in zahvala Ti za vso Tvojo dobroto
in zvestobo v mojem pretek
lem življenju.
Veliko dobrega si mi izkazal,
dopusti, da vzamem iz Tvoje roke
tudi vse hudo in težko.
Ne boš mi naložil več, kot zmorem nositi,
Tvojim otrokom vse pripomore k dobremu
Dietrich Bonhoeffer
(lz knjižice: Herr, ich bin krank, Gebete)
JANUAR
Da bi dialog med katoliško in anglikan- sko cerkvijo pripravil pot, ki bi vodila k edinosti kristjanov.
• Da bi poglabljali ekumensko zavest, posebno še s pravoslavnimi brati.

FEBRUAR
Za preganjane kristjane po raznih delih sveta.
Da bi slovenski kristjani z evangeljskim duhom prekvasili vsa področja javnega življenja.

MAREC
Naj kristjani vedno bolj pričujemo za Kristusa s tem,da pomagamo potrebnim in gojimo v sebi duha evangeljskega uboštva.
• Da bi se očetje ob zgledu sv. Jožefa globlje zavedali svoje vloge pri verski vzgoji svojih otrok.
Δ na kazalo domov na vrh Δ
UVODNIK
Dragi prijatelji!
Ko smo lani v decembru napovedali (do- ločili pa že v začetku novembra), da bo letna naročnina za 1990. leto 240.000 oz.sedaj 24,00 din,smo se zmotili. Ven- dar bomo obljubo držali;kdor je to vsoto poravnal do 31.januarja,ne bo potrebno doplačevati. Za ostale prilagamo polo- žnice.
Letna naročnina za 1990 znaša od 1. februarja 36,00 (podporna 72,00) din; seveda, če bodo napovedi držale. Za tujino je naročnina 150,00 din ali 150 ATS ali 20 DEM ali 12 USD ali 15 CAD; letalsko pošiljanje 250,00 din ali 20 USD ali 25 CAD.Prosimo,da pri plačilu natan- čno vpišete svoj oz. naročnikov naslov (z našo šifro). S pravočasnim plačeva- njem (do konca marca ali vsaj aprila) nam zelo pomagate, da obdržimo čim nižjo ceno.
Vsem,ki ste pohiteli in naročnino že po- ravnali, se iskreno zahvalimo. Posebno zahvalo s spominom v molitvi smo dolžni dobrotnikom, ki skrbite za brezplačno pošiljanje Prijatelja tistim, ki bi sami iz- datka za naročnino ne zmogli. S tem de janjem ljubezni do bližnjega tudi poma- gate, da je verski tisk v službi ZA ČLO- VEKA VREDNO ŽIVLJENJE. Takšno je namreč geslo meseca verskega tiska (v januarju).
Vsi sodelavci se zavedamo naloge, ki jo ima Prijatelj, da gradi mostove prijatelj- stva med prizadetimi in zdravimi. Prvim hoče biti v pomoč,da bi kljub prizadetosti (in z njo) živeli čimbolj polno krščansko življenje, vsem drugim dobre volje pa, da je pravo krščanstvo v služenju.Tako bolni kot zdravi smo udje ene Kristusove Cerkve.
Da smo vsi ena družina,smo zlasti obču tili ob praznikih Jezusovega rojstva; naj nas On podpira, da bomo iz obhajanja teh skrivnosti tudi med letom živeli. Zato iskrena hvala za lepa voščila in dobre želje.Prisrčen prijateljski pozdrav vsem!
uredništvo in uprava
Δ na kazalo domov na vrh Δ
SRCE VIDI BOLJ GLOBOKO
Usmerjaj svoje srce k Bogu in k soljudem Razum je potreben, celo zelo, toda od- ločilnejšega pomena v tvojem življenju so srečanja od srca k srcu.
Srečati se od srca k srcu pomeni, da postanemo prijatelji. Daruj svoje srce v ljubezni, tedaj boš občutil:
Tudi tvoje srce hrepeni po srečanju,ki bi bilo prežeto z veliko ljubeznijo do Boga in do soljudi. Iščeš pot. Ta pot je. Pojdi s papežem Janezom XXIII. in papežem Janezom Pavlom I. v šolo sv. Frančiška Saleškega. Tam spoznaš:
"Vedno in povsod mora biti naše srce, naš razum, naša volja - s svojo konico kot kompasova igla-usmerjena na božjo ljubezen."
Ko je ta ljubezen prižgana v tvojem srcu, boš tudi ti v svojem življenju s Frančiš- kom Saleškim spoznal:
ŽIVETI POMENI PRI BOGU NIČ DRU- GEGA KOT VEDNO SAMO LJUBITI!
Ljubiti
- je pot svetega Frančiška Saleškega
- je pot k polnosti tvojega življenja
- je pot za današnji čas
- je pot k prijateljstvu
- je pot veselega oznanila
- je pot v božjo ljubezen
- je pot v osrečujoče življenje.
Podarjaj srce! Našel boš vse,kar potre- buješ za svoje življenje.
LJUBITI Z VSEM SRCEM

