Prijatelj • verski list bolnikov, invalidov in njihovih prijateljev • št. 1 • februar/marec 2011 • letnik XLIII • 1,95 EUR
KAZALO:  <  O   V   Λ 
Urednikova misel Nameni apostolata molitve Le za Jezusom hodimo... Govorijo nam prijatelji: Ana Kopač Zdravstveni delavci Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Svetovni dan bolnikov 2011 Naše služenje bratom in sestram Dogodki Pričevanje vere v preizkušnji Obiskali smo: Marija Zadravec Ustvarjalni kotiček: jeziki ljubezni Svet in mi Želim si prijatelja Tako odhajajo Obvestila Razvedrilo - križanka Ustavljeni trenutki Misel
UREDNIKOVA MISEL
DRAGI PRIJATELJI!

Za geslo letošnjega devet- najstega svetovnega dneva bolnikov, obhajali ga bomo na god lurške Matere Božje, 11. februarja, je papež Benedikt XVI. izbral besede iz Prvega pisma apostola Petra:"Po njegovih ranah ste bili ozdra- vljeni." (1 Pt 2,24)
Odlomek, iz katerega je vzeto geslo, govori o Jezusu, ki je zgled krščanske potrpežljivosti. Apostol Peter je nas- protoval Jezusovi napovedi o svojem lastnem trpljenju, smrti in vstajenju, a je po Njegovem vstajenju spoznal Božji načrt, ki ga je Božji Sin sprejel, ko je "vse prepuščal njemu, ki sodi pravično", (1 Pt 2, 23) torej svojemu in našemu nebeškemu Očetu.
Jezus se je prostovoljno predal človeš- kim rokam in na svoje rame naložil naše grehe, da bi odmrli grehu ter živeli v pravičnosti (prim. 1 Pt 2, 24). Zaradi tega je izbral trpljenje in smrt na križu. Toda tretji dan je vstal od mrtvih in nam odprl vrata v večno življenje ter nas spravil z nebeškim Očetom. Zato nam je vsem "zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah" (1 Pt 2,21).
Bog nas je vzdignil in ozdravil po Jezu- sovih ranah, ko je za naše odrešenje na lesu križa daroval svojega lastnega Sina kot daritveno jagnje. Zaradi naših grehov je Božji Sin sprejel breme križa in ga za nas nesel na Kalvarijo. V tem se kaže Božja solidarnost s padlim člo- vekom, ki je zapravil Božje prijateljstvo in se sam ni mogel povzdigniti nazaj k Stvarniku. Zato se je Bog po svojem Sinu sam sklonil k človeku in ga po njem spet vzdignil k sebi.
Jezusova solidarnost z nami je v tem pastoralnem letu krščanske dobrodel- nosti in solidarnosti spodbuda, da po Njegovem zgledu nosimo bremena drug drugemu. Ne naveličajmo se delati do- bro vsem,dokler še utegnemo,saj bomo tako izpolnili Kristusovo postavo, nam naroča apostol Pavel (prim.Gal 6, 9.10.2)
Bog vas blagoslovi!
Roman Travar, CM, urednik
 
Fotografija na naslovnici:
Vzgoja za dobrodelnost, foto: Andrej Gombač

Prispevke za št.2 pošljite do 1.marca 2011
Δ na kazalo domov na vrh Δ
NAMENI APOSTOLATA MOLITVE
februar
 • splošni:
 • Molimo,da bi družino v njeni istovetnosti vsi spoštovali in prepoznali njen nenado mestljiv prispevek v prid celotne družbe
 • misijonski:
 • Molimo, da bi na misijonskih področjih, kjer je nujna borba proti boleznim, krščanske skupnosti znale pričevati za Kristusovo navzočnost s trpečimi.
 • slovenski:
 • Molimo, da se mladi ne bi zadovoljili s povprečnostjo, marveč bi iskali, kar je več, višje in bolje.

  marec
 • splošni:
 • Molimo, da bi narodi Latinske Amerike hodili v zvestobi evangeliju in napredo- vali v socialni pravičnosti in miru.
 • misijonski:
 • Molimo,da bi Sveti Duh dajal luč in moč krščanskim skupnostim in vernikom, ki jih zaradi evangelija preganjajo ali za- postavljajo na mnogih koncih sveta.
 • slovenski:
 • Molimo, da bi nas spokorna dela, ki jih bomo opravili v postnem času, usposo- bila za obvladovanje slabih nagnjenj.