Moja mati me je naučila tole molitev: Moj Bog, z vsem srcem in bolj kot vse drugo ljubim Tebe,ki si neskončna dobrota in moja večna blaženost.Iz lju- bezni do Tebe ljubim svojega bližnjega kot sam sebe in pripravljen sem odpus- titi storjeno krivico. Moj Gospod in Bog: da bi moja ljubezen do Tebe še rasla!
To molitev molim še danes, vsak dan. Premislite besedo za besedo! Ja,- ljubiti z vsem srcem - edino tu človek sme biti in naj bo v ekstremnem položaju: v ljubezni do Boga.Kdor Boga ljubi,prejme moč in vzdržljivost,da ljubi tudi bližnjega, celo tistega, ki nas jezi ali žali. Ravno to je božja volja:slabo premagati skozi ljubezen, ne samo s čustvom, temveč tudi s konkretnimi dejanji. Svet nudi stotere možnosti za to. Še vedno ni socialna dolžnost privatne lastnine do- volj uresničena. Še vedno se dviga po- svetna pridobitniška tekma.
Kako upravičene so torej za vsakega zadnje besede te molitve, ki jih še en- krat ponavljam: Moj Gospod in moj Bog: da bi moja ljubezen do Tebe še rasla!
To je tudi moja želja za vas vse.
Janez Pavel I.
pri svoji zadnji splošni avdienci 27.9.1978
Licht 6/89
Δ na kazalo domov na vrh Δ
VI NAM, MI VAM
DRAGI PRIJATELJ!
Rada prebiram Prijatelja, ob zanimivih spisih se tudi dlje zadržujem in razmiš- ljam o njih. Med te spise spadajo tudi članki: Bog - ozdravlja in odrešuje,ki jih pripravlja p. dr. Marijan Šef.
V letošnji 3. št. Prijatelja (1989, str.10) sta se me globlje dotaknila dva stavka iz omenjenega članka,pa bi želela dobiti nanju jasnejši odgovor.
Citiram: - Zdravje lahko povezujemo z odrešenjem in svetostjo. Pod tem vidikom je potemtakem vsaka bolezen znamenje neodrešenega človeka in gre- šnosti. - konec citata. Ob tem se mi vsiljujejo vprašanja:Je mar tisti,ki je bolj zdrav,tudi bolj svet? Če je vsaka bole- zen znamenje neodrešenega človeka in grešnosti, kako naj mi, ki smo za vse življenje zaznamovani z boleznijo,živimo kot odrešeni kristjani? Mar za nas to veselo oznanilo,da nas je Kristus že od- rešil,in kot udje njegovega skrivnostnega telesa samo dopolnjujemo njegovo delo - ne velja?
Upam, da dobim na ta vprašanja zado- voljiv odgovor! Hvala!
Teja
Draga Teja!
Veseli me,da želiš priti do globljega spo znanja odnosov med boleznijo in greš- nostjo, med odrešenjem in svetostjo.
Najprej bi rad poudaril, da je vse to velika skrivnost, ki jo človeške besede nikakor ne morejo pojasniti.
Če se ustavljaš pri citatu,vzetem iz ce- lotnega sestavka,lahko prideš do zaklju čkov, ki jih izražaš s svojimi vprašanji. Če pa povežeš omenjeni citat z razlago pred citatom, boš videla,da zdravje ne pomeni samo zdravo telo, ampak prav tako ali še bolj zdrave odnose. - "Zdrav sem takrat,ko sem v skupnosti z Bogom, z drugimi in sam s seboj. Bolezen ni samo pomanjkljivo delovanje kakšnega organa, ampak pogosto tudi posledica porušenih odnosov do Boga in drugih". (Prijatelj 1989, št.3, s.10). Zdravje lahko povezujemo z odrešenjem in svetostjo pod pogojem, da ima telesno zdrav člo- vek zdrave odnose z Bogom in drugimi. Drugače je seveda samo telesno, torej nepopolno zdrav. Nepopolno zdrav člo- vek pa je bolan. In kako je s človekom, ki telesno ni zdrav,ima pa zdrave odno- se z Bogom in drugimi?-Telesna bolezen ali invalidnost (ki je pravzaprav posle- dica kakšne bolezni ali nesreče, in ne bolezen v pravem pomenu besede) ne ovirata človeka,da bi imel zdrave odno- se do Boga in drugih.
Popolnoma zdravega človeka ni. Vsak človek je umrljiv,to pomeni,da je na smrt bolan in bo brez izjeme umrl. Vemo tudi, kako krhko je telesno zdravje.-Prav za- radi tega je telesno zdravje lahko samo znamenje odrešenja in svetosti, ne pa dokaz odrešenosti in svetosti. Svetosti in odrešenosti torej ne moremo nepo- sredno povezovati s telesnim zdravjem. To se lahko zgodi samo, če ima zdrav človek tudi zdrave odnose do Boga in drugih.
Telesno zdravje je torej lahko samo do neke mere,relativno, znamenje svetosti V zgodovini odrešenja, ki jo tudi mi ži- vimo,pa je Jezus svobodno sprejel nase bolezen in nas z njo odrešil,to je ozdra- vil naših bolnih odnosov do Boga in dru- gih. Prerok Izaija je napisal, da smo "po njegovih ranah ozdraveli" (prim. Iz 53, 2-5). - To pomeni, da je Jezus uporabil telesno trpljenje, "bolezen", da nas je odrešil. Ni nas odrešil s svojim zdravim telesom, čeprav je bil edini popolnoma zdravi človek na svetu.
V luči pravkar povedanega lahko rečemo da more človek, ki telesno trpi, ki je "bolan" zaradi tujih grehov, dedno bole- zenskih vzrokov, fizikalnih ali družbeno škodljivih vplivov, postati podoben Kris- tusu in njegov sodelavec pri odrešenju.
"Vsaka bolezen je znamenje neodreše- nega človeka". - Tako je, saj je vsak človek,kot smo že videli,"bolan na smrt" in zato neodrešen. Odrešenje in s tem ozdravljenje nam je podaril Kristus,ko je premagal smrt, ki je znamenje neodre- šenosti. Človek svoje odrešenosti torej ne more doživljati v svojem telesu, ki je obsojeno na smrt,ampak v svojem duhu ki je neumrljiv,večen. V moči Jezusove- ga vstajenja živi v nas upanje,da bomo nekoč doživeli tudi odrešenje svojega telesa. Do takrat pa veljajo za vsakega od nas,naj bo telesno bolj ali manj zdrav besede apostola Pavla:"Zdaj se veselim ko trpim za vas. S svoje strani dopol- njujem v svojem mesu, kar primanjkuje Kristusovim bridkostim, in to v prid nje- govemu telesu,ki je Cerkev" (Kol 1,24).
Tvoj Prijatelj
Δ na kazalo domov na vrh Δ
ANTON MARTIN SLOMŠEK
Uredništvo Prijatelja se je odločilo, da bo letos v vseh številkah prineslo odlomke Slomškovih del in nekaj pes- mi ter tako predstavilo tega pomembnega Slovenca.
Rodil se je 26.novembra 1800 na Slomu pri Ponikvi. V Celju je končal gimnazijo, v Ljubljani modroslovje, v Celovcu pa bogoslovje. Najprej je bil kaplan, pred- stojniki pa so videli njegovo nadarjenost in prizadevnost,zato so ga imenovali za špirituala v celovškem bogoslovju. Od- slej je šla njegova pot strmo navzgor. L. 1846 je postal lavantinski škof s se- dežem v Št. Andražu v Labotski dolini. Pozneje je prestavil sedež škofije v Maribor (1859) in tako združil skoraj vse štajerske Slovence. Umrl je 24. sep tembra 1862 v Mariboru. Zdaj počiva v tamkajšnji stolnici.
Že kot bogoslovec je poučeval sošolce v slovenskem jeziku. To delo je nadalje val kot špiritual. Vplival je,da so ustano vili bralno društvo, in osnoval slovstveno društvo. Zgodaj je začel pisati pesmi, zgodbe za mladino, izdal več nabožnih knjig. Osnoval je Drobtinice. V njih je s pesmimi in vzgojnimi sestavki skrbel za umsko in nravstveno rast ljudstva. Za šolarje je izdal knjigo Blaže in Nežica v nedeljski šoli. Na njegovo pobudo so ustanovili Mohorjevo družbo. Zato ga štejemo med narodne buditelje, saj je postavljal temelje za razvoj slovenščine Z nekaj stavki ga je lepo označil seda- nji mariborski škof dr.Franc Kramberger: "Slomšek,šolnik in pedagog,kritik, učitelj materinega jezika in borec za enakopra vnost Slovencev, rodoljub in domoljub, predvsem pa dušni pastir in oznanjeva- lec božje besede, ekumenski delavec in teološki učitelj slovenskega ljudstva, škof in, če dodamo še zadnji in najvišji naslov, svetnik-to so dimenzije njegove osebnosti."
A. P.
Odlomki iz Slomškovih poučnih spisov
Lepo petje, lepo srce
"Slajše reči na svetu ni, kakor je pesem lepa. Milo mati poje,ki ziblje dete svoje; med pesmijo dete mehko zaspi.S petjem si otroci kratek čas delajo,kadar veselo procesijo peljajo: ne vejo za revščino tega sveta...
Ni jih pa tudi na svetu ljudi,ki bi rajši peli kakor Slovenci in lepšega dara ne vem, kakor jim čedno pesmico dati. Rečem, da je vreden sto cekinov zlata, ki nam lepo novo pesem dá, naj bo zdravička, ali pa sveta, da je le vneta...
Radi bi peli mladi Slovenci in Slovenke, da bi znali. Česar človek ne zna, se mora naučiti; tudi šola veselega petja mora biti pri poštenih, dobrih ljudeh...
Ptico boš spoznal po petju, pa človeka tudi. In kar o človeku posamezno - se lahko reče o vsem ljudstvu. Iz obilnosti srca se glasijo usta, in kjer ni čednih pesmi, tam tudi prebivati ni veselo...
Lep božji dar je čedno ubrana pesem in moder pesnik, ki snuje prave pesmi; on je v resnici božji mož in pa velik dobro- tnik svojega rodu. Bog nam daj takih!"
"Petje ima lepšati življenje, požlahtnje- vati vse naše dejanje in nehanje. Kjer ljudje radi lepo pojo, tamkaj je dobro biti;med hudobnimi ljudmi ni lepih pesmi Posvetne,poštene pesmi so sol življenja da se ne pokvari ..."
Ptičje gnezdo
Ptičice nam kažejo božjo modrost. Ka- dar začne sneg kopneti,se začno ženiti Toliko se ljubita on in ona, da če eno izgine, drugo od žalosti umre. Po dvoje jih okrog leta, si skriven kraj poišče in začne gnezdo nositi. On nosi ves ljubi dan peresca, žimo in ilo, ona pa v skri- tem kotu sedi in lepo gnezdo dela. Ni človeka tako znajdenega,da kaj takega naredi.
Ko je gnezdo narejeno, starka dan na dan po eno jajčece znese. Vsako pleme jih ima na število podobna,lepo pikčasta Ko jih je nanesla,začne valiti. Cele dne- ve na gnezdu sedi in jih greje, starec pa okrog gnezda poje in ji kratek čas dela. Še ne beži ne, če kdo pride, tako skrbno jih varuje.
V nekaj dneh se jajčeca ogrejejo, mladi v luščini oživijo in svoj živež pripravljen najdejo ... Oh, koliko veselja ptičice ljudem storijo! Pri jutranji zori se začno glasiti in peti jutranjo pesem. Kako mi- čno poje slavček v grmovju ponoči,zdaj joka, zdaj žvižga, zdaj milo grgra! Kako častitljivo se škrjanček s polja vzdiguje in hvali Boga, pa zopet med brazde po- vrne si svojega živeža iskat ter človeka uči, kako naj moli in dela!
Slišiš grlico, kako v zelenem logu gode? Ali se ti ne zdi, kakor bi mati pri zibeli pela? Kanarčki in rdečniki se naučijo viže peti, da ne orgle tako lepo. Papagaje, tudi srake cele besede naučiš.
Tudi za hasen nam je Bog ptičji rod dal. Ptice zaneso semena na visoke pečine, v neznane kraje, kamor človeška noga ne more, da se zrnce vcimi in zraste lepo drevo. Lastovke pobirajo škodljive komarje in mušice poleti, ki bi jih toliko bilo,da bi dihati ne mogli. Ako nizko nad zemljo za muhami letajo,nam napovedo grdo, ako visoko, večidel lepo, jasno vreme. Sinice, brglezi in domači letalci škodljive črve po vrtih obirajo, da nam drevja ne objedo. Tako ptičice vsako zrno plačajo, ki ga snedo, ako ne one, plača pa Bog, ki govori:
"Poglejte ptice pod nebom, one ne se- jejo in ne žanjejo, tudi ne spravljajo v svoje žitnice, vaš Oče nebeški jih živi; ali ne bi tudi vas preskrbel?"
Ljubezen do domovine
Tista dežela, v kateri je bil kdo rojen ali zrejen ali v kateri stalno prebiva,se ime nuje rojstna ali domača dežela, domo- vina, očestvo ali očevina. V domovini dobi vsakteri prebivalec potrebni živež, nauk o potrebnih in koristnih znanostih, dobi brambo in varnost svojega življe- nja in premoženja in marsikatere druge dobrote, ki mu pomagajo ohraniti življe- nje in zdravje in doseči svoj visoki večni namen. Vsakdo tedaj dobiva od svoje domovine mnogotere in velike dobrote. Zato je vsak prebivalec dolžen svoji domači deželi hvalo, ljubezen in pomoč. To hvaležnost,ljubezen in pomoč imenu jemo sploh domovinsko ljubezen.Domo- vinska ljubezen ali domoljubje je tedaj dolžnost vsakega.
Kaj mora storiti,kdor ljubi domovino? Ta se bo vsega veselil, kar povišuje srečo domovine;srce ga bo bolelo,če jo zade- ne nadloga ali nesreča;vse njene prigo- dke bo občutil v srcu. Prerok Jeremija je občutil v srcu vse nadloge svoje do- movine in je v svojih žalostnih pesmih žaloval nad njenim razdejanjem. Jezus je jokal nad Jeruzalemom.
Kdor svojo domovino ljubi, ji iz vsega srca želi,kar je zanjo dobrega in korist- nega. Svojo domovinsko ljubezen izka- zujemo tedaj tudi s tem, da ji iz srca želimo vse dobro in koristno.
Ali bi ne bilo dosti vse vesele in žalostne prigodke svoje domovine čutiti v srcu in ji iz srca želeti vse dobro; dober de- željan je tudi pripravljen v potrebi svoji domovini po svoji moči pomagati z be- sedo in dejanjem ter skrbi,da se odvrne vse in obvaruje vsega,kar bi ji bilo ško- dljivo in nevarno.Tudi s tem izkazujemo domovinsko ljubezen, da storimo radi in radovoljno vse, kar povišuje srečo do- movine, in si prizadevamo odvrniti od nje vso škodo.
Kjer ni nobene postave, tam veljajo same pesti.
Ako pravičen se hudim pridruži, kmalu se dobro s hudim okuži.
Zoper moč smrti ni rože na vrti.
Δ na kazalo domov na vrh Δ
BOG - OZDRAVLJA IN ODREŠUJE
Pripravlja p. dr. M. Šef
ZDRAVILNA MOČ ZAKRAMENTOV
6. Sveti Duh obnavlja popačeno podobo Boga
V prejšnjem sestavku smo spoznali, da je zakrament birme neizkoriščena moč krščanstva, ki naj bi vplivala na javno življenje. Z II. vatikanskim cerkvenim zborom se je začela obnova krščanskega življenja v katoliški Cerkvi, ki je pravza- prav posledica novih binkošti, za katere je papež Janez XXIII. molil pred začet- kom vatikanskega zbora.
Koncil je torej sprožil več obnovitvenih gibanj v Cerkvi, ki so danes že marsikje sestavni del cerkvenega življenja. Ta gi banja imajo različna imena:Marijino delo (ognjiščarji), kurzillo, neokatehumenat, karizmatična prenova, Schönstattsko gibanje ipd. Kljub različnim začetkom imajo duhovna gibanja nekaj skupnih značilnosti: povezati želijo v občestvo kristjane,ki občestvenega življenja niso mogli doživeti v okviru družine ali žup- nije. Vsako gibanje uvaja svoje ude v poglobljeno krščansko življenje,ki naj bi dobilo svoj vidni izraz v jasni odločitvi za Boga.
Prenova v Duhu
Doživetje novih binkošti je zelo očitno pri karizmatični prenovi (pri nas Prenovi v Duhu). Protestantski karizmatiki go- vore kar o "krstu duha" ali "novi birmi". - Pri tem seveda ne gre za nov zakra- ment, ampak za oživitev milosti,ki jih je kristjan prejel pri krstu in birmi, vendar jih ni uresničeval v svojem življenju. Zunanji razlog je v tem, da smo mnogi kristjani prejeli krst kot dojenčki, birmo pa kot mladoletniki. O resnični vsebini enega in drugega zakramenta pa nismo veliko razmišljali al pa smo na oba zakra menta gledali preveč statično kot na nekakšen "pečat" v naši duši, ne pa kot na moč božjega življenja, ki naj bi po- polnoma spremenila človeka in njegovo življenje.
V prenovitvenih skupinah za vsakega novega člana molijo, da bi Sveti Duh oživil njegove duhovne darove in milosti Pri tem morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji.Molitev za oživitev prejetih milo- sti ni enkratno dejanje, ampak zahteva določen čas priprave in podporo ali spre mljanje v vsakdanjem življenju. V naših krščanskih občestvih se zelo pogosto- krat dogaja,da po krstu ali birmi ostane človek sam. Premalo se zavedamo po- trebe, da drug drugega spremljamo v rasti duhovnega življenja. Brez podpore občestva človek ne more razviti vseh prejetih milosti in darov, ker je večina teh namenjena prav občestvenemu živ ljenju.Z molitvijo občestva se v človeku "speče" milosti "prebudijo" -aktualizirajo - Gre torej za stalno poglabljanje v ob- čestvu in s pomočjo občestva. V tem odkrivamo dve značilnosti:kristjan doži- vlja notranje zdravljenje in posvečevanje
Med uvajanjem v poglobljeno krščansko življenje je treba posvetiti posebno po- zornost različnim oviram,ki preprečujejo delovanje Gospodovega Duha. Gre za različne zavestne ali nezavestne zavore (blokade) ali notranje rane, ki so posle- dica različnih negativnih doživetij od začetka življenja. Zato je pri nekaterih ljudeh obnovitveni proces v začetku la- hko boleč.
Neka žena je o tem doživljanju rekla: "Že šestkrat sem se izročila Bogu,pa mi je vedno bolj hudo!" -Dozdevno poslab- šanje seveda ne more biti neposredni učinek Svetega Duha. Pod vplivom mi- losti Svetega Duha se v človeku poleg pozitivnih moči pokažejo tudi njegove "senčne strani" ali "rane", ki jih človek doživlja toliko bolj črno, kolikor več luči prejema. Zato je pri takšnem "čiščenju" ali "zdravljenju" večkrat potrebna pri- merna strokovna pomoč, velika potrpe- žljivost in opora občestva.
Zdravljenje zgrešene ali popačene podobe Boga
Med zelo velike ovire,da kristjani ne mo remo bolj sproščeno živeti svojega pri- jateljstva z Bogom in s tem vplivati na svoje okolje,je zgrešena podoba o Bogu
Mnogi kristjani smo kot otroci slišali, da je "naš dragi Bog dober". Vendar se je pogostokrat zgodilo še nekaj,kar je po- dobo "dobrega Boga" zelo popačilo. Če nam je mati kdaj rekla: "Če ne boš pri- den, te bo Bogec kaznoval," smo dobili občutek,da Bog le ni vedno samo dober ker zna tudi kaznovati.Ta občutek se je še poslabšal, če smo se razočarali nad svojim očetom, ko se je jezil na nas, ko je na nas vpil in nas morda celo prete- pel. Kaj si lahko mislijo o "dobrem Bogu -Očetu" otroci,ki očeta sploh niso spo- znali v življenju?! Dvojnost občutkov pred Bogom, ki smo jih dobili kot otroci, imajo zelo močan vpliv tudi na odnos,ki ga doživljamo do Boga,ko smo že odrasli Čeprav vemo ali govorimo, da je Bog dober, se ga kljub temu bojimo, ker se nam zdi,da nas lahko kdaj tudi kaznuje. Zato se mu rajši preveč ne bližamo.
Podobno uničujoče deluje na otroka, če je priča prepirom med očetom in materjo.
V srcu takšnega otroka ostane podoba Boga, ki je hkrati "dvobarven": bel in črn, zelen in moder v obraz ali progast od vrha do tal.
Napačna predstava o Bogu je samo ena od ovir, ki nam preprečujejo, da bi se brez pridržkov prepustili vodstvu božje- ga Duha. Prenova v Duhu naj bi v člo- veku najprej obnovila resnično podobo o Bogu. Gre torej za tisto notranjo spre membo, ki jo Nova zaveza opisuje kot "metanoio" - spreobrnjenje. Človek se obrne proč od popačene podobe o Bogu in s tem tudi o samem sebi, in se obrne k podobi Boga,ki me ljubi in zato začnem ljubiti in sprejemati tudi sebe in druge.
Obnova milosti zakramenta birme pomeni najprej obnovo naše razdvojene podobe o Bogu. Ne moremo zaživeti v polnosti svojega krščanstva,dokler nas boli duša in srce zaradi "trdega,krutega, neusmi- ljenega,strogega Boga". Vredno je torej da se odločimo za obnovo in poživitev prejetih milosti. Tako bomo iz "spečih", "negibnih" kristjanov postali veseli, po- nosni in pogumni kristjani, binkoštni kri- stjani.
Služba prenovitvenih skupin v Cerkvi je zelo pomembna za življenje vse Cerkve. Pri tem imajo zelo pomembno nalogo duhovniki. V knjigi B. Häringa O veri, ki ozdravlja,je poglavje,ki govori o ranjeni Cerkvi in ranjenih duhovnikih.Cerkev pa potrebuje zdrave duhovnike,da bi mogli posredovati vernikom po molitvi in za- kramentih potrebne milosti. Kar velja za duhovnike, velja po svoje tudi za očete in matere.
Združimo se v molitvi,da bi Bog po Sve- tem Duhu ozdravljal ne samo bolnike, ampak naše očete in matere,naše duho vnike,da bi postali sposobni za posredo- vanje milosti,ki jih Bog namenja našemu narodu v tem trenutku naše zgodovine.
NAŠA MOLITEV K TEBI, SV. JOŽEF!
Sveti Jožef,
od Boga si prejel milost, da postaneš Njegovemu Sinu krušni oče in to nalogo si zvesto izpolnjeval.
K Tebi se goreče obračamo v svojih zadevah.
Obvaruj vse naše dobrotnike in prosi zanje pri božjem Sinu.
Tvojemu očetovskemu varstvu zaupamo svoje gmotne skrbi.
Izprosi vsem romarjem blagoslov svojega božjega varovanca.
Vzemi nas vse v svoje posebno varstvo, da bi bilo stvarstvo v večjo božjo slavo
AMEN
Δ na kazalo domov na vrh Δ
DIAKONIJA - NAŠE SLUŽENJE V ŽUPNIJI
Novo mesto - sv. Janez:
'GRADNJA' DROBNIH VEZI PRIJATELJSTVA
Mladinska veroučna skupina iz naše žu- pnije (Novo mesto - sv.Janez) se je pri veroučnem srečanju z župnikom dogo- vorila, da za letošnje (oziroma sedaj že lanske) praznike obiščejo ostarele ljudi in invalide v župniji in v Domu starejših občanov. Na začetku je mlade skrbelo, kako jih bodo starejši ljudje sprejeli.
Toda že pri prvem obisku v Domu so bili presenečeni. Niso mogli verjeti, da jih ti osamljeni ljudje sprejemajo z velikim ve- seljem. Mnogim so celo solze polzele po licih; zdelo se jim je neverjetno, da jih pridejo obiskat in voščit blagoslovljen Božič mladi iz župnije. Žal se tudi zgodi, da jih svojci ne obiščejo,nekateri so kar odpisani od domačih. Ni dolgo tega, ko mi je oskrbovanec trpko potožil: "Tu v Domu je naša zadnja postaja v življe- nju... z domačimi ni nobenih stikov več" Vsem obiskom pa je, žal, bila dodana kaplja grenkobe,ker župnik ni bil prisoten kar so še najbolj pogrešali oskrbovanci. Pozneje so sledili obiski po družinah v župniji;zopet veselje,začudenje,solze... Presenečeni so bili vsi: mladi zaradi to- plega sprejema, starejši nad obiskom in simboličnim darilcem.Kako lepe vezi pri- jateljstva se lahko spletajo med seboj! Mnogokrat bi odpadla kritika starejših ljudi-kakšna je današnja mladina! In tudi mladi se ne bi pritoževali, da jih "stari" ne razumejo.
Marija P.
 
Kranj - Šmartin:
NISMO ODVEČ
Večkrat lahko slišimo, kako da smo bol- niki ali kakorkoli prizadeti blagoslov Cer- kve.Tudi sv.oče se na svojih potovanjih najprej ustavi in pozdravi bolnike in tako tudi z dejanji pokaže, da nismo odveč.
Izredno pohvalno je,da že v večini žup- nij pripravijo vsaj enkrat na leto dan za bolne in starejše, da se s pomočjo do- brih ljudi lahko vsaj takrat udeležijo sv. maše v svoji župniji.Tako nam take pri- jetne trenutke že nekaj let pripravijo v župniji sv.Martina v Stražišču pri Kranju V nedeljo 8. oktobra popoldne je bil tak dan in v našo sredo je tokrat prišel ure dnik Prijatelja Jože Zupančič in daroval sv. mašo ter nas duhovno obogatil s spodbudnimi besedami za prihodnje dni. Pred našega Gospoda je lahko vsak po- ložil svoje življenje in trpljenje, prejeli pa smo tudi zakrament sv. maziljenja, ki nam naj utrdi moč za premagovanje težav. Pred mašo s krajšo meditacijo, med njo in tudi potem v župnišču so nas s svojim ubranim petjem razveselili tamkajšnji mladinci. Po duhovni hrani smo bili povabljeni v župnišče na sladke dobrote, ki so jih pripravile dobre in po- zorne gospodinje. Za vse prijetne tre- nutke in dobro voljo vsem in vsakemu posebej Bog povrni!
Milena
 
BOŽIČNA MAŠA V DOMU NA TABORU

Duhovna oskrba po naših Domovih po- čitka je po večini kar dobra. Vsakega,ki to želi,obišče duhovnik enkrat mesečno Ponekod pa imajo urejeno tako, da jih ob nedeljah in praznikih hodijo obhajat sestre redovnice ali laiki,zlasti člani žu- pnijske komisije za diakonijo. Vendar za mnoge to ni dovolj. Veliko več bi bilo vredno,ko bi sami mogli k sv.maši, zato čakajo in odlašajo,da bi jim bilo boljše.. To srečo, žal, le redki doživijo.
Zakaj ne bi mogla biti sv.maša v Domu, saj je dovolj prostora?! In je bila. V ne- katerih Domovih je že vsak mesec, dru- god vsaj dvakrat letno. Pred praznikom Gospodovega razglašenja, 5. januarja letos, je nadškof dr.A.Šuštar maševal v Domu upokojencev Ljubljana-Center,na Taboru. Čeprav je ta Dom v neposredni bližini cerkve Jezusovega Srca, je za večino cerkev predaleč, zlasti pozimi. Zdravstveno osebje Doma in sestre us- miljenke so pomagale,da je klubski pro- stor napolnilo prek sto oskrbovancev, od tega več kakor dvajset na invalid- skih vozičkih. Pozorno so prisluhnili topli nadškofovi besedi spodbude in zahvale ter živo sodelovali s petjem božičnih pesmi. Ob tej priložnosti je predsednica Domskega odbora izročila dar oskrbovan- cev za obnovo fresk v ljubljanski stolnici ter za domačo cerkev na Taboru.
Vedri obrazi,vzdihi olajšanja,solze sreče in hvaležnosti pričajo,kako so takšna sre čanja ob Gospodovi mizi nujno potrebna.
 