  zasnežen kozolec, foto: Tone Planinšek
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  LE ZA JEZUSOM HODIMO...
  ...DOKLER ŠE NA SVET' ŽIVIMO
  Leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti (I. del)

  »Drug drugega bremena nosite.« (Gal 6,2)

  BOGATAŠ IN UBOGI LAZAR
  "Živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino ter se dan na dan sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. Rad bi se na- jedel tega, kar je padalo z bogataševe mize, in celo psi so prihajali in lizali nje- gove rane. Revež je umrl, in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in bil pokopan. In ko je v podzemlju trpel muke,je povzdignil oči in od daleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti trpim v tem pla- menu.‹ Abraham mu je rekel: ›Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro,Lazar pa prav tako húdo; zdaj je on tukaj potolažen,ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo,pa tudi od tam se ne da priti k nam.‹ Nato mu je bogataš rekel:›Pro- sim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta.Imam namreč pet bratov in posvari naj jih, da tudi oni ne pridejo v ta kraj mučenja!‹ Abraham mu je de- jal: ›Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo!‹ Ta pa mu je odvrnil: ›Ne, oče Abraham,toda če pojde kdo od mr- tvih k njim, se bodo spreobrnili.‹ On pa mu je dejal: ›Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih.‹" (Lk 16, 19-31)
  »Praviš: premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se,da si siromak in bednež, ubog, slep in nag.« (Raz 3,17)
  Razlogi za izbiro vsebine pastoralnega leta krščanske dobrodelnosti in solidar- nosti,ki ga obhajamo od septembra 2010 do septembra 2011 in pastoralnega leta socialnega nauka Cerkve,ki bo sle- dilo (2011/2012), so bili različni. Po eni strani je izbira logično nadaljevanje leta evharistije in leta duhovništva, po drugi strani pa je vsebina tretje razsežnosti pastoralnega dela prišla že na vrsto. Pastoralni poudarki namreč krožijo v tri letnem ciklusu: leto oznanjevanja, leto bogoslužja in leto dobrodelnosti. Vsako leto posebej se izbere tudi primeren poudarek.
  Odločitev za socialno temo je strateš- kega pomena za Cerkev v teh časih. Razmere, v katerih se trenutno nahaja- mo na Slovenskem, v Evropi in v večini sveta, so nezavidljive. Znamenje časa je, da si mora Cerkev kot Jezusova ne- vesta nadeti obleko skromnosti, uboš- tva in preprostega življenja, polnega čuteče skrbi za večino ljudi, posebej za tiste, ki so najbolj nemočni in slabotni.
  Zakaj je odločitev za socialno temo strateškega pomena za Cerkev na Slovenskem?
  Ne vem,če se dovolj močno zavedamo, v kako težkih okoliščinah se nahajamo katoličani na Slovenskem. Slovenski javnosti gre najbolj 'v nos' premoženje Cerkve. Ne vem sicer, kaj imajo ljudje pred očmi, ko omenjajo ta razlog. Pre- pričan pa sem, da sta tekoči pastoralni leti in sklepi za prihodnost priložnost,da bolj radikalno stopimo na evangeljsko in novo pot mi sami ter da damo naši slo- venski družbi odgovor na taka in podo- bna vprašanja. Ta so najbolj boleča in
  ODLOČITEV ZA SOCIALNO TEMO JE STRATEŠKEGA POMENA ZA CERKEV V TEH ČASIH. RAZMERE, V KATERIH SE TRENUTNO NAHAJAMO, SO NEZAVID- LJIVE.
  akutna tedaj,ko se pogovarjamo z obro bnimi in oddaljenimi,z drugače mislečimi ali ko imamo različne tečaje in skupine uvajanja v krščanstvo.Ko obravnavamo vprašanja o Cerkvi in se o njej pogovar jamo, vedno zelo moti predsodek, ki ga imajo ljudje o Cerkvi in njeni podobi. Zelo mučno je zagovarjati ali braniti Cerkev, če navajajo argumente,ki jih je težko podpirati.
  Kaj je torej naša želja in kako odgo- voriti na znamenja časa?
  Naj ponovim:Cerkev mora postati uboga Cerkev naj služi predvsem ubogim.
  Kaj pomeni uboga Cerkev? Kaj pomeni služiti ubogim?
  Na to je zelo težko enoumno ali na kra- tko odgovoriti. Cerkev je uboga tedaj, ko živi iz blagrov ali živi blagre. Služiti ubogim, pomeni, živeti tako življenje, da je na zunaj in na znotraj blizu tistim, ki so na nižji stopnji socialne lestvice. Zavestno se moramo truditi razmišljati o vprašanjih, ki se tičejo najbolj preiz- kušenih v človeški družbi. Biti blizu re- vežem in preprostim ter se odzivati na njihove konkretne potrebe in stiske. Pomeni tudi imeti vsakega človeka za boljšega od sebe.
  Sveti Frančišek je odkril vir največje sreče in veselja. Kadar se je srečal s kom, je vedno čutil iskreno ponižnost pred njim.Tudi ko je srečal berača,se je čutil manjšega od njega. V vsakdanjem pastoralnem služenju naj bi se kristjani v tem letu prizadevali predvsem za to. Ko pride kdo v stik z nami in od nas nekaj pričakuje ali želi,naj bi ga imeli za boljšega od sebe;tudi če nima urejene- ga odnosa s Cerkvijo, tudi če je agnos- tik - tisti,ki se ne želi poučiti,tudi če je zahteven in grob v svojem pristopu... Enako udeležence pri bogoslužju glejmo s podobnimi očmi - boljši so od mene: "Če bi jaz živel v takšnih okoliščinah kot oni, bi bil gotovo slabši od njih." Ko beremo časopis ali spremljamo poročila na radiu ali na televiziji, naj bi tudi ob- ravnavane ali nastopajoče ocenjevali v duhu uboštva ali v duhu sv. Frančiška.
  Kakšno je stanje med katoličani pri nas?
  Rezultati raziskav kažejo, da so katoli- čani pri nas za odtenek bolj odprti in čuteči za potrebe in stiske različnih vrst ter da tudi več in pogosteje materialno pomagajo. Toda vsi skupaj moramo priznati, da imamo še veliko rezerve in da nam še precej manjka do pravega uboštva v duhu. Kristjani naj bi dali prvi zgled razdajati svoje osebno premože- nje ubogim.
  Cerkev mora začeti radikalno sejati, ra- zmetavati seme, truditi se mora za ve- likodušnost in nenavezanost, če hoče, da bo imela tudi kaj požeti. Vse, kar bo razdajala,ne bo obrodilo želenega sadu, toda če ne bo sejala, bo ostala prazna, sama,sterilna. Vreča pšenice v shrambi ne bo sama na sebi prinesla nobenega pridelka. Šele razmetana - posejana v zemljo, bo rodila sad: trideseternega ali šestdeseternega ali stoternega.
  Naš pregovor lepo pravi.Verniki so kakor gnoj; dokler je na kupu, nima nobene koristi in samo smrdi;raztresen po polju je pa blagoslov. Podobno bi lahko rekli
  CERKEV MORA ZAČETI RADIKALNO SEJATI, TRUDITI SE MORA ZA VELIKO- DUŠNOST IN NENAVEZANOST,ČE HOČE DA BO IMELA TUDI KAJ POŽETI.
  za premoženje, ki upravljamo z njim. Cerkev in njeno oznanilo v prihodnosti ne bosta verodostojna in ne bosta pri- padala ljudstvu, če ne bosta radikalno stopila v to logiko. Hudo bi bilo, če bi tudi nas, ki smo luč, kvas in sol zemlje, okužil 'virus' materializma.
  V hudih časih Cerkvene zgodovine so vedno iskali pot, kako bi prišli iz težke situacije, kako bi evangeliju vrnili ceno, ki jo zasluži, kako bi ljudi spodbudili, da bi se zopet bolj zanimali za Jezusovega duha,da bi podoba Jezusa Kristusa mo- čneje zasvetila na obrazu Cerkve. Tak je sedanji čas. To je lep čas za tiste, ki želijo biti priče Jezusa Kristusa in so pripravljeni živeti njegovo življenje sredi tega modernega sveta. Veliko je te pri- pravljenosti.Mnogi se tega dobro zave- dajo. Če bo zavel svež in močan veter želje po prenovi, bo to pomenilo blago- dejno prihodnost na naši prelepi sloven ski zemlji.