AKTUALNOST VINCENCIJEVE KARIZME ZA POTREBE DANAŠNJEGA ČASA

Tu je prvo obljubljeno (skrajšano) preda- vanje,ki smo ga v jeseni 1989 poslušali na srečanjih Bratovsko se med seboj ljubimo

Kdo je bil sv. Vincencij Pavelski?
Živel je od 1581 do 1660 leta. Rodil se je v Berceauju pri Daxu v južni Franciji v preprosti in revni kmečki družini.Oče je videl,da je sin Vincencij nadarjen. Zato je prodal par volov in mu s tem omogo- čil šolanje, v upanju, da bo sin družini pozneje drugače poplačal. Še mlad se je Vincencij odločil za duhovniški poklic. Želel je čimprej priti do kakšnega bene- ficija, ki bi mu omogočal mirno življenje in pomoč domačim. Sam pravi, da je bil takrat "ujet v pajčevino posvetnosti". Šele ko je po hudi (notranji) krizi vere sklenil, da bo ostanek življenja posvetil ubogim, so prenehali vsi dvomi.
Še posebej dva dogodka sta ga spod- budila, da se je dal povsem na razpola- go najbolj potrebnim. Prvi dogodek je iz januarja 1617 leta. Vincencij je bil vzgo jitelj treh otrok v premožni družini de Gondi. Ob tem delu je spoznaval tudi duhovno revščino ljudi, ki so živeli kot dninarji na de Gondijevih posestvih. Ne- kega dne ga pridejo poklicat, da bi šel sprevidet bolnika v oddaljeno vas. Ko je ta bolnik opravil življenjsko spoved pri Vincenciju, je pripovedoval gospe de Gondi, kako se čuti sedaj srečnega. Priznal je, da bi bil zagotovo pogubljen brez te dobre spovedi. Gospa de Gondi je šla k Vincenciju in mu povedala,kaj ji je rekel bolnik, ter dodala: "Kako je šele z mnogimi drugimi,če je že s tem člove- kom tako." Imeli so ga namreč za pošte njaka. In gospa de Gondi je nagovorila Vincencija, da je naslednjo nedeljo (25. 1.1617) spregovoril, kako potrebna je dobra spoved. Izredno veliko ljudi je opravilo dolgo spoved.Ob tem "prebuje- nju ljudi" je bil Vincencij močno prevzet in prišel do spoznanja, da je treba tem ljudem pomagati. Iz tega je nastala Misijonska Družba (lazaristi), ki je imela nalogo, da z misijoni po župnijah obna- vlja krščansko življenje.
In še drugi dogodek: Bilo je v nedeljo 20.8.1617. Ko se je Vincencij pripravljal na mašo, je stopila v zakristijo neka gospa in povedala, da živi v bližnji vasi družina v skrajni revščini. Vsi so bolni in nimajo nikogar, ki bi jim pomagal. Tudi brez hrane so. Pri pridigi je priporočil kristjanom to družino. Njegovo sočutje je bilo "nalezljivo" Bog se je dotaknil src ljudi. Ko je šel popoldne obiskat ome- njeno družino, je srečeval žene,ki so pri hajale od tam, druge pa so bile na poti tja. Menil je:"Ti ljudje imajo danes vsega kar preveč,jutri pa bodo spet pri starem Ta ljubezen ni urejena. To pomoč je treba urediti." Že čez tri dni (23.8.) je Vincencij uresničil načrt. Zbral je osem pobožnih žena in jim govoril o potrebi in koristnosti urejene dobrodelnosti.
Tako je nastalo prvo združenje za pomoč ubogih in bolnikov v župniji. V pravilniku je do potankosti predvidel: osnovni namen tega združenja; kako voditi odgovorne; potem duhovno plat članic, da bodo sposobne "služiti" bol- nim in ubogim iz čiste ljubezni. Tako je hotel zajeti vse vrste diakonije v župniji: v prvi vrsti bolnike-postrežba na domu, potem skrb za tiste, ki niso zmožni de- lati,za invalide;dalje pomagati družinam ki so bile zelo revne. Naloga družbenic je bila tudi verska in nravna vzgoja.
Vincencij je bil velik pobudnik verske prenove v Franciji. To je uresničeval zlasti z ljudskimi misijoni.Samo na pose- stvih družine de Gondi je imel trideset do štirideset misijonov.Na koncu vsake- ga misijona pa so ustanovili društvo ali bratovščino krščanske ljubezni, ki je imela na skrbi pomoč potrebnim. To je imelo vpliv tudi na sosednje župnije.
Področje dela se je večalo. Videl je, da sam ne zmore vsega. Iskal je pomoč. Pozanimal se je pri gospeh, ki so delale iz ljubezni do bližnjega. Med njimi je bila še prav posebej zavzeta Ludovika de Marillac, ki je imela vodilno vlogo pri nastanku Družbe hčera krščanske ljubezni - usmiljenk (1633). Vincencij ji je zaupal,da je obiskovala uboge,bol- nike, razdeljevala revnim pomoč, obis- kovala dobrodelna društva in spremljala delo članic.Poučevala je tudi katekizem
Vincencij je začel ustanavljati tudi mo- ške bratovščine. Njihov osnovni namen je bil skrbeti,da bi se mladi fantje priučili kakšnemu delu,ki bi jim potem omogočilo dostojno življenje. Vincencijevo vodilo je bilo: "Če hočeš, da reven čovek ne bo lačen en dan,mu daj ribo; če pa ho- češ, da ne bo vedno lačen in prosjačil ali kradel, ga nauči loviti ribe."
Vincencij je bil odprt za vse stiske ta- kratnega človeka. Imel pa je tudi velik smisel za organizacijo. Znal je pritegniti in navdušiti ljudi k sodelovanju.Poleg že omenjenih socialno ogroženih in revežev se je zavzemal tudi za galjote, ljudi, ki so bili obsojeni na galeje, za zapornike, za najdenčke in podobno. In za vse je našel sodelavce.

Vincencijeve konference
Iz korenin omenjenih društev krščanske ljubezni je v 19. stoletju zraslo močno drevo. Bilo je maja 1833, ko je Friderik Ozanam svojim sedmim tovarišem zakli- cal: "Pojdimo k revežem!" in ustanovil pod zaščito in v duhu sv. Vincencija dobrodelno društvo mladih mož, ki jo je imenoval konferenco.Njen namen je bil da bi se člani posvečali delu krščanske ljubezni do ubogih.
Ko je leta 1853 štiridesetletni Friderik Ozanam umiral, je bilo samo v Franciji 889 konferenc, drugod pa še 643 z več desettisoči člani.

Začetek in delo
Vincencijevih konferenc na naših tleh
Prva Vincencijeva konferenca je bila ustanovljena 24.4.1876 (triinštirideset let po ustanovitvi) v Ljubljani, v stolni župniji sv. Nikolaja. Pobudnik in ustano- vitelj sta bila kanonik in gimn. prof. dr. Janez Gogala in prof. Josip Kronberger. Imela je namen (kot določajo pravila):
• dejansko izvrševanje del krščanske ljubezni do bližnjega,
• podpiranje in pomoč revnim družinam, bolnikom, siromakom, zapuščenim otro- kom,
• brezposelnim pomagati najti delo,
• zavzemati se za duhovni in telesni bla gor vseh, ki so pomoči potrebni.
S tem je bil položen temelj organizirane- mu karitativnemu delu na slovenskih tleh
Kakor je imel F. Ozanam oporo pri kari- tativnem delu pri usmiljenki sv. Rozaliji Rendu,tako je bila ljubljanski konferenci v veliko pomoč usmiljenka s. Leopoldina Hoppe. Njena zasluga je bila,da je prof. Kronbergerja seznanila s poznanimi mo- žmi v Ljubljani, ki so imeli srce za to- vrstno socialno delo.
Kmalu je bilo osnovano zavetišče za fan- te. Najprej so imeli svoj dom v na novo zgrajeni hiralnici sv. Jožefa na Vidovdan- ski ulici. Še istega leta, 24.10. so usta- novili novo konferenco pri sv. Jakobu v Ljubljani za šentjakobsko in trnovsko župnijo.In ti dve V. konferenci sta edini dvaindvajset let opravljali karitativno delo v Ljubljani.
Δ na kazalo nadaljev.članka Δ
DIAKONIJA - NAŠE SLUŽENJE V ŽUPNIJI
(Vincencij.karizme - nadalj.)začetek
Dobro leto po ustanovitvi prve V. konference v Ljubljani se je prvega skupnega zboro- vanja udeležilo okoli šestdeset ljudi. Zadali so si nalogo,da ustanove sirotišče za ogro ženo mladino. Tu bi otroci (fantje) imeli ne samo zavetje čez dan, ampak bi dobili po- polno oskrbo. Čez nekaj let (15.11.1880) so že mogli odpreti novo stavbo - MARIJA- NIŠČE.Tudi zavetišče se je preselilo vanjo. Nadzorstvo in vodstvo pa so prevzele se- stre usmiljenke.
V Mariboru so ustanovili prvo konferenco 2.3.1879 pri sv. Magdaleni.
Med člani Vincencijevih konferenc je bilo poglobljeno duhovno življenje (letne duho- vne vaje ter duhovno branje na rednih se- stankih). Vse to jih je spodbujalo pri njiho- vem delu.V.konference so podpirali številni dobrotniki.Med njimi je bilo več ljubljanskih škofov (Pogačar, Missia,Jeglič in Rožman); ti so večkrat prihajali na občne zbore in imeli nagovore. Vse to je dajalo članom konferenc novega ognja. Zanimivo je, kaj npr. poroča zapisnik občnih zborov iz leta 1899 o tedanjem pokrovitelju škofu Jegliču: "Dne 26. 2. 1899 je škof Jeglič na občnem zboru izrazil željo, da bi mu vse ljubljanske V. konference izročile listo revežev, da bi jih sam obiskal". Na naslednjem sestanku je že poročal družbeni predsednik Andrej Zamejic,da je škof v zadnjih dveh mesecih obiskal uboge vseh štirinajstih tedanjih lju- bljanskih konferenc.
Poročevalec iz leta 1936 ugotavlja, kako je preprosta organizacija teh dobrodelnih društev prestala preizkušnjo enega stoletja. "Pravila," pravi,se skoraj niso spremenila in so še prav primerna za sedanji čas. Člani skušajo poiskati tiste,ki so pomoči res naj- bolj potrebni. Zato je pomemben oseben stik. To pa se dosega s prijateljskimi obiski saj so pogosto več vredni kot materialna pomoč.
Takrat so živeli v upanju, da se bo karita- tivno delo še bolj razcvetelo. Toda bližala se je druga svetovna vojna, prišla je revo- lucija in prinesla nove družbene razmere, nov čas.
Kakšne so možnosti za Vincencijevo karizmo dobrodelnosti danes?
Kakšna znamenja lahko beremo danes? Je- zusova beseda "Reveže boste imeli vedno med seboj" je resnična tudi v našem siste- mu,saj je po toliko letih v karitativnem delu povsem odpovedal, Cerkev pa tega dela ni smela opravljati. Mnoge delavske družine živijo danes že skoraj na robu revščine. Čeprav ljudje še ne umirajo od lakote, pa je v mnogih veliko duhovne praznine. To je čutiti posebno pri tistih, ki so odraščali po vojni in so danes družinski očetje in matere ter današnja odraščajoča mladina.Koliko je pri nas mladih,ki živijo brez cilja,brez smisla življenja! Glede samomorov smo na vrhu svetovne lestvice.Kaj naredimo,mi,kristjani da bi rešili ta velik problem? Na koliko žup- nijah že imamo diakonijo ali drugo skupino ljudi, ki so pripravljeni kot zavzeti kristjani pričevati za krščanske vrednote. Potem je pri nas kljub urejenemu zdravstvu in soci- alni službi še vedno veliko ljudi, posebno starejših, osamljenih, bolnikov po domovih, po župnijah, ki bi potrebovali človeške to- pline, obisk prijatelja.
Kako člani diakonije opravljajo svoje delo? Kaj je moja naloga, če sem npr. član žup- nijskega sveta;če sem član mladinske sku- pine? Problemi, ki jih dnevno srečujemo, so prav gotovo izziv za vsakega izmed nas.
"Predal dobrote (Karitas), Prijateljstvo bol- nikov in invalidov, diakonija," in še bi lahko našteval - je gotovo tisto, kar bi Vincencij danes storil...
Vincencij se je velikokrat spraševal: Kaj bi storil Jezus, če bi bil sedaj tukaj na mojem mestu? Tako bi se morali vprašati vsak dan tudi mi! In ko je Vincencij našel odgovor v evangeliju, ni več pomišljal, ampak je šel odločno na delo. Zanj sta bili ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega resnično ne- ločljivi. Prav zato je v revežu odkrival po- dobo Jezusa Kristusa in ga v resnici ljubil.
Vincencija so ubogi evangelizirali. Ali bodo tudi nas?
Podpis k fotografiji: Na srečanju v Novem mestu 5. nov. 1989.
Δ na kazalo domov na vrh Δ
ZDRAVSTVENI DELAVCI -PRIJATELJI PRIZADETIH
SKRB ZA DUHOVNOST

Vse več se v zadnjem času tudi pri delav- cih v zdravstvu pojavlja preobremenjenost in to duševna in telesna. Tudi zdravstvo in medicina doživljata hudo krizo vrednot; pa tudi vsi družbeno politični in gospodarski problemi se zrcalijo v njem; posebej v po- samezniku kot dejavnem članu.Veliko zdrav stvenih delavcev dnevno prihaja do hudih dilem, ki zahtevajo odločitev, odgovor v delovnem procesu, kjer mora še vedno ve- ljati edino in prvo merilo:bolnikovo dobro Vsi ti problemi mnoge zdravstvene delavce spravljajo v malodušje in jih postavljajo v nevarnost, da bi zatajili nekatere pomem- bne evangeljske vrednote, ki so obenem splošno veljavne lastnosti in poteze oseb- nosti zdravstvenega delavca.Upravičeno se lahko vsak sprašuje, kje naj dobi še oporo, in to trdno, da bi mogel vztrajati v neneh- nem prizadevanju za dobro.
Rešitev in odgovor na vso to obširno prob- lematiko najdemo edino pri Kristusu. On je "živa voda" in moč za duhovnost sleherne- ga kristjana. Kot kristjani moramo nenehno "vzdrževati" stik s Kristusom. Ob prizade- vanju in pomoči bolniku se človek močno "izprazni" tudi v svoji notranjosti. Notranje prazen človek pa nima in ne more dajati. Svojo notranjost je potrebno nenehno "na- polnjevati", sicer postajamo notranje mrtvi in to se še posebej pokaže pri delu z bol- nimi.Ne mislim "vleči" na površje zgodovine toda mnoge medicinske sestre in tudi zdra vniki so za svoje delo vsak dan črpale moč pred tabernakljem. S tem ne mislim reči, da tega danes ni,vendar je bil in je tudi še danes v redovništvu dan čas za Boga; to pa danes kot posamezniki težje najdemo. Poseben položaj imajo danes gotovo zdrav stvene delavke, ko jih po opravljenem delu pri bolniku čaka še nič manj pomembna dejavnost in naloga v lastni družini.
Vsaka župnija bi morala imeti skupino ljudi, ki bi v župniji imeli na skrbi diakonijo, tako da ne bi bil noben človek pozabljen. Vsak ŽPS naj bi imel tudi komisijo za diakonijo.