  msgr. Tone Kompare
  (iz predavanja pastoralnim
  in karitativnim sodelavcem, se nadaljuje)
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  GOVORIJO NAM PRIJATELJI
  Nasmejana, pozitivna in optimistična

  Tokrat se na obisk nismo odpeljali daleč. Šli smo v okolico Medvod, kjer je v Vašah doma Ana Kopač (Vaše 4, Med- vode). Na svoj dom prihaja za praznike in ob vikendih, sicer pa živi v Ljubljani v bivalni skupnosti Sonček.Njena mladost in dobrovoljnost ter še marsikatera po- zitivna lastnost so tiste,ki so nas spod- budile, da jo predstavimo vam, dragi bralci Prijatelja.Še posebej za eno last- nost, ki jo Ana ima, bi bilo dobro, da bi bila nalezljiva in bi se je od nje nalezli prav vsi: "Najraje pa pomagam, če le lahko," pravi Ana. Nato tudi pove, kako lahko pomaga: lahko koga razveseli s pogovorom, poslušanjem, koga obišče ali pokliče, rada tudi zapoje in tako po- lepša kakšen praznik, srečanje. Tudi nam je na koncu našega obiska zapela skupaj s svojo sestro pesem 'Bilo je v maju' od Slapov. Res prav domače in prijetno smo se počutili v družbi Ane, njene sestre Marje ter očeta in tete.
  Ana, prosim te, da se nam najprej predstaviš in nam poveš,kje in kako se je začela tvoja življenjska pot.
  Sem Ana Kopač.Imam še sestro dvojči- co Marjo in starejšega brata Matijo. Od rojstva imam cerebralno paralizo. Sem minuto starejša od svoje sestre. Rodili sva se mnogo prezgodaj, zato so se borili za najina življenja. Rok za rojstvo sva imeli 20. avgusta, vendar sva se rodili že 29.maja. Mami naju je že težko nosila, zato je bilo dobro,da se je rojst- vo zgodilo prej. Moja mama in oče sta skrbela za naju, ko sva bili v bolnici in bila pri nama dvakrat ali celo po trikrat na dan. Jaz sem bila v inkubatorju tri mesece. Kot dojenček sem imela 22 pljučnic. Ko sem bila majhna, sem imela probleme tudi z nogami. Bile so vijoliča- ste in zdravniki so že razmišljali o tem, da bi jih odrezali. A starša nista pustila. Prosila sta zdravnike, naj še nekaj dni počakajo in kasneje so ugotovili,da lah- ko noge ostanejo. Ko sem bila starejša, sta mi ati in mami vse to povedala. Sta zelo dobra do mene in mi ustrežeta v vseh stvareh. S sestro dvojčico se zelo dobro razumeva in znava druga drugi pomagati.
  Kdaj si opazila, da si drugačna od sestre dvojčice?
  Poškodbo imam od rojstva,zato sem od takrat na vozičku. Seveda se je razlika pokazala kmalu, sama pa sem jo bolj čutila, ko sem odraščala, tam nekje v prvem razredu. Šele takrat sem videla, da ne morem hoditi in ne morem delati stvari kot sestra dvojčica.Kar dolgo ča- sa sem potrebovala,da sem to sprejela. Po drugi strani mi je bilo težko, tudi jokala sem se. Potem sem sprejela, da mi je Bog to namenil.
  Ko pripoveduješ o svojem otroštvu, imamo občutek, da imaš nanj lepe spomine. Kako pa je bilo v letih, ko si odšla v šolo?
  Ko sem bila stara šest let, sva z Marjo hodili v vrtec na Svetje,to je čisto blizu nas. Eno leto sem bila potem sama v vrtcu, saj je šla Marja v šolo v Presko. Ko je naredila prvi razred, sem šla tudi jaz v osnovno šolo v Presko, saj sem si to zelo želela. Imela sem učiteljico, ki ni bila navajena otrok na invalidskem vozičku. Takrat še ni bilo normalno, da bi se vključevali v redne osnovne šole. Učiteljica je rekla, da ne znam risati, pisati, brati, peti in me je s tem užalila. Rekla sem ji,naj me pusti in mi pomaga, da se naučim.Dala mi je veliko naloge in tako sem se učila brati in pisati doma. Ker mi to ni šlo preveč dobro, so me izpisali iz šole in mi dali ponudbo za šolo v Kamniku.Bilo mi je težko,ker sem ime- la zelo rada starše in Marjo, zato nisem hotela iti nikamor. Prepričevali so me, naj grem v Kamnik, saj je tam delo in učenje prilagojeno invalidom.Začetek je bil težak, saj sem se morala spet nava- jati na novo okolje. Tam sem spoznala veliko prijateljev. Od prvega do četrte- ga razreda sem se s kombijem še vozila domov vsak dan, potem pa se je pouk začel tudi popoldne. Bila sem en teden doma in en teden v Kamniku. Mami me je vsak dan prišla pogledat v Kamnik in me je vedno pobožala ter rekla, saj se boš navadila.Takrat sem spoznala,kako so znali moji starši pomagati v pravem trenutku in na pravi način.