"Ljubimo Boga" nas spodbuja sv.Vincencij, "toda ljubimo ga z delom svojih rok in v potu svojega obraza... in skrbeti moramo, da ga bodo ljubili tudi drugi." In zagotovilo sv. Vincencija vsem nam, če se bomo bolj odločno postavili na stran ubogih, zapo- stavljenih, malih, trpečih: "Kdor v življenju ljubi reveža, bo tudi smrti gledal v oči brez strahu."
Rok Gajšek
Kljub močno spremenjenim razmeram in pogojem dela ostaja Kristus isti in Njegova milost enaka. Vsak kristjan mora najti čas za Boga. Vsak ima pri tem svojo lastno pot "Silna je moč molitve," je dejala sv. Tere- zija. V molitvi in prizadevanju za osebno in skupno molitev se notranje polnimo.Zakra- menti (predvsem evharistija in sprava) so milosti "iz prebodene strani' za posameznika in Cerkev. Tu najdemo moč za vztrajanje, za spoštovanje človekovega življenja kot božjega daru,za rast in graditev lastne kr- ščanske osebnosti, za ljubezen in dobroto do bližnjega."Jaz sem živi kruh,ki sem prišel iz nebes." (Jn 6,51) "Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostane v meni in jaz v njem.- (Jn 6,56).
Veliko si danes Cerkev prizadeva,da bi vsem približala božjo besedo,posebej evangelij - veselo oznanilo,kot večno veljavno resnico Ta nas napolnjuje, preraja, ohrabruje, os- vobaja. Božja beseda je učinkovita, če jo beremo, premišljujemo in po njej živimo.
Tudi pred zdravstvenega delavca se zasta vlja vprašanje zvestobe Kristusu in Cerkvi (prim. Jn 6,67-69).Ali imamo moč za vztraj nost? Vse premalo se zavedamo, da smo vsak dan Kristusovi pričevalci in da Kristus po nas nadaljuje svoje odrešenje (prim. Mt 5,13-16). Da ohranjamo duhovno svežino, je včasih potrebno oditi za nekaj časa "na samoten kraj". Posebej so za to primerne duhovne vaje-dnevi zbranosti,ki so posebej namenjene zdravstvenim delavcem. Tudi vsakomesečna srečanja so zelo koristna.
Jože Štupnikar
Δ na kazalo domov na vrh Δ
PRIZADETI V SVOJEM OKOLJU
KAJ NAJ VEMO O MULTIPLI SKLEROZI

Kaj je multipla skleroza?
Multipla skleroza (MS) bolezensko prizadene centralno živčevje,to je možgane in hrbte- njačo, s tem pa človekovo zmožnost nad- zorovanja gibanja, videnja, govora in tudi drugih telesnih funkcij.
Centralno živčevje je kot komandna plošča: električna sporočila pošilja po živčnih poteh v različne dele telesa. Ta sporočila uprav- ljajo vse naše zavestne in podzavestne gibe.Zdrave živčne niti so ovite z mielinom ki je bela maščobna snov; po tako zavaro- vanih (izoliranih) poteh živčna sporočila te- čejo gladko in na prava mesta. MS napade mielinsko ovojnico okrog živčnih niti,pri tem pa se mielin uničuje.Na poškodovanih delih živčne ovojnice nastajajo zrnate zaplate zatrdelega tkiva, temu pravimo skleroza.
To se dogaja na mnogih-multiplih-mestih v možganih in hrbtenjači. Multipla skleroza ovira normalen prenos živčnih sporočil. V začetku se živčne pobude s centralnega živčevja prenašajo z manjšimi motnjami, kasneje pa lahko MS ta tok v celoti prekine Ker v takem primeru živčni dražljaji ne po- tujejo gladko, gredo na neprava mesta oz. preskakujejo živčne poti,postanejo telesne funkcije nekontrolirane.

Vzrok bolezni ni znan
Kljub temu,da si raziskovalci v zadnjih dvaj setih letih zelo prizadevajo, da bi odkrili pravi vzrok bolezni, še ni dognano. Prevla- duje mnenje, da je MS avtoimuna bolezen. Torej naj bi šlo za stanje, pri katerem naj bi se telesni imunski sistem,sicer namenjen za obrambo pred mikrobi, virusi in drugimi vsiljivci, pomotoma lotil enega od lastnih tkiv;pri MS naj bi se imunska obramba lote vala živčnih ovojnic v centralnem živčnem sistemu.
Kako živeti z multiplo sklerozo (MS)

Na to vprašanje ni preprostega odgovora. Tile napotki vam lahko pomagajo, da se laže dokopljete do spoznanja,kako se spri- jazniti z MS:
1. Raje se osredotočite na svoje sposob- nosti, kot pa na nezmožnosti.
2. Poskušajte živeti vsak dan posebej. Bolje je usmeriti svoje energijo v reševanje da- našnjih težav, kot pa preveč skrbeti o tistih jutrišnjih.Sama narava MS je zelo negotova kar zadeva prihodnost.
3. Poskušajte prilagoditi svoje cilje na ure sničljivo raven, da jih lahko dosežete.
4. Razširite svoje obzorje vrednot: mnogo jih je več vrednih od "mišičnih junaštev".
5. Merite svojo uspešnost po tistem, kar lahko vi dosežete,ne pa po tistem,kar zmo rejo drugi.
6. Čeprav je dobro,da druge čimmanj obre- menjujete s svojimi težavami,pa se vendar- le ne smete zapreti vase. Zaupajte svoja občutja in skrbi svojim bližnjim (družini, prijateljem); če si ne daste duška, potem mora priti do izbruhov.
7. Ostanite dejavni toliko, kot zmorete. S tem, ko vam MS postavlja določene ome- jitve, še ne pomeni, da se morate umikati pred svetom in se izogibati družbi.
8. Navadite se sprejeti pomoč, kadar jo potrebujete in tudi prositi zanjo; vendar poskušajte,da pomoči ne zahtevate takrat ko je ne potrebujete.
9. Zapomnite si, da morate najprej vi sami sprejeti sebe takšnega kot ste, preden lahko pričakujete, da vas sprejmejo drugi.
Iz brošure "Napotki za življenje z multiplo skle- rozo", izdalo Društvo za multiplo sklerozo SRS, Ljubljana 1985 - Naslov društva: Dolenjska c.43, Ljubljana, tel. 214 225
Vročinske bolezni, infekcije, fizična preutru jenost in psihične traume so za to bolezen tiste neugodne okoliščine, ki jo lahko pre- budijo. Znano je namreč, da take okolišči- ne že izražen potek bolezni še poslabšajo. Zato se jim mora bolnik izogibati, kolikor je mogoče.

Kaj povedo statistični podatki?
Multipla skleroza je najbolj pogosta bole- zen centralnega živčevja pri mladih odraslih ljudeh. Približno dve tretjini tistih, ki imajo MS,občutijo prve znake bolezni med svojim dvajsetim in štiridesetim letom. Včasih pa je diagnoza jasna šele, ko doseže človek štirideseta ali celo petdeseta leta; v takih primerih se pogosto izkaže, da so se dolo- čeni simptomi pojavili že prej,toda ker niso bili dolgotrajni ali dovolj nadležni, niso zbu- dili bolnikove ali zdravnikove pozornosti.
Nekateri podatki navajajo, da ženske obo- levajo za MS nekoliko pogosteje kot moški V Sloveniji je za MS obolelih več kot tisoč ljudi,za celotno Jugoslavijo je število pribli- žno desetkrat tolikšno. Bolezen se najpogo steje pojavlja v zmernem podnebnem pasu še posebej na severni polobli; v tropskih predelih je precej manj razširjena. Zakaj je tako, ni znano. Prav tako ni znano, da bi kakorkoli vplivalo na naravni potek bolezni, če se bolnik preseli oz. menja podnebje. V takem primeru toplo podnebje bolezen še poslabša.
MS ni dedna bolezen. Največ,kar je mogo- če reči v tem pogledu, je to, da gre v ne- katerih primerih za družinsko predispozicijo Vendar se MS javlja kot družinsko pogojena le malo pogosteje kot pri drugih ljudeh (4%)

Bolnikove težave
Značilnosti MS ni mogoče preprosto opisati; MS se namreč močno razlikuje od bolnika do bolnika. Po svojih znakih,silnosti in poteku je tako rekoč individualna bolezen, zato se je potrebno izogibati primerjavam med bolniki
Simptomi se razlikujejo glede na območje živčnega sistema, ki je prizadeto. Bolniki trpijo za različnimi težavami, med katerimi so najpogostejše: motnje v vidu (npr.dvo- jno videnje), nerazločno govorjenje,nepre- stana utrujenost, občutki odrevenelosti ali mravljinčavosti v rokah ali nogah, slabša usklajenost gibov, opotekajoča se hoja s slabim ravnotežjem, tresenje rok (ko hoče bolnik kaj prijeti in ne,kadar roke mirujejo), težave z odvajanjem vode ali blata, v hujših lahko kakšen del telesa delno ali v celoti ohromi; navadno okončine. MS ponavadi ne povzroča hujših bolečin.
MS je kronična bolezen. Napreduje lahko zelo počasi (več let) ali hitro (v nekaj me- secih), enakomerno ali skokovito. Najpo- gosteje jo spremljajo obdobna poslabšanja tem pa sledijo obdobja delnega ali celotne- ga izboljšanja za več tednov, mesecev ali let.Koliko bo bolezen onesposobila bolnika,
VABILO!
Dragi prijatelji, v zadnjih dveh letih smo v tej rubriki že predstavili nekaj značilnih kroničnih bolezni (in prizadetosti) - na vaš predlog in v upanju, da se tako vzgajamo za razumevanje bolnih ali morebitne lastne bolezni,ki lahko doleti kogarkoli izmed nas. Ta vsebinski okvir smo poskušali razširiti in poglobiti z razmišljanji o nekaterih pomem- bnih bivanjskih vprašanjih, ki se v življenju z boleznijo odpirajo.
Vprašanj je še veliko,zato bomo to rubriko nadaljevali. Želimo pa si vaših odmevov. Radi bi, da bi nam pisali in spregovorili o tem,kako živite s svojo boleznijo v svojem okolju z vsemi sončnimi in senčnimi stran- mi vred, še posebej o svojih spoznanjih in izkušnjah,ki ste si jih pridobili pri reševanju svojih težav. Prepričani smo, da bi lahko z njimi obogatili tudi druge.
Tako vas danes vabimo k tovrstnemu so- delovanju, saj bi se morda tako med nami lahko odprl svojevrsten dialog in prostor za najrazličnejše pobude.Vsem,ki se boste odzvali,se najlepše zahvaljujem. Svoje pri- spevke pošljite na naslov:Darinka Slanovec Mekinje, Cesta treh talcev 15 B, 61240 Kamnik; ali na uredništvo Prijatelja.
ni mogoče napovedati. Mnoge bolnike bo- lezen le malo prizadene,nekateri ne kažejo celo nobenih znakov telesne prizadetosti. Najhuje bolni pa so zaradi ohromelosti la- hko trajno vezani na invalidski voziček, na posteljo in tujo pomoč.
Pogovori z bolniki pa včasih razkrijejo tudi marsikatere težave,ki jim jih zaradi zna- čilnih bolezenskih znakov morda pov- zroča okolica. Včasih so edini bolezenski simptomi slabotnost in utrujenost. Take bolnike v družini ali na delovnem mestu po- gosto ne razumejo; očitajo jim, da so leni, saj so na videz zdravi in sposobni za delo. Bolnika z MS,ki ima slabo ravnotežje, imajo mimoidoči na cesti nemalokrat za pijanca. Pomaga si lahko tako, da uporablja palico ali bergle; po tem lahko vsak takoj spozna da gre za fizično nezmožnost in ne za pija nost. Ni težko ugotoviti,da so vprašanja,ki se prebujajo ob takih srečanjih, povezana z nevednostjo in (bi zahtevala) odgovor- nejšo vzgojo za medčloveške odnose.

Zdravljenje in pomoč obolelim za MS
Zdravila, ki bi lahko pozdravilo MS, še ni. Obstajajo zdravila, ki lajšajo nekatere bol- nikove težave ali skrajšujejo obdobje po- slabšanja. Takšen učinek ima npr. terapija z adrenokortikotropnim hormonom (ACTH) ali hormon nadledvične žleze(npr.pronison, ultralan).
Fizikalna terapija pomaga bolniku, da kar najbolj uporabi preostale fizične sposobnosti Pri nepokretnih bolnikih lahko razgibavanje izboljša krvni obtok. Zdravljenje mora nad- zorovati zdravnik nevrolog.
Priporočajo,naj bolnik živi po čimbolj usta- ljenem redu, naj se ne preutruja, ker lahko preutrujanje poslabša bolezen, vendar naj ostane dejaven,kolikor more v okviru svojih zmožnosti.
Človek z MS je lahko bolj dovzeten za dru- ge bolezni,kot npr.za vnetja dihal in sečnih poti,ker je oslabljena njegova telesna imu- nološka sposobnost. Zato naj se izogiba okoliščinam, v katerih bi lahko zbolel za in- fekcijskimi obolenji,oz.mora te bolezni takoj zdraviti. Če jih ne zdravi, lahko povzročijo predčasno smrt.
Nekateri bolniki se počutijo slabše, kadar je vroče ali vlažno vreme in če se jim po- viša telesna temperatura (npr. ob vročici ali po vroči kopeli). Taki bolniki ne bi smeli hoditi na sonce, se ne kopati v vroči vodi, ne opravljati napornejših del oz.naj takšna opravila poskušajo narediti v hladnem delu dneva.
Alkoholu se morajo izogibati predvsem tisti bolniki,ki imajo ravnotežne težave. Alkohol bo te še povečal.
Nosečnost so včasih šteli celo med spro- žilce MS. Danes se na splošno ne misli več tako, kakor tudi ne, da bi bila normalna nosečnost za ženo z MS lahko škodljiva. Mnoge se med nosečnostjo celo bolje poču- tijo. Pri odločanju za potomstvo imajo bolj pomembno vlogo nekatera praktična med- osebna vprašanja.Na primer,ali bo kdo pri- zadeti materi pomagal skrbeti za otroka?
Med oblikami pomoči obolelim z MS je zna- čilna vloga Društva MS Slovenije.To društvo prek svojih poverjenikov vzdržuje z bolniki osebni stik,po potrebi posreduje pri občin- skih socialno-medicinskih službah,predlaga razne ukrepe in pomoči,svojim članom pos reduje informacije o novostih v zdravljenju in rehabilitaciji,prireja družabna srečanja itd.
(prim. Imate torej MS...,Društvo za MS Slovenije Ljubljana, 1986. In Napotki za življenje z MS, Društvo za MS Slovenije, Ljubljana, 1985).
Pripravila Darinka Slanovec
Zdrava Marija

Za hribom jutranja se zarja dviga
in mrak počasi se umika dnevu,
zvonjenje sliši se
Zdrava Marija
Opoldne sonce svoje žarke sije
in kmetu znoj polzi niz čelo,
odkrije se, kajti zasliši se
Zdrava Marija
V zaton gre sonce,mrak se spušča na zemljo
iz polj prihaja tiho pesem
in spet zasliši se
Zdrava Marija
In ko izteče se življenje kratko,
kakor sveča nam ugasne,
da slišali v nebesih bi zvonjenje
Zdrava Marija
Janez Remškar
Δ na kazalo domov na vrh Δ
GRE ZA POČLOVEČENJE ČLOVEKA
Roža potrebuje sonca,
da postane roža.
Da človek postane človek,
potrebuje ljubezen.
V svetu se ne zgodi nič takega, kar ni bilo poprej že v glavah in srcih ljudi. Preden se vname revolucija ali izbruhne vojna, že dolgo tli v človekovi notranjosti. To je kot čir, iz katerega se vsenaokoli razlije gnoj, ko se razpoči.
Človek je bitje, ki kot nobeno drugo spre- minja stvari in življenje na zemlji. Družba sama po sebi se ne more spremeniti, šele človek jo lahko spremeni s tem, da spre- meni sam sebe.Vsak dan nam je bolj jasno da ravnotežje sil ne obljublja preživetja in da nas ne bo rešilo ne izobilje, ne udobje, niti znanost in tehnika ali judež elektronike temveč edino in samo ljubezen, ki je člo- veška in božja obenem.
V tem našem umetno zgrajenem svetu tiči napaka.Nekaj smo pozabili,nekaj osnovne- ga, česar ni mogoče nadomestiti z drugimi stvarmi. Sprejemamo zakone,ustanavljamo socialne službe in razne ustanove za druž beno pomoč, toda ob tem smo pozabili, da je vse to brez vrednosti,če za okencem ali pisalno mizo in za kupom aktov sedi človek brez srca. Pozabili smo na najpomembnejši družbeni dejavnik, ki nam ga je Jezus iz- ročil, ko je rekel: ljubite se in pomagajte si med seboj!

Ne trpimo pomanjkanja strokovnosti in znanja, temveč čutimo veliko pomanjkanje ljubezni.

Ljubezen je osnovni pogoj za srečno soži- tje ljudi. Kjer dajo prostor srcu, tam najde svoje mesto tudi šibki človek,kjerkoli že je Tam človek zopet postane središče social- nih, političnih in gospodarskih prizadevanj.

Ljubezen mora biti vodnica

Če boš rekel:edino pravičnost je pomembna ti bom odgovoril: pravičnost brez ljubezni je utopija
in ljubezen brez pravičnosti je laž.

Če je srce otrpnilo,
je vse zaman.
Ljubezen potrebuješ bolj kakor
udobno stanovanje in bogato obloženo mizo
celo bolj kakor zdravje,
kajti samo po ljubezni moreš postati človek.

Ljubezen:
čisto preprosta beseda,
ki pove vse.
(P. Bosmans: Liebe wirkt täglich Wunder)
Prevedla Darinka Slanovec
Δ na kazalo domov na vrh Δ
GOVORIJO NAM PRIJATELJI
NIKOLI NISEM SAMA

Mrzlo januarsko popoldne je, ko hitim proti župnišču, kjer me že čaka dekan Marko Burger in ure- dnik Prijatelja. Ker je cilj, kamor smo namenjeni, le dober lučaj oddaljen od župnišča,smo se kar peš napotili po klancu navzdol. Čez pet minut smo se že znašli v topli kuhinji pri Štefki Ravnikar (Ulica tal- cev 46, 61410 Zagorje ob Savi). Sprejela nas je s prijaznim nasmehom in z odprtim srcem. Ker smo že malo poznali drug dru- gega, je pogovor kar lepo stekel; najprej kratko o vsakdanjih stvareh, potem pa ...
Ker so prazniki nedavno minili, bi nas najprej zanimalo, kako ste letos, ko je bil božič dela prost dan,praznovali. Zra ven je bil tudi vaš god, pa novo leto...
Ja, letos je bilo že kar precej boljše kot druga leta. Še posebno za nas, ki smo bolj zaprti med štiri stene, je bilo nekako bolj živahno, saj smo tudi na TV in radiu našli nekaj zase. Prazniki pa so bili lepši še po- sebno zato, ker je pogosto prišel g. dekan in mi prinesel sv. obhajilo.
To vam gotovo veliko pomeni, če vas za praznike obišče g. dekan in vam pri- nese sv.obhajilo.Ali vas mogoče obišče tudi za prve petke?
Gotovo mi ti obiski, ne le ob prvih petkih in praznikih, temveč vsako nedeljo,veliko po- menijo,če ne vse; saj je to zame največja sreča in pomoč pri premagovanju težav.
Ali je kakšna razlika med božičnimi pra zniki sedaj in v preteklih letih? Kako vi to občutite? Zame osebno ni bilo bistvenih sprememb, saj sem skušala vedno prazno- vati tako, kot sem bila navajena od mladosti Res je bilo včasih težko, saj nismo imeli vsega tako kot danes, toda praznik mi je bil vedno lep in pri srcu. Mogoče sem imela srečo da sem vedno živela z liturgijo, in to mi je bilo v veliko oporo pri praznovanju vseh praznikov.Sedaj imam tudi ta privilegij da lahko vsako jutro ob 7.30 po radiu spre mljam sv. mašo iz Vatikana. Pomagam si z berili za tekoče dneve, sicer pa ni veliko sprememb, ker sem navajena na obred v latinskem jeziku.Tako mi kar nekako doma- če zveni, čeprav se razume,da ni tako kot v slovenskem jeziku.
Praznike si olepšate tudi s petjem. Menda zelo radi poslušate vse vrste cerkvene glasbe in pri tem si pomagate s kase- tofonom? Res je, petje kar precej pogre- šam, saj sem že od mladega pela v zboru, pa potem ljudsko petje, v Marijini kongre- gaciji sem tudi vodila zbor. Največ sem pela v zboru pri sv.Jakobu v Ljubljani, in to petindvajset let, nato sem prišla domov, v Zagorje,kjer sem tudi še pela v zboru.Nato mi je glas začel nagajati, tako da sem iz soprana prešla na alt. No, v tistih letih je prišlo tudi do liturgične reforme in s tem se je začelo bolj uveljavljati ljudsko petje. V Zagorju smo bili kot poskusni zajčki,saj smo se na pobudo g.Smerkolja, ki je že pokojni, še posebno zavzemali za to, da bi ljudsko petje bilo čim lepše.Težava pa je bila v tem ker nismo imeli nobenih pesmaric, tiskarne pa niso hotele tiskati takšnih stvari.Ker pa pravijo, da v sili še hudič muhe lovi, smo tudi mi začeli s tem. Gospod Smerkolj je od nekje priskrbel stroj za razmnoževanje in tako je delo steklo. Najprej smo začeli s katekizmom,potem s pesmarico. Ker ni bilo knjigoveznic kot danes, smo dekleta kar sama na roke šivale liste skupaj,pa je bilo. S časom smo napredovali, dobili smo nov stroj za razmnoževanje na ciklostil in tako se je naše delo razširilo, saj smo tiskali razne stvari za druge župnije, pa tudi za bogoslovce in uršulinke.
Vse te stvari pa niso bile všeč takratnim oblastem, zato so nas začeli nadzorovati. Na vrsto so prišle hišne preiskave in tako so med drugim zaplenili tudi pisalni stroj ter stroj za razmnoževanje, toda z božjo pomočjo smo vse te ovire premagali.
Vidimo, da je bilo to vaše delo zelo ob- širno, zato bo naše bralce gotovo za- nimalo, če bi se malo predstavili!
Rojena sem bila v Zagorju, v začetku tega stoletja,natančneje leta 1904,in tukaj sem tudi obiskovala osnovno šolo, ki je bila ta- krat samo šestletna. Potem sem leta 1919 odšla v Ljubljano v tedanjo trgovsko šolo, danes bi bila to ekonomska,po končani šoli pa sem se tudi zaposlila v Ljubljani. Sta- novala sem v župniji sv.Jakoba in tam sem se tudi včlanila v Marijino kongregacijo.Naj večji poudarek v tej družbi je bil na duho- vnem življenju, in to mi je potem vseskozi pomagalo v življenju. Sicer pa je bilo delo Marijine kongregacije zelo obširno: skrb za zborovsko petje, za misijone, za mladino, za otroke, za uboge. In od takrat poznam tudi p. Marijana Šefa, ki je bil tam v Mari- jinem vrtcu, potem dr. Majdo Masletovo, zdravnico,ki je sedaj na Madagaskarju, ta- krat pa je bila še dekletce v dijaških letih. Tudi našega znanega misijonarja g. Jožefa Kereca, ki je deloval na Kitajskem, se spo- minjam, saj sva si pisala in enkrat smo mu poslali dobre kranjske klobase, katere je imel nadvse rad.
Ob vsem tem delu, ki ste ga opravljali, ste tudi redno hodili v službo.Kako vam je vse to uspelo? Bili smo mladi,polni mo- či in škoda bi bilo te moči zapravljati za prazne stvari. Z dobro voljo se da marsikaj narediti,če pa se prepustiš in izročiš v bo- žje roke, je uspeh še večji.
Iz vsega vašega pripovedovanja je mo goče razbrati, da ste bili zdravi, torej ste zboleli kasneje, ali je bila nesreča, da ste sedaj na invalidskem vozičku? Kako ste vse to sprejeli?
Res je, bila sem vedno zdrava. Toda božja pota niso naša pota in tako je On dopustil da sem pred štirimi leti padla po stopnicah in si zlomila kolk.V bolnišnici so me operirali vendar je prišlo do komplikacij, tako da mi leva noga ne služi več. Vsekakor je bila to zame velika preizkušnja in sem se zelo te- žko navadila na novo življenje, vendar me je vseskozi spremljala božja pomoč in tako je vsako breme lažje. Ker sama ne morem kuhati, mi kosilo prinašajo. Za konec tedna in za praznike pa smo skupaj z mlado dru- žino, ki je pred trinajstimi leti prišla k meni. Zelo dobro se razumemo.
Ali lahko sedaj, ko ste invalidka in od- visna od drugih,še kaj naredite za žup- nijo, katero ste vse življenje imeli radi in se ji posvečali?
Bolj malo.Včasih še pretipkam kakšno stvar če mi moči v rokah dopuščajo, pa molim, drugega sedaj ne morem.
Torej še vedno živite in delate za svojo župnijo in ste z njo tesno povezani. Kaj pa berete, lahko spremljate dogajanja v Cerkvi? O,to pa. Sicer nosim očala in še kar za silo vidim, tako da preberem večino verskega časopisja. Včasih si pomagam z lečo. Tudi Prijatelja prebiram že skoraj vsa leta, kar izhaja.
Veliko zanimivega ste nam povedali o svojem delu in prav gotovo bi se še marsikaj našlo, saj je bilo vaše življe- nje vedno napolnjeno z dobrimi deli, z molitvijo, z žrtvami ... Hvala vam, da ste nam toliko zaupali!
Sedaj je vaše življenje omejeno pred- vsem na tole sobo in kuhinjo. Ob misli na tiste bolnike, ki so prav tako samo doma, toliko ali pa še manj pokretni, bi vas prosil,če imate kakšno misel,spod- budo, da bi jo zanje povedali?
Kaj vem. Vse življenje sem zaupala v Marijo in se ji izročala v varstvo.Zelo lepa se mi zdi misel Franca Sodje iz knjige Minute v tihoti, ki sem jo zjutraj (8. januarja) prebrala, in bi jo tudi vsem bralcem rada poslala:
Skrito,na videz neuspešno delo ne privlačuje
A božje kraljestvo se gradi brez reklame in veličanja. Ostane tisto, kar je premoljeno, trdo doseženo in morda v nobenem časo- pisu objavljeno.
Veliko šuma, dviganja prahu, to so kratko- trajne melodije,izzvene,prah se spet poleže in vse je mimo.
Moje vprašanje ni: je vredno?
Moje vprašanje je:ali Bog od mene to hoče?
Bom videl uspeh svojega dela ali ne, moram prepustiti Bogu.
Stara resnica, neštetokrat zapisana. A slutim,koliko samopozabe stane človeka,ki hoče izvesti to stališče z vso doslednostjo
To je milost pravih apostolov. In tudi za to milost moram moliti.
Pogovor zapisal: Janez
Δ na kazalo domov na vrh Δ
BRATSTVO BOLNIKOV IN INVALIDOV ŽIVI
Nazarje, 19. - 21. oktobra 1989
MLADIKO VEDNO NEGOVATI
Kako skrivnostno in čudovito se ta svet vrti in v njem se razodeva vsak delček, ki ga pošlje Bog. Tudi mi smo to doživeli na srečanju v Nazarjah.
Tema tega srečanja je bila Vera v službi človeka, predaval je p.Bernard. Veliko be- sed in misli se je oblikovalo - kakor drobna lučka, ki gori. Čeprav je šibka, v njej je še toliko moči, da iz nje izžareva ljubezen do Boga, do bližnjega.
Kakšen smisel oziroma cilj ima kristjanova vera, ki naj bi bila v službi človeka?
• vera je temelj, v kar upamo ...
učena vera iz knjige je brez prave vrednote
• vera je namenjena ljudem
• rasti v veri pomeni oznanjati Božjo pre- vidnost, kajti vera ni enostranska
• človek je tisti, ki drugega razočara, Bog pa ne
• vera je vedno iskanje, hoja za Njim, v hrepenenju po nečem dobrem
• vera je človeku darovana,a jo lahko izgubi
• vera se hrani z Božjo besedo, ki je razo- deta v Svetem pismu, moč pa prejema v evharistiji
• beseda o veri te v trenutku lahko očara ali celo razočara
• verouk za odlično oceno je lahko samo orožje, vendar v notranjosti morda ni miru
• verovati še ne pomeni,da si vero sprejel, saj tega "recepta" ni - kako vero pridobiti ali je ne izgubiti
• vera je božje delo - njemu se moraš pre- dati, če hočeš v sebi začutiti mir
• še nerojen otrok prinese kapljico vere v zibelki, le če občuti toplino, ljubezen dóma
• vera nas povezuje, da smo skupaj; zdru- žuje v celoto, kjer imaš rodovitno idilo, ko- likor v sebi čutiš Jezusovo navzočnost
• naša vera je tudi za druge, to je vera v službi bližnjega
• vera nam more biti moč - verujem in go- vorim, kakor delam
• vera je živa luč, ki je ne sprejmeš slepo, ampak s srcem.
Imamo tudi Mater naše vere. Marija je plamenček te svetlobe, h kateri se človek vedno zateka. Je kakor čisti izvir, saj je verovala s srcem. Živela je v veri kljub tr- pljenju svojega Sina na križu. Svojo vero je našla v poslušanju in rasti oznanjevanja vere in molitve.
Vera nas osvobaja samo toliko in takrat, kadar živimo tudi za druge, pa naj bo vera občestvena ali posameznikova. Marija nam je tisti zgled, ki odpira oči za vse dobro in nas spremlja v življenju.
Dotaknili smo se tudi svetopisemskega od- lomka "Jaz sem trta, vi mladike" (Jn 15, 1-8). Za trenutek se je vsak zamislil nad odlomkom, kaj kmalu pa smo spoznali, da smo tudi mi mladike in Jezus trta. Kaj ho- čem s tem povedati?
• "brez mene ne morete ničesar storiti",
• nas in Jezusa povezuje enotno združenje božje radosti,
• kdor ima vero samo v Cerkvi,je kakor mla dika,ki usahne in konča v ognju.To pomeni: če si v srcu brez ljubezni, si kakor mladika, ki ne srka soka,zato pravi Jezus: "Ostanite v meni in jaz v vas." - On vse sprejema, a ne zavrača; to je Božja milost, katero raz- liva Jezusova ljubezen do nas.
Vedno smo potrebni Njegove pomoči, zato ostanimo mladike na trti v Jezusu. Mladiko moraš vedno negovati, prijateljstvo pa oh- ranjati, da se ne poruši, temveč utrjuje in daje moč, da laže stopamo za Njim.
Da je to srečanje dalo popolno zadovoljstvo skupine smo mašno daritev delili s sestrami klarisami.
Vsaka stvar ima začetek in konec. Gotovo je vsak izmed nas odnesel plamenček to- plote s tega srečanja in se duhovno obo- gaten vrnil domov, zlasti sedaj, ko so pred nami dolgi zimski dnevi.
Štefica
ON ima luč za vsako senco,
balzam za vsako bolečino.
A. G. 
Dragi prijatelji!
Vem,da te dni pripravljajo gra- divo za prvo letošnjo številko Prijatelja, zato me tako zelo mika, da bi vam vsem napisala nekaj vrstic (s pomo- čjo drugih, ker sama še ne morem pisati).
Želim vam povedati, da mislim na vas, da vas imam rada in sem vam hvaležna za vso pošto, ki ste mi jo poslali za praznike. Še posebno hvala za molitev, s katero me podpirate, da ne omagam v vdanosti v božjo voljo.
Ta naša srečanja v duhu imajo veliko vre- dnost. Vaša bližina me bogati, rešuje in objema s posebno toplino. Čutim, kot da je v mojo sivino pokukalo malo sonca.
Od septembra,ko sem resno zbolela in sem vam enaka, dragi bolni prijatelji,zelo težko pišem. Ujeta sem v bolečine in nemoč.
Zadnja dva meseca pa sploh nisem mogla prijeti za pero. Tako, da za praznike letos nisem napisala niti ene voščilnice. Zelo hudo mi je bilo zaradi tega. Sem vas pa toliko bolj obiskovala v duhu, saj stalno "romam" po Sloveniji, od enega do drugega. To mi pomaga,da prenašam bolečine brez olajšav
Ko obiskujem, rada tudi kaj darujem. Ker sedaj nimam drugega kot ljubezen in trp- ljenje, s tem prihajam k vam dan za dnem in s tiho prošnjo, da bi se imeli radi med seboj.
Vem, da tudi vsem vam ni vedno lahko. Zato sem bila takrat,ko sem bila še zdrava vedno srečna, da sem smela biti ob vas. Sedaj sem združena z vami po božji nave- zi trpljenja. Jezusa gledam med vami, saj vedno bolj čutim, da ga je najlaže najti v srcih, ki so polna luči in miru.
Povezuje nas tudi nebeška Mati, ki bedi nad nami in nas varuje. Bodimo vsi njeni in nič se nam ni treba bati.
Še enkrat hvala za pošto,ki mi je dala mo- či, da sem praznike, čeprav v trpljenju, v srcu zelo sveto preživela.
Takoj, ko mi bo mogoče, ko se bom "na- učila" ponovno pisati, bom vsem osebno odgovorila.
Hvala, da me imate radi...
s. Mihelangela
Prijateljsko srečanje v Šentjakobu od 13. do 15. oktobra 1989
VERA SE HRANI Z MOLITVIJO
Kako poldrugo uro hoda od Ljubljane proti severovzhodu se razteza fara sv.Jakob ob Savi, kjer so nas vzele za dobra dva dni v svoje okrilje sestre usmiljenke in nam dale na razpolago svoje prostore ob cerkvi.
Z malo zamude smo v petek zvečer začeli s sv. daritvijo v kapeli pri sestrah. Vodil jo je domžalski župnik Tone Perčič,somaševal je z urednikom Prijatelja.
Župnik Perčič je prinesel s seboj diapozitive iz Svete dežele, tam je bil pred časom, in posnel kraje, kjer je pred skoraj 2.000 leti živel in hodil tudi Jezus z učenci.Ob dobrih posnetkih nam je dodal tako slikovito raz- lago, da smo imeli občutek, kakor bi tudi sami hodili po teh svetih krajih.S prijetnimi - pobožnimi - občutki smo se po predvajanju in predavanju ter kratki večerni molitvi od- pravili k zasluženemu počitku.
Posredovanje vere v službi človeka je bila tema predavanja, ki nam jo je podal frančiškan p. Marko Novak.
Kakor brez dihanja ne moremo živeti, tako tudi mi, kristjani, brez molitve ne moremo verovati. Vera se torej hrani in ohranja z molitvijo. Molitev pa je pogovor z Bogom. Povezuje nas z Njim in ta ista je tudi pripo- mogla,da smo se zbrali tu; torej nas pove- zuje tudi med seboj. Vera, ki ni življenje iz središča vsega, je grozna spaka, prevara in uboštvo brez mej, večen ugovor proti resnicam,ki jih hoče samo z besedo potrditi in dokazati.
Vere, ki smo jo prejeli kot božji dar, ki se v nas utelešuje, ne smemo zadržati le zase, ampak jo moramo posredovati naprej.
Za kakšno posredovanje gre?
Vera je tudi dar, ki pove,da je božja bese- da stopila v nas po utelešenem Bogu. Čim bolj namreč mislimo na Boga, tem bolj vklju čujemo v svoje misli tudi druge ljudi. Zato pristopimo k bližnjemu z odprtim srcem,saj je naloga nas kristjanov,da stalno živimo v dialogu z Bogom in tako z vsakim,s katerim se pogovarjamo, predvsem tedaj, kadar molimo. Ne molimo pa, da bi Boga spomnili nase,ampak,bi se mi spomnili na Boga.Tudi ne molimo vedno le z besedami in predpi- sanimi obrazci; dostikrat tudi v molku in tihoti mislimo na Boga, se mu zahvaljujemo ali ga prosimo. Bog in človek se morata sre čati kot dva,ki se ljubita;dostikrat v molku bliže in laže kot v besedah. Srečanje z Bo- gom v veri ni nekaj enkratnega, ampak se stalno ponavlja in obnavlja. Vera je življenj ska odločitev in pogostno ponovno odlo- čanje za Boga, je izročanje samega sebe Bogu iz ljubezni do njega.
Kakšen sem kot človek sprejemalec in kakšen kot posredovalec vere?
Prvi temelj vere dobi človek že pri krstu,kot nezaslužen božji dar. Življenje v verskem ozračju domače družine, razna srečanja s krščanskim občestvom, mašna daritev in sprejemanje zakramentov, trenutki poglo- bljene vere; vse to vpliva na to, da sem dober sprejemalec. Za sprejemanje vere so odločilna že otroška leta, vendar je za prebujeno živo vero sposoben šele odrasel človek. Vera kristjana je morda dolgo časa podobna ugašajoči žerjavici pod pepelom. Potreben je božji vihar, da razpiha ugaša- jočo žerjavico. Da bo njegova vera prebu- jena in živa,se mora odločiti za Boga in mu v svetišču svojega srca postaviti oltar.Žal pri mnogih kristjanih njihova vera ostane vse življenje podobna ugašajoči žerjavici.
Pri posredovanju vere pa je malo težje,ker moraš vedeti, komu boš vero posredoval. Treba je bolje poznati medčloveške odnose Spomnimo se samo sprememb v zadnjem času in ozrimo se štirideset let nazaj.
Realno moramo gledati na dogajanje v svetu domovini, naši okolici in v nas samih. Tu je mišljena predvsem poplava praznih besed in lepih obljub, nikjer pa ni bistva - jedra. Človek kot družabno bitje teži k skupnosti, vendar ne k vsaki in za vsako ceno.Boji se skupnosti, kjer prevladuje vojna in razsajajo razjarjene množice ipd.;teži pa k skupnosti kjer ljudje živijo v medsebojnem prijatelj- stvu, predvsem v prijateljstvu z Bogom. Akcija je glavni izraz povezanosti z Bogom, z bližnjim,z življenjem. Živimo v razpetosti, ko smo notranje prazni in želimo to prazno- to napolniti in ukrasti za vero.Na eni strani je polno vsega, na drugi pa pomanjkanje in samota.Velika nevarnost za vse nas je ču- stvena sebičnost. Ne smemo je zamenjati za vero. Kakor nam ne sme biti vseeno,kaj se okoli nas godi (da le jaz preživim in da imam le jaz vse prav), tako nam ne more biti vseeno, ali smo verni sami ali pa vero posredujemo tudi drugim.Vsak je lahko po- sredovalec vere po svoje,ne glede na tele sne sposobnosti. Kristjani skozi križ vidimo svoje poglede na svet.
Δ na kazalo nadaljev.članka Δ
BRATSTVO BOLNIKOV IN INVALIDOV ŽIVI
(v Šentjakobu - nadaljev.)začetek
Po predavanju smo se razdelili po skupinah kjer smo se v glavnem pogovarjali o lastnem spoznavanju vere ali nevernosti v družini ali kjer pač kdo ponavadi živi. Splošen vtis je bil, da so z vero in molitvijo premalo živeli predvsem tisti, ki so najnežnejši del svoje- ga življenja preživeli po raznih bolnicah in domovih. Čisto drugače je s tistimi, ki že od malega doma poslušamo razne molitve in verske resnice o Bogu. Vendar je neka mama povedala, da je, kakor so njo starši, tudi ona učila svoje otroke krščanskega življenja, t.j. molitev in sprejemanje zakra- mentov,vendar so sedaj,ko so odrasli, opu stili vero in vse okrog nje. Vsa ta razmiš- ljanja smo skupaj predelali v popoldanskem času.
Čas je hitro mineval in že so nas klicali h kosilu, ki so ga pripravile sestre. Po njem smo imeli čas za pogovore med seboj, s patrom Novakom in urednikom Zupančičem Njima sta se popoldne pridružila še bolniški župnik Miro Šlibar in logaški župnik Janez Kompare. Vsi štirje so poskrbeli,da je lahko vsak, kdor je hotel in za to čutil potrebo, opravil spoved in se po možnosti z njimi pogovoril še o tem in onem,kar ga je zani- malo ali tiščalo. Tudi skupinsko fotografirali smo se.
Po "prostem" popoldnevu je bila v kapeli za vse udeležence sv. maša. Tokrat jo je da- roval p.Marko, somaševala sta Miro in Jože Ne bi bila pa maša popolna, če pri njej ne bi sodelovali s svojimi prošnjami, branjem berila in drugimi prispevki tudi mi.
Sobotni večer so nam s svojim programom recitalov in cerkvenih pesmi poživili mladin- ci iz Kranja pod Barbarinim vodstvom. Ona je skupinico zbrala in privedla med nas v Šentjakob. S tem je tudi obdržala obljubo, ki jo je že pred časom dala naši odgovorni v PBI, Ljubi. Po programu so se še malo zadržali med nami in zapeli še nekaj takih pesmi, ki smo jih znali vsi. "Vsakega lepega je kdaj konec" je rekla Ljuba "in tudi danes moramo končati." Kratka molitev in pesem "Angelček varuh moj" sta končali sobotni večer.
V nedeljo,zadnji dan našega srečanja,nas je cerkveni zvon vabil v farno cerkev k božji službi. Ob pol desetih smo se je ude ležili s farani. Med nas je prišel dr. Janez Juhant in s seboj pripeljal svojo mamo, ki je tudi na vozičku. Potem je bral sv. mašo, domači župnik in Zupančič sta pa somaše- vala. Kakor prejšnja dneva,smo tudi tokrat s svojimi prispevki sodelovali pri mašnem obredu.
Zadnji dan nismo imeli uradnega programa, a smo se vseeno zbrali v veliki sobi in si ga priredili po svoje. Izzvenelo je še nekaj cer kvenih in narodnih pesmi. Da se ne bi razšli kar tako, je ta ali oni še povedal, kaj mu taka srečanja pomenijo, kaj je doživel v skupini in kaj bo s tega srečanja odnesel domov. Lojze je med drugimi menil, da že dolgo hodi na taka srečanja,na te duhovne vaje za tako ali drugače prizadete, vendar mora reči, da jih tako polno še ni nikoli do- živel. Saj ni čudno; bila je téma o veri,nje- nem podajanju in sprejemanju in o tem se je dalo dosti povedati in občutiti. Razšli smo se po kosilu z željo, da se ob letu sorej zopet snidemo in občutimo bližino Boga in prijatelja.
Oton
 