  Se morda spomniš kakšnega lepega trenutka iz Kamnika?
  Ko sem se navadila na življenje v Kam- niku, mi je bilo lepo. Še sedaj se rada spominjam trenutkov, posebej tistih, povezanih z glasbo. Vsi so me hvalili, da lepo pojem. Dobila sem tudi nagrade - skromne nagrade. Najlepši trenutek je bil, ko sem pela in sem lahko s pesmijo izrazila svoje občutke, npr. tisto pesem od Marte Zore:'Povej mi zakaj'. Še zdaj ko mi je hudo,si zapojem kakšno pesmi- co. Je bil pa tudi lep trenutek, ko sem hodila v srednjo šolo v Kamniku in smo imeli maturantski ples.Nisem hotela ple- sati z nobenim od sošolcev, ampak sem želela imeti zunanjega plesalca. Dobila sem plesalca Andreja, ki je od moje se- strične mož. Andrej je bil zmeraj dobro- voljen in je vsak dan prihajal na naše plesne vaje v Kamnik. Takrat mi je bilo zelo lepo. Velikokrat sva vadila skupaj, včasih sem morala plesati sama, saj njega ni bilo,ker je imel službo.S sošolci nisem želela plesati, saj smo se že iz šole poznali, ampak sem želela nekaj na novo ustvarjati, zato sem potrebovala Andreja. Še sedaj se spomnim, da sva se imela prelepo. Zelo sem bila srečna tudi takrat, ko je prišel na obisk kdo od domačih, sosedov.
  V Kamniku si torej končala osnovno šolo in potem nadaljevala šolanje tudi v srednji šoli. Katero srednjo šolo si obiskovala?
  Naredila sem triletni program na srednji administrativni šoli in se izučila za po- možnega administratorja. Na šoli je bil še en daljši program, ki pa je bil bolj zahteven, saj je vključeval še nemšči- no, angleščino. Že v osnovni šoli nisem marala jezikov, saj sem imela ves čas negativno oceno, kljub temu,da sem na redila veliko vaj. Praksa je predstavljala veliko težavo, morala sem delati veliko vaj, nikoli nisem manjkala, pa tudi 'špri- cala' nisem.Pomembno mi je bilo,da sem naredila šolo.Eno leto sem se izobraže- vala še za računalničarko. To je bil te- žek program, vseboval je veliko prakse. Potem sem ugotovila, da je najbolje, če grem domov,saj se ni imelo smisla utru- jati s programom, ki mi je bil pretežek.
  In ko si končala srednjo šolo, je verjetno sledilo slovo od Kamnika. Kako je bilo?
  Ja, težko mi je bilo posloviti se od Kam- nika,saj sem bila tam dvanajst let in pol celo osnovno in srednjo šolo. Tam sem spoznala veliko dobrih prijateljev,od ka- terih sem se težko poslovila. Ampak mi ni preostalo nič drugega. Bogu sem se za to obdobje vsak dan zahvalila, saj je bil vedno z menoj. Iz Kamnika sem po- tem šla najprej domov.Štiri mesece sem bila doma.Že v Kamniku so mi svetovali naj napišem čim več prošenj, da bi kje dobila službo. Tako sem pisala veliko prošenj za vsa dela, ki bi bila primerna zame. Napisala sem preko šestdeset prošenj, vendar ni bila nobena ugodno rešena. Potem smo s skupnimi močmi našli delo v Sončku, kjer sem že dobro leto. Te zaposlitve sem bila zelo vesela Tudi tu mi je bilo na začetku kar težko, saj je bilo to zame čisto novo okolje.Ko sem prišla v Ljubljano, me je bilo strah, kako se bom znašla v bivalni skupnosti. Takrat sta mi najbolj pomagala Urban Mikuž in Boštjan Škulj. Zaposlena sem v VDC-ju (varstveno delovni center), kjer delamo razne šale in druge stvari. Hkrati je bila kar dolga čakalna doba za v bivalno skupnost. Dva meseca sem živela v negotovosti, saj nisem vedela, ali me bodo sprejeli v skupnost, čeprav večino stvari lahko naredim sama in ne potrebujem pomoči. Po tem je bila moja prošnja ugodno rešena.Tudi tu sem po- trebovala dva, tri mesece, da sem se navadila na nove ljudi. Je bilo podobno kot v Kamniku, čeprav je bil drugačen red.