VERA IN ČLOVEK

Vera v Boga je velika vrednota, pomaga nam živeti in preživeti vse viharje in nas po vseh nevihtah,ki nas spremljajo,pripelje v varni pristan. V svetu,ki nas obdaja,smo kot trepetlike, ki trepetamo pred različnimi sapicami, ki nas majejo,a tudi zamajejo,da nismo več to, za kar nas je Bog postavil, da bi bili. Kako krhka bitja smo ljudje, nam kaže prvi papež sv. Peter, ki nam je vsem lahko lep in koristen zgled.
Gospod Jezus Kristus nam je Boga predstavil kot našega dobrote polnega Očeta, ki nas ljubi in želi vsakega izmed nas imeti ob sebi Dogaja se, da ne dobi vseh nazaj, ker mu jih odvzame duh teme. Zato velja veliko moliti in prositi Boga, da nam pomaga prav delati in živeti v svojem vsakdanjiku, da si prizadevamo za nebesa.
Vse naše zemeljsko življenje je kot lep čoln ki ga premetava vihar. Kristjan mora živeti kot berač v očeh sveta, da lahko razdaja svoje bogastvo.Vera je kot dobra in pleme nita žena,ki je ni ustvarjal samo Bog,ampak tudi ljudje,ki jo zaljšajo z lepoto lastnih src
Prav v trpljenju se lahko bogati naša duša. Takrat, ko smo najbolj nebogljeni in osam- ljeni, se spomnimo na koga,ki je izgubil vse in še več trpi kakor mi.
Živa beseda Gospoda Jezusa Kristusa nam kaže, kako mora potekati naše življenje. Izžarevajmo božjo ljubezen vsem, ki jih sre čujemo.
Branko Merše
 
SILVESTROVO ...

Drugi sveti večer je okrog sedemdeset članov PBI praznovalo skupaj v Želimljem. Blagoslov dóma in rožni venec, slovesna večerja in čas za medsebojne pogovore, film o Materi Tereziji in njenih Misijonarkah ljubezni, sv.maša v zahvalo in priprošnjo,ki nas je združila z vsemi domačimi in prijate- lji, skromna tombola, smeh in pesem... vse to je dajalo ton prijetnemu družabnemu srečanju.
 
RAZMIŠLJANJE OB ZAHVALNI NEDELJI
Cerkvica vrh gore, cerkvica bela, vsak dan pozdravlja Te duša vesela!
Tako mi poje srce,ko se oziram po naši ču- doviti slovenski deželi,ki je na gosto pose- jana z božjimi hrami po naših gričih, gorah in doleh...V čast božjo so jih z veliko truda in ljubezni postavili pobožni predniki. Tudi v današnjem, tako rekoč razkristjanjenem svetu,smo lahko ponosni na mnoga prelepa svetišča, ki pričajo o vernosti in zvestobi našega naroda in so znak hvaležnosti do Boga in zaupanja v pomoč božje Matere Marije in svetnikov.Hvaležnost je torej bila glavna spodbuda, da je bilo postavljenih in dragoceno opremljenih toliko cerkvá!
Jesen je in vsa narava je eno samo sveti- šče. Koliko darov nam siplje iz svojega na- ročja! Pa naj bo pozeba ali suša, nekaj le še ostane, da se razveseli človeško srce, ker Oče nebeški ve, da nam je tega treba. Zato pa ponižno sklonimo svoje glave in se iz vsega srca zahvalimo za vse, kar vidimo in prejemamo, pa tudi za tisto, kar nam je bilo namenjeno,a je bilo uničeno, in ne ne- hajmo prositi za božje usmiljenje in dobroto v prihodnje. Pa ne samo za naše telesne potrebe, tudi za našo duhovno srečo pro- símo. Prosímo za edinost naše domovine, za modrost našim voditeljem in ljubezen do vseh ljudi dobre volje. Naj zmaguje razum, dobrota in pravičnost.Zaupajmo in vedimo, da je pri Bogu vse mogoče in ne bojmo se, saj nam pravi: "prosite in se Vam bo dalo, trkajte in se Vam bo odprlo!" Zato pa mo- limo, molimo, molimo!
To pa ni mišljeno,da bi Boga nenehno pro- sili samo za vse naše potrebe, pač pa ga moramo s hvaležnim srcem častiti in mu vračati ljubezen, s katero nas nasičuje. Bog je tako dober! Kolikokrat v življenju se znajdemo v težavah, iz katerih ne vidimo izhoda, pa se nam v prsih zbudi vdanost v božjo voljo, in tako pripravljeni potem ča- kamo ob trdnem zaupanju v božjo pomoč, kaj se bo zgodilo. Skoraj vedno pa pride tako, da se izteče bolje, kot smo pričako- vali, in tedaj sami sebi pravimo, da nismo vredni božje dobrote in iz srca nam prikipi zahvala za božje usmiljenje in milost.Častiti in ljubiti moramo Boga in potrjevati svojo zvestobo,ko nas ni sram javno priznati, da smo kristjani z živo vero. Saj ni malo tistih ki nosijo okrog vratu verižico s križcem.
Mnogi zaradi verskega prepričanja,marsikdo pa zaradi mode ali kljubovalnosti. Vedeti moramo, da nam mora biti znamenje križa sveto. Ko mati pokriža svojega otroka, ga s tem blagoslovi, ga poveže z Bogom in ga vključi v božje prijateljstvo,ga izroča v bo- žje varstvo.To ni samo lepa stara navada, pač pa je udejanjanje izročila naših vernih prednikov,predvsem naših ljubečih staršev Zato pa drage matere in očetje,ne nehajte blagoslavljati svojih otrok, tudi takrat ne, ko odhajajo od Vas kot odrasli mladeniči in dekleta,pa tudi takrat,ko so že sami starši in odgovorni vzgojitelji. Niti predstavljati si ne moremo,kolike vrednosti je tak blagoslov - Dr.Julius Kugy,velik prijatelj gora,alpinist, pravimo mu tudi pevec Julijskih alp, je v svojih spisih zapisal:"Ko sem zahajal v gore me je pred odhodom vsakič mati pobožno prekrižala. In ko matere ni bilo več, je to storila stara služkinja,ki je bila že štirideset let v naši hiši. Pokrižala me je tudi sedaj, ko sem bil že sivolasi starec, in gotovo se imam tem neštetim križcem zahvaliti,da se mi ni nikoli kaj hudega zgodilo." Tako Kugy. Ko sem bila še mlada mati,sem vsak večer, preden sem legla počivat in je že vsa dru- žina spala, poromala od posteljice do po- steljice in z blagoslovljeno vodo pokrižala te speče angelčke in jih s solzami v očeh izročala v božje varstvo za življenje. In zdaj, ko sem stara babica, enako pokrižam vnuke, ki so ob meni, in pri tem mislim na vse tiste, ki mi jih je Bog nekoč izročil v moje naročje,a so zdaj raztreseni po svetu na milost in nemilost sodobnega okolja. To je tista vez ljubezni, ki je po božji volji, ki nas druži in osrečuje. Pomirjeni smo v za- upanju v božjo pomoč in varstvo.
Naša dolžnost je,da živimo za druge, da se darujemo za druge. Po naravnem zakonu seveda najprej za svoje najbližje, za temi pa za vse, ki so naše pomoči in ljubezni potrebni. Gospod nas uči: "Drug drugega bremena nosite"! Potrpimo med seboj in si lajšajmo življenje.Če bomo tako živeli in se pri tem zavedali božjega sodelovanja,bomo srečni. Sreča se rodi vedno kot dvojček,to se pravi: s tem da osrečujemo, smo srečni tudi sami. Življenje brez Boga je prazno, zato delajmo dobro zaradi Boga. Posebno mi, kmetje,ki delamo v božji delavnici in se mučimo na zemlji,smo še prav posebno od visni od naklonjenosti narave,ki jo usmerja in vodi vsemogočni Stvarnik. Bodimo dobri in vedimo,da človek ni nikoli tako dober,da ne bi bil lahko še boljši. Nebeškega Očeta pa prosimo,naj pomnoži v nas ljubezen,kajti kdor ima ljubezen v srcu, ima vedno nekaj kar lahko da, kot je rekel že sv. Avguštin.
Ob vsem tem našem premišljevanju se da- nes na zahvalno nedeljo še prav posebno prisrčno zahvalimo ljubemu Bogu za vse telesne in duhovne darove. Naša zahvala naj obenem velja kot prošnja za naprej.
Erna Meško
Δ na kazalo domov na vrh Δ
IZ MISIJONOV
SLEDITI BOŽJI VOLJI

Sestra Hermina Nemšak od februarja 1986 deluje na Slonokoščeni obali. Lani je bila na rednem dopustu v domovini, letos julija 1989 pa jo je bolezen prisilila, da je spet obiskala domače kraje.
S.Hermina,iz katerega konca Slovenije prihajate? S Štajerskega, iz župnije Sv. Barbare v Slovenskih goricah.
Kakšne posebne spomine hranite na svojo družino in župnijo? V družini nas je dvanajst otrok in kot najstarejša se z ve- seljem spominjam tistih brezskrbnih otroških let, ki sem jih preživela v domačem krogu. Starši so nas navajali na skromnost,pošte- nost in odpoved. Doma smo vsak dan sku- pno molili,vendar kakšne globlje povezanosti z župnijsko skupnostjo ni bilo,prav tako se nismo nikdar pogovarjali o duhovnih poklicih.
Kako in kdaj ste se odločili za misijonski poklic? Ko sem septembra 1970 stopila k sestram frančiškankam Brezmadežnega spočetja, v meni še zdaleč ni bil oblikovan misijonski poklic. Ta se je počasi razvijal, saj če je redovni poklic popolna podaritev Bogu, je misijonski samo oblika,kako to po- polno podaritev izraziti navzven. Prav go- tovo je k temu pripomoglo moje bivanje v Rimu, kjer sem še posebej začutila vesolj- nost Cerkve in njeno misijonsko poklicanost
Kako ste prišli na Obalo Slonove kosti?
Tam že od leta 1974 delujejo naše sestre, zato ni bilo težav.
Kaj bi rekli o tej deželi?
Obala Slonove kosti leži v zahodni Afriki ob Gvinejskem zalivu.Je nekoliko večja od Ju- goslavije in ima približno 12 milijonov prebi valcev.Podnebje je tropsko in ekvatorialno -zelo vroče in vlažno.Obdelovalne površine je okrog 30%. Glavni kmetijski pridelki pa so: kava,kakav, riž, maniok, banane, koru- za, palmovo olje, bombaž, kokosovi orehi, kavčuk, ananas...
V državi je 37% animistov,34% muslimanov 22% katoličanov. Domačih duhovnikov in redovnic še vedno primanjkuje,zato so mi- sijonarji sprejeti odprtih rok. Ljudje, pred- vsem na podeželju, nimajo najnujnejšega za življenje. Veliko je še nepismenih,nimajo najosnovnejše zdravstvene oskrbe.
Kako ste se pripravljali na misijonski poklic? Nisem imela kakšne posebne pri- prave. Delo in hkrati vsaka življenjska iz- kušnja, ki sem je bila deležna v petnajstih letih redovnega življenja,preden sem odšla v misijone,je bila zame priprava,obogatitev zorenje za delo in življenje v misijonih. Pa- storalno-katehetski tečaj v Mariboru in uče- nje tujih jezikov v Rimu ter razni seminarji in tečaji mi sedaj pomagajo pri mojem delu
Kaj tam delate?
Poverjena mi je kateheza in skrb za dijaški dom. Sodelujem pri formaciji mladih,ki pou- čujejo osnovnošolce in dijake verouk. Obi- skujem jih po vaseh, jih spodbujam ter z njimi pripravljam veroučne ure. Med letom vodim več skupin duhovnih vaj oziroma te- dnov duhovne poglobitve, ki so vključeni v triletno pripravo na krst.
Največ časa pa posvetim 240 mladim v dijaškem domu, ki obiskujejo državno gim- nazijo.To so fantje med dvanajstim in štiri- najstim letom.Od doma so oddaljeni sto do dvesto ali še več kilometrov.Tako potrebu jejo koga, ki jim svetuje, pomaga reševati njihove probleme, včasih celo nadomešča starše. Kuhajo si sami,toda večkrat nimajo kaj. Zanje imam neke vrste banko. Več ur na teden se zamudim,da sprejemam njihov denar, ki ga dobijo od doma (ali po pošti) in jim ga po majhnih vsotah izdajam, da ne porabijo vsega naenkrat. V prostem času jih skušam tudi s čim zaposliti, da si zaslu- žijo kakšen kilogram riža ali kos mila. Prav tako jih je treba tudi nenehno navajati na snago in red.
Kako je organizirano versko življenje v misijonski župniji in kakšno je sodelo- vanje vernikov? Kot sem že omenila, ve- rouk poučujejo mladi sami.To delajo prosto voljno, vendar žal, za zdaj še niso dovolj usposobljeni.Tudi za pripravo na krst skrbijo laiki.Župnija ima okrog štirideset podružnic Nekatere duhovnik obišče le štirikrat ali petkrat letno. Toda kristjani in katehumeni se redno vsako nedeIjo zbirajo k besedne- mu bogoslužju. Vodi ga katehist s svojimi pomočniki.Petja nikoli ne manjka.Tudi žup- nijski sveti počasi prevzemajo svojo vlogo.
Ali laiki prevzemajo tudi odgovorne službe v Cerkvi? Ena izmed odgovornih služb je prav gotovo vodenje besednega bogoslužja in skrb za katehumene. To na- logo katehisti dobro opravljajo, čeprav jim velikokrat manjka strokovne izobrazbe. Vendar je najvažnejše pričevanje. Katehist vodi tudi cerkvene pogrebe.
Kaj bi se mi od tistih ljudi in kristjanov lahko naučili? Skrb za duhovno življenje v župniji ni stvar samo duhovnika, temveč vsakega kristjana. Vsi smo odgovorni za rast božjega kraljestva.
Kaj naj za misijone mi tukaj storimo?
Brez duhovne in materialne pomoči misijon- skih prijateljev v domovini bi misijonarji na terenu kaj hitro omagali. Molitev, žrtev, morda tudi kakšen prispevek,predvsem vas bolnikov,je opora našega oznanjevanja. Po trebno pa je tudi nenehno osveščati mlade naj prisluhnejo in odgovorijo Jezusovemu naročilu:"Pojdite po vsem svetu in oznanjuj- te evangelij vsemu stvarstvu!" (Mr 16,15).
Kdaj se boste vračali?
Še ne vem točno.Upam,da kmalu.Ko boste brali te vrstice, bom že tam.
Vam je kdaj žal, da ste šli v misijone? Morda bi lahko doma več naredili, saj tudi v razkristjanjeni Evropi potrebuje- mo misijonarje! Nikoli. Mislim,da je težko soditi, kje bi lahko kdo več naredil. Najpo- membnejše je slediti božji volji.
Imate v Afriki dosti redovnih poklicev?
Počasi se prebujajo. Za zdaj imamo le eno sestro domačinko ter kar lepo število kan- didatkinj.
Kaj vam je v misijonskem poklicu naj- lepše in kaj najtežje?
Najlepše mi je odkrivati bogastvo evan- gelija mladim. Vedno bolj čutim resničnost Jezusovih besed: "Moj jarem je znosen in moje breme je lahko." (Mt 11,30).
Vprašanja zastavila: A. Tomažič
Δ na kazalo domov na vrh Δ
UTRINKI
Lepo pozdravljam vse sodelavce Prijatelj- stva.V molitvi se vas vsak dan spominjam. Posebno pozdravljam s. Mihelangelo. Molim zanjo, da bi ji Bog stal ob strani na težki poti križa.Tudi sama sem zelo slabega zdra vja in imam večkrat hude bolečine.Vse lepo pozdravljam.
Micka Bradeško

V božičnih dneh veliko duhovne sreče.
Zdravja, božjega varstva in vodstva v letu 1990, želim vsem
Angelina

Vsem na uredništvu Prijatelja,bogoslovcem sestram,dobrotnikom, prijateljem sotrpinom, domačim in vsem sodelavcem PBI voščim zadovoljne božične praznike - veselo praz- novanje Gospodovega rojstva ter srečno, veselo, mirno, blagoslovljeno in zdravja polno novo leto
Albin Urh

Vedno rada prebiram Prijatelja,zato si lahko predstavljam, koliko pomeni tistim, ki jim je na žalost to mogoče res edini pravi prijatelj Zato vam tudi pošiljam podporno naročnino, in upam, da bom s tem nekoga razveselila. S svojo bogato vsebino naj bo hrana za dušo, kot pravi V. R. v zadnji številki, še kakšnemu bralcu.
L. P.

Ker bo Prijatelj izšel šele februarja, želim, da bi vsi prijatelji iz BBI v prihodnjem letu uživali mir,zdravje,zadovoljstvo, in naj nas vodi Gospodova roka skozi vse leto!
M. Z.

Spet je leto naokrog. Koliko bridkih in ve- selih uric je za nami. Pa hvala Bogu za vse dobro in hudo.Z božjo pomočjo in z voljnim srcem sem vse sprejela. Hudo bolna sem bila pol meseca v bolnišnici.Bila je to pred- priprava za večnost. Sedaj sem spet na boljšem.Bog že ve zakaj in za koga še mo- rem živeti.Pri šestinsedemdesetih letih sem lahko kar zadovoljna.
M. L.
Δ na kazalo domov na vrh Δ
ALI JE KAJ NOVEGA? JE...
INVALIDSKI VOZIČEK IZ PLASTIKE

Britanec Bob Fenwick je izdelal invalidski voziček iz sintetičnega materiala.Tehta 12 kg in je tako za 40 % lažji od običajnega vozička. Poleg tega je tako zložljiv, da gre tudi v majhen prtljažnik. Večina delov tega novega vozička je izdelanih iz termoplasti- čnega poliestra.Kolesa,ki jih ni treba polniti so iz odpornega poliamida.
(Fr. 4/89, str. 13)
 
Z INVALIDSKIM VOZIČKOM 8000 km

Paraplegik Bill Duff je v 111 dneh prevozil z vozičkom prek ZDA progo, dolgo 8000 km. Hotel je drugim prizadetim dokazati, "da se zmore vse, če se le hoče!"
V sredo popoldne (27.6.1989) so 27-letnega Luffa iz Houstona sprejeli na mostu New York Brooklyn z 200 fanfarami.
 
DRUŽBENA SOLIDARNOST

Delo ni samo sredstvo za zaslužek. Je tudi način, kako naj bi preizkusili svoje sposob- nosti in da bi se rojevali novi človeški od- nosi.V tem prepričanju je nastalo združenje z naslovom ODPRT PRISTOP pred petimi leti v Milanu z namenom,da olajšajo vključeva- nje v aktivno in delovno življenje duševno in telesno prizadetim ... V združenju je deset staršev teh otrok,deset prijateljev-prosto- voljcev in deset članov gibanja ANFFAS. Pomočniki so se od začetka razdelili v tri skupine po štirih področjih dela: za kmetij- stvo, delavnice,čiščenja, pomoč pri dosto- pu v šolo. Vsaka skupina ima na svojem področju iste naloge: da se opredelijo in uresničujejo pot, ki bi olajšala razvoj spo- sobnosti vsakega posameznika, ga vključili v šolo, predvsem pa v delo.
Ombre e luci, 8-9/89, str. 24
 
V NOVIH POSLOPJIH NE BO OVIR

Zakon št.13 z 9. jan. 1989 v Italiji določa, da vsi gradbeni načrti ali popravila vsebu- jejo norme, ki naj bi zagotovile pristop in obisk poslopij tudi telesno prizadetim. To velja tudi za javna poslopja. V načrtu za vsako poslopje mora biti prizadetim zagoto vljen pristop s pomočjo vgrajevanja ustre- znih naprav, kadar gre za višja nadstropja, za prostore skupne uporabe,ali posamezne dele stanovanjske opreme ali vsaj pristop v nadstropje brez stopnic in z ustreznimi pripomočki dviganja.Kadar gre za nepokre- tne in več kot tri nadstropja se predvideva dvigalo.
L' operatore sanitario, 3/89, str. 6
 
OSKRBA STARIH NA DOMU

Še pred nedavnim so v Svetu Evrope sve- tovali, da se omogoči oskrba starim v last- nem okolju, ali drugače, hospitalizacija na domu.
V Italiji so pred tremi leti napravili v tem smislu načrt in ga začeli uresničevati na nekaterih področjih svoje dežele. Videli so že,da je dobro,če ostanejo bolniki povezani z zdravniki in medicinskimi sestrami,ki so jih srečevali med svojim bivanjem v bolnišnici. Organizacija pomoči na domu vključuje: dve uri potrebnega dela, oskrbe v štiriin- dvajsetih urah; možnost obiska zdravnika na domu; stalna povezanost z reševalno ekipo; možnost urejanja s specialisti.
Organizacija oskrbe se je razvijala posto- poma. Začeli so z uvajanjem medicinskih sester. Kasneje so ustanovili zdravniško - sestrsko ekipo.
Kot zanimivost dela na začetkih je podatek, da so obiskali bolnike v nujnih primerih v 15 do 20 minutah, kljub morebitni oddaljenosti ali drugim težavam.
L'operatore sanitario, 5-6/89, str. 20-23
 
DA BI ŽIVELI SAMI, TODA ZAVAROVANI

Podaljšanje življenja in drugi dejavniki pri- našajo resne težave. Razvoj zdravstva bi se moral hkrati soočiti s problemi starih v stiski in osamljenosti in ravno tako tistih, ki so zaradi prizadetosti ostali doma.
Tako so zopet v Italiji po načrtu oskrbe na domu iznašli napravo, ki so jo imenovali "TELESOCCORSO - TELEPOMOČ".
Napravo nosi oseba okrog vratu. V primeru nesreče na domu pritisne na ustrezen gumb. Signal sprejmejo v centru pomoči in tudi ugotovijo, odkod prihaja klic na pomoč. Kliče- jo po telefonu ali sosede,gasilce, reševalno ekipo in tako steče nadaljnji postopek po- moči ...
Kako pride posameznik do te naprave? Naj prej je potrebno,da ugotovi socialni delavec ali zdravnik, da gre za "primer tveganja",ali da oseba ni dovolj samostojna. Zdravnik izda napotnico za naprave ... S tem naj bi skrajšali tudi bivanje v bolnici,kadar gre za daljše okrevanje. Upoštevati moramo,da je to bivanje bolj stvar varnosti kot potrebe. Seveda zdravnik ne bo poslal bolnika domov če ve, da je sam in da ne bo dobil pomoči v stiski. Drugače je, če ve,da obstaja ura- dna služba,ki je pripravljena ukrepati in re- ševati v kratkem času morebitne probleme
L' operatore sanitario, 3/89, str. 23-29
Prevedel: Jože Potrpin
Δ na kazalo domov na vrh Δ
ŽELIM SI PRIJATELJA
SPLAČALO SE BO

Sto je tistih, katerim si pomagal,
petdeset te ne bo več pogledalo v obraz,
petindvajset jih bo menilo, da je bila to tvoja dolžnost,
petnajst jih bo zahtevalo, da narediš še veliko več,
devet ti jih bo nagajalo za dobro, ki so ga prejeli.
En sam se ti bo vedno zahvaljeval,
in prav ta bo od vseh stotih najbolj reven.

In sedaj premisli, ali se je splačalo.
MISLIM, RESNIČNO, DA SE JE.
NEKDO TI POMAGA

Ko nas križ bolezni in privezanosti na dom teži,ko tavamo na tej poti,je tako lepo mi- sliti,da ti nekdo pomaga,da se te spomni in ob siju sveč in božičnega zvonjenja bomo bolj vdani in mirni.
Z željami, s hvaležnostjo v tej noči se bom spomnila vseh vas, vam zaželela še mnogo moči za vašo pomoč. V novem letu 1990 pa uspehov, sreče in blagoslova.
Marija Goršič

Kako lepo je brati take misli,misli,ki so vzklile iz trpljenja in hvaležnosti Bogu za našo med sebojno povezanost, kajti le Bog je tisti, ki nas združuje in nam narekuje, da si poma- gamo, kakor si pač moremo. Če drugače ne, vsaj s tiho molitvijo. Hvala vam za vse vaše želje, molitev in žrtve, s čimer podpi- rate naše delo!
 
ČUTIM VAŠO BLIŽINO

Kako naj opišem srečo, ki jo občutim ob prejemu vaših pozdravov, ki mi jih pošiljate s srečanj. Če ne morem biti z vami osebno čutim vašo bližino in smo združeni vsaj v mislih in molitvi. Kako tolažilen je občutek, da je nekje prijatelj, ki misli nate. Saj ne znam izliti na papir, kar čuti srce!
Naš najboljši brat je Jezus. On nam lajša bremena.Kadar z njim trpim in molim,se ni- kdar ne čutim samega. Po Njem smo si vsi bratje in se moramo ljubiti.
Naj vam On poplača vašo pozornost!
Ivana H.

Ko načrtujemo srečanje v nekem kraju, jih vse povabimo. Vsi navadno ne pridejo iz različnih razlogov. Tudi vi se nam kdaj ne morete pridružiti. Imamo pa vse v svojih molitvah in željah za njihovo vsestransko dobro. Že naš Goriški slavček S. Gregorčič je to čutil in zapisal,kako se sreča pomnoži če jo deliš z drugim,bolečina pa se zmanjša Ker ste "naši",zato smo vam poslali pisme- ne pozdrave. Naj bo naša prijateljska vez trdnejša in bodimo združeni v Bogu!
 