  Sedaj bosta kmalu že dve leti, kar živiš v bivalni skupnosti Sonček in hodiš delat v VDC. Kako poteka tvoj dan?
  Najprej sem bila za 'pokušino' dva me- seca v VDC-ju in v bivalni skupnosti. To je bil čas,ko smo morali skupaj ugo- toviti, ali je to zame. Veliko sem o tem premišljala. Po eni strani bi bila rada doma, kjer so starši, po drugi strani pa sem rada s prijatelji, ki me razumejo, poznajo, gremo skupaj k maši. Če se mi pa nič ne dogaja,se pa hitro naveličam. Po dveh mesecih smo se skupaj odločili da je to zame dobro in tu sem sedaj zelo zadovoljna. In kakšen je moj obi- čajen delaven dan? Včasih vstanem ob šestih, večinoma pa ob pol sedmih, ker smo trije in se moramo prilagajati drug drugemu. Pospravim posteljo, grem na zajtrk, vzamem vse, kar potrebujem za delo, in grem v VDC. Delamo zelo raz- lične stvari: vizitke, šale, ... to mi je v veselje. Sončnike delam z veseljem in delam kot 'ura', izdelovanje šalov mi je pa včasih dolgočasno, zato pa gre bolj počasi. Od devetih do pol treh smo v VDC-ju, ob treh pridemo domov. Takrat se družim s prijatelji,treba je kaj pospra viti po stanovanju in kaj urediti. Potem imamo večerjo, nato grem pod tuš. Po- skrbim sama zase, včasih še komu kaj pomagam. Seveda je najlepše družabno življenje, ko smo skupaj z drugimi, se pogovarjamo, smejemo, ...
  Ko pa si doma, je pa najbrž malo drugače.
  Ko sem doma,je pa čisto druga zgodba. Najlepše je, kadar smo vsi doma, saj imam zelo rada svoje domače. Kadar pa staršev in sestre ni doma, ker imajo službo, mi ati prinese kakšno delo, tako da mi dopoldne hitreje mine. Ne morem narediti velikih stvari, ampak drobna o- pravila.Najraje grem domov za praznike ko smo lahko več skupaj. Dan je doma čisto drugačen.Ko sem več časa doma, se na dom povsem navadim in grem kar težko nazaj,saj je tam drug ritem.Doma smo svobodni in drug drugega ne priga- njamo: "Zdaj moraš pa to in to delati!" Doma si lahko tudi bolj odpočijem, saj se v bivalni skupnosti ne morem, ker je več ljudi.
  Praviš, da si rada v družbi in med prijatelji. Vemo pa, da obstaja en prijatelj, ki ti pomeni še mnogo več kot vsi ostali, to je tvoj fant Urban. Nam boš povedala tudi kaj o njem?
  Ko sem prišla v bivalno skupnost, je bil on že tam.A ravno takrat,ko sem prišla, je bil doma in se nisva srečala takoj. Najprej sem ga videla na sliki in si misli- la: ta je pa res 'fejst' fant. Rekli so mi, da je mojih let. Težko sem ga pričako- vala. In en večer je prišel na večerjo. Bila sem čisto tiho, a takoj mi je postal všeč. On je že vedel za kaj gre, vendar ni hotel pred vsemi povedati. Ko pa sva bila sama, mi je rekel, naj mu napišem SMS.In seveda sem mu povedala,da mi je všeč.Rekel mi je,da še ni pripravljen, da bi postala par, saj je imel pred mano že eno punco. Veliko sva se pogovar- jala. Zelo rada sem bila v družbi, kjer je bil Urban. Ves čas sem ga spodbujala: "Ti si dober fant, a bi bil ti z menoj, ker sem zelo zaljubljena vate." Prosil me je, naj ga pustim pri miru,da se bo sam od ločil. Tudi ena od zaposlenih pri nas je Urbanu rekla, da sem res luštna punca. Tudi njej je rekel,naj ga ne sili.En večer pa me je prosil, naj pridem do njega. Po daljšem premisleku se je odločil in sva postala par. Bila sem zelo vesela in sva še vedno skupaj. 26.aprila letos bo dve leti.
  In kakšni so vajini načrti, želje?
  Moja želja je, da bi bila samo