DA BI ZNALI ŽIVETI SKUPAJ

Bližala se je cvetoča pomlad, ko je z vaše strani mlad fant - bogoslovec pripeljal in- validski voziček za mojo nepremično, bolno mamo Antonijo. Bila je zelo vesela in po- nosna, da ga je dobila, ker ji je vsaj delno olajšal njeno bolezen.
A prišel je tisti hladni,megleni in žalostni 22. november, ko je mama za vedno zaspala in jo je Bog vzel s tega sveta k sebi. To je bil hud udarec za mene in za vse ožje dru- žinske člane.
Sedaj pa uporablja ta voziček moj oče Jože, ki prav tako težko hodi.Tako se ta voziček prestavlja od enega na drugega bolnika.
sin Alojz Melanšek

Bog daj vaši rajni mami miren večni počitek očetu Jožetu pa naj invalidski voziček do- bro služi. Spomnita se kdaj z molitvijo tudi mladega bogoslovca,ki vam je pripeljal vo- ziček! In še vseh,ki preživljajo del življenja ali vse življenje "na kolesih",se spomnimo z molitvijo! Pri nas je žal še tako,da se mar- sikdo na cesti zagleda v človeka na invalid skem vozičku ali pa se obrača za njim.Zato je marsikateremu invalidu,zlasti starejšemu nerodno iti ven iz hiše ali k sv. maši. Po- sebno otroci so presenečeni in dobesedno zijajo v bolnika na vozičku. Poučimo jih, da ni to, kar vidijo, prav nič posebnega in da to lahko doživi vsakdo izmed nas, ki sedaj še lahko hodimo. Prav bi bilo, da bi se naši otroci že v vrtcih srečali s svojimi sovrst- niki na vozičkih - da bi rasli skupaj zdravi in bolni in bi znali živeti skupaj.
 
SREČANJE DAJE MOČ IN LJUBEZEN

Moje zdravje in moči so iz dneva v dan slab- še, zato sem toliko bolj srečna,ko prejmem vaša pisma, saj mi dušo polnijo z ljubeznijo do vas prijateljev.
Rada se spominjam srečanja, 22. oktobra 1989, na Kapeli v Novi Gorici. Bilo je zelo lepo, saj nam to da nove moči in ljubezni za naprej.Maševal je p.Marijan Šef.Mladina pa je vsem, ki smo prejeli zakrament mazi- ljenja,podarila goreče sveče. Sledila je za- kuska. Veselili smo se s petjem in glasbo. P. Šef je imel za vsakogar prijetno besedo, ki nas je napolnila s srečo in močjo za naprej To sem vam napisala, ker sem bila srečna.
Marija Merljak

Tudi mi, vaši prijatelji, se veselimo z vami. Taka srečanja so res pravi božji dar,ki nam vsem pomagajo živeti dalje in z božjo po- močjo nositi svoj križ. Da bi nam le Bog dal še več dobrih duhovnikov, ki bi razumeli trpeče, bolne, stare, prizadete in bi jim bili pripravljeni posvetiti svoj čas!
Da bi nam On dal vedno dovolj mladih, in manj mladih, ki bi bili pripravljeni pomagati. Darujmo svoje težave v ta namen!
P. Marijanu Šefu pa Bog plačaj za vse nje- govo dobro delo! Vsi ga spremljajmo z mo- litvijo!
Podpis k sliki: Na srečanju v Šentjakobu ob Savi.
 
POVEZANOST Z BOGOM IN MED SEBOJ

Neverjetno, kako je Bog dober in usmiljen, da me sprejema takšno, kakršna sem, da mu morem darovati tudi tisto, kar me dela nezadovoljno...Nič več se ne bom bala,saj imam toliko prijateljev,ki molijo zame in jaz zanje.Vsi smo eno v Bogu in povezani med seboj. Dnevi so kratki in noči dolge.Hladno je in bolezen bolj pritiska. Letos sem veliko romala na vse konce in kraje...
Skupnost je nekaj čudovitega.Molitev,me- ditacije in pogovori. To človeka pomirja in osrečuje. Vsak petek se nas zbere 15-20, večinoma mladih.
Včasih grem obiskat katero znanko ali so- sedo, ali pa pride katera k meni. Navadno zmolimo tudi rožni venec. To se mi zdi do- bro, da smo povezani v duhovnem smislu in pogovoru...
Tole moje pisanje pravzaprav ne spada ni- kamor. Ne mislim, da bi bilo za objavo. Na- pisala sem, kar sem imela v srcu.
Urška Lužar

Hvala vam za lepo pismo! Če bi bilo dovolj prostora, bi ga objavili v celoti,tako pa sa- mo nekaj odlomkov, ki bodo marsikateremu v tolažbo in spodbudo. Hvalevredno je, da so vaši obiski prilika za duhovno poglablja- nje. Kako ste srečni, ko ste mogli poromati na vse konce in kraje! Ali se na teh roma- njih kdaj spomnite tudi bolnikov, ostarelih, prizadetih, ki ne morejo nikamor? Tudi v kakšno skupnost se zaradi svojega težkega stanja le težko vključujejo ali pa sploh ne. Najbrž premalo skrbimo, da bi te prijatelje redno obiskovali.Prav tako si namreč želijo pogovora in skupne molitve. Njim in njiho- vim domačim je edina tolažba in spodbuda dobra pisana beseda.Tudi odlomki iz vaše- ga pisma jim bodo razsvetlili vedno enake vsakdanjike. In to je vaše poslanstvo...
Δ na kazalo domov na vrh Δ
TAKO ODHAJAJO DOMOV
V nedeljskem jutru Kristusa Kralja, ko sem v bolnišnici v silnem trpljenju prosila Gospo- da,da bi me poklical k sebi,je namesto mene izbral dobro Šuštaršičevo mamo Ano, Vlahovičeva 35,Ljubljana. Med spanjem se je pogreznila v mir pravičnega.
Vsi, ki smo jo poznali, smo jo imeli radi, saj je bila tudi ona vsakega vesela, ki je prišel na obisk k hčerki Tatjani. Zadnja leta,ko je zbolela, se je tudi sama rada udeleževala duhovnih srečanj in piknikov PBI. Ni klonila pod preizkušnjami življenja, s katerimi jo je Gospod obiskoval. Z vso skrbnostjo je spre- jela križ invalidnosti pri hčerki Tatjani in po- zneje pri vnukinji Ireni. S tem je vsem dala zgled, ki bi ga morali dajati vsi kristjani, kako naj izkazujemo pozornost in branimo tiste, ki so šibkejši od nas.
Hvala,draga mama,za vsak trenutek,ki ste nam ga z ljubeznijo darovali. Gospod naj vas v večnosti prav zato nagradi.

Vsako pomlad, ko smo pripravljali srečanje na Mirenskem Gradu za Primorce,smo vedeli da bo med nami tudi Lidija Olenik, Dom upokojencev, Izola. Letos je ne bo več... V petek, 15. decembra 1989, je odšla na večno srečanje in gotovo se raduje med angeli, saj jo je njeno dolgo trpljenje izkri- staliziralo za nebesa.
Kako hudo ji je moralo biti, ko je bila poleg invalidnosti toliko let še slepa - v temi ... Vendar ni klonila, in če je le mogla, je še drugim v Domu pomagala.Veliko je molila in rada prepevala.
Sedaj njena dobra dela in žrtve svetijo, da lahko gleda božje obličje. Lidija, hvala ti za ljubezen in prosi za nas, da bi znali tudi mi vdano vse sprejeti.

Naša prijateljica Ivka Smole, Kot 7, 61292 Ig, je imela zelo dobrega očeta, ki je svoje tuzemsko življenje dopolnil prav med boži- čnimi prazniki. Smrt Smoletovega ata je bila rojstvo za nebesa.
Tako živo mi je ostal v spominu pogovor, ko smo Ivko obiskali. Zato ne morem dru- gače, kot da se spomnim tudi njega, ki je za vedno odšel domov.
Dragi oče, naj bo "zgovorna" tudi vaša pri- prošnja pri Bogu za nas vse, da bi zmogli biti kot vi -pošteno živeti in srečno umreti.
s. Mihelangela
 
Svojo življenjsko pot je 16.novembra 1989 dovršila tudi oseminšestdesetletna Viktorija Gabrejna, Unec 62, Rakek. Kot dekle iz verne družine je bila članica Katoliške ak- cije, zadnja leta pred boleznijo pa članica župnijskega pastoralnega sveta. Trpljenje, ki ga v njenem življenju ni manjkalo, jo je skovalo v trden značaj.V vseh preizkušnjah je ostala zvesta svojim načelom, zvesta Bogu. Bila je gospodinja na veliki kmetiji in mati treh otrok.
Kakor strela z jasnega je pretreslo njene domače, ko jo je sredi dela zadela kap. En teden tudi govorila ni, sicer pa sta ji ohro- meli desna roka in noga. Pri daljši rehabili- taciji v UZRI je padla in si zlomila še nogo. Tudi to preizkušnjo je prenesla, vendar je bilo čutiti, da ji manjka duhovna opora. To je dobila, ko se je vključila v Prijateljstvo bolnikov in invalidov. Z velikim veseljem se je udeleževala srečanj,od koder se je vse- lej srečna in pogumna vračala. Odslej je svojo bolezen (prizadetost) prenašala kot nekaj vsakdanjega, kot svoje življenjsko poslanstvo.Na vozičku je bila dvanajst let.
Vika je bila varuhinja doma in svojih vnuč- kov, jih lepo vzgajala in skrbela za skupno družinsko molitev. Sredi otroškega živžava in ob bolehnem možu je bila srečna kljub svoji bolezni. Tudi otroci in vsi so jo imeli zelo radi. Vsak dan se je z invalidskim vo- zičkom peljala k sv. maši, kjer je v sv. ob- hajilu prejemala moč za pogumno in vdano prenašanje svoje invalidnosti. Dan pred smrtjo so ji domači odsvetovali, da bi šla v cerkev; bilo je že zelo hladno.Sredi noči je poklicala moža,naj jo pelje v kuhinjo,da bo laže dihala. Potem mu pravi: "Menda bom umrla."In je mirno,kar na vozičku,zaspala v Gospodu.Vsi njeni domači jo zelo pogreša- jo,tudi na naših srečanjih se je bomo hva- ležno spominjali, ona pa je odšla po plačilo za svojo zvestobo k Bogu.
s. Amata
Ne nasilje, temveč ljubezen zmore vse. Ljubiti Boga se pravi potovati k Bogu. To potovanje je lepo.
Janez Pavel I.
Δ na kazalo domov na vrh Δ
NAGRADNA KRIŽANKA 1/90
Rešitve pošljite do 20. februarja 1990 na naslov: PRIJATELJ, Maistrova 2,61000 Lju- bljana. V spodnji levi kot napišite:KRIŽANKA
Sestavil: Oton
NAGRADE:
1. Sveto pismo NZ, 2. kvačkan prt, 3. hišica (izdelek otrok Karitasa iz Zagreba), 4. kvač- kan prtič
Geslo križanke 6/89: Brezmadežno spočetje Device Marije.
NAGRAJENCI 6/89:
1. kvačkan prt: Frančiška KASTELIC, Vel. Pece, 61296 Šentvid pri Stični; 2. klekljan prt: Zvonka JANČIČ, Mivka 32, 61000 Lju- bljana; 3. komplet vizitk: Danica BUKOVEC Linhartova 82, 61000 Ljubljana; 4. kvačkan prtič: Martina DRAGAR, Trg na Stavbah 14 61270 Litija.

Bog povrni za lepe nagrade!
 
"Pomisli, draga žena, sekundo za tem, ko sem vstal iz postelje, je naša stenska ura padla ravno na blazino." - "No, vidiš, saj ti vedno pravim, da ta ura zaostaja."

Ali je Avstrija ali Jugoslavija bolj bogata? "V Jugoslaviji imamo celo Jajce, v Avstriji pa le Beljak."

Franci si umiva noge. "Kaj pa delaš, sine?" zavpije mamica, "saj imaš še nogavice na nogah!?" "Seveda,ko pa je voda tako mrzla," ji pove Franci.
Δ na kazalo domov na vrh Δ
UTRINKI
Bog plačaj za tako lepo in obširno pismo, s tako mnogimi pozdravi, lepimi mislimi in že- ljami. S tem pismom v roki bom preživljala praznike, ker bom spet sama doma kot ve- dno. V cerkev ne upam, ker je veliko pre- mrzla za mene. Obiska tudi ne pričakujem. Vse skupaj bo bolj žalostno.
Fanika Razberger

Darujmo Bogu svoje trpljenje za našo do- movino, za sveti mir in ljubezen.
Ivana H.

Veliko smo dolžni Bogu, z nami je tako do- ber. Z veseljem, z molitvijo in dobrimi deli se približujemo novemu letu.Molimo za vse tiste, ki kalijo mir v svetu, za vse, ki so po krivici obtoženi, za vse telesno in duševno osiromašene...
Marija B.
Δ na kazalo domov na vrh Δ
PRIPROŠNJIKI ZA ZDRAVJE
SV. BOŠTJAN (SEBASTIJAN), MUČENEC

V letošnjih šestih številkah, dragi prijatelji, vam želimo predstaviti nekatere izmed mno- gih svetnikov mučencev, h katerim se naš verni slovenski narod,še posebej trpeči,rad priporoča.Naj omenimo nekatere zavetnike in priprošnjike: sv. Apolonija (zobobol), sv. Barbara (srečna zadnja ura), sv. Katarina (zdrava pamet),sv.Lucija (bolezni oči), sv. Blaž (bolezni grla), sv. Boštjan in sv. Rok (proti kugi),sv.Valentin in sv.Vid (proti bo- žjasti in živčnim boleznim). To dokazuje,kako zaupljivo so se zatekali v težavah k njim.
Sv. Boštjan je živel v drugi pol. 3. stol. v Rimu. O njem nimamo mnogo zanesljivih podatkov, sv. Ambrozij je zapisal, da se je rodil v Milanu, mučeniške smrti je umrl v Rimu. Njegov grob je ob Apijski cesti, nad njim je zidana lepa cerkev.
To so zgodovinski podatki,legenda o svet- niku,ki je bila zapisana pozneje, pa je zgo- vornejša in poučna tudi za naš čas. Pravi, da je bil Boštjan stotnik cesarske telesne straže, najprej v Milanu, nato v Rimu, ko je vladal Maksimijan, Dioklecijanov cesarski tovariš.Takole pripoveduje:"Bil je mož poln modrosti, v govorjenju resničen, v sodbi pravičen, v svetovanju previden, v službi zvest,vedno pripravljen za pomoč, v dobro tljivosti vzoren,v vsem krepostnem življenju odličen. Zakaj bil je pravi božji služabnik. Kristusu je služil zvesto, pa skrito, ne iz strahu, ampak zato,da je pod plaščem ce- sarske službe prikrival Kristusovega vojaka da bi osrčeval kristjane, ki so v trpljenju pešali, in izročal Bogu duše, ki jih je skušal zapeljati hudobni duh. Ko je tako mnogim učencem vzel strah pred trpljenjem in jih navdušil za krono večne slave, je prišlo na dan,kaj je on;zakaj taka luč ni mogla ostati skrita v temi."
Ko je cesar slišal, da je Boštjan kristjan, ga je obsodil na smrt. Maksimijan je ukazal strelcem, naj Boštjana gosto obstreljujejo s puščicami,a ne v glavo in srce,ker je ho- tel,da umre počasne smrti. Pobožna vdova je pol mrtvega odnesla v svojo hišo in mu stregla, dokler ni okreval. Nato je Boštjan stopil pred cesarja in mu očital krivično in krvoločno trpinčenje kristjanov. Ko ga je presenečeni cesar prepoznal,mu je junaški stotnik dejal: "Moj Gospod Jezus Kristus mi je vrnil življenje, da ti javno očitam, ker po krivici preganjaš kristjane." Maksimijan ga je nato ukazal odvesti v bližnje dirkališče in tam pobiti s koli.
Svetega Boštjana so začeli zgodaj častiti kot priprošnjika zoper kužne in nenadne nalezljive bolezni. Bolezen namreč zadane človeka kakor skrivaj sprožena puščica.Ker je svetnik sam nepričakovano ozdravel, so tembolj zaupali v njegovo priprošnjo.
Sklenimo ta zapis z glavno prošnjo pri sveti maši na god sv.Boštjana: "Gospod Bog,daj nam moč,da bomo po slavnem zgledu sve- tega mučenca Boštjana bolj poslušali tebe kakor ljudi."
MAK
 
Prispevke za št. 2 pošljite do 20. februarja 1990
Fotografije za ovitek sta prispevala MAK in JZ
Kolofon
 
Besedilo pod sliko na zadnji strani:
Sv. Boštjan v cerkvi sv.Lucije pod Dobrčo, župnija Begunje na Gorenjskem.
Δ na kazalo domov na vrh Δ
oblikovanje in izdelava: primož cvetko  •  copyright © 1990 prijatelj, maistrova 2, 61000 ljubljana, jugoslavija  •  elektronski naslov: revija.prijatelj@rkc.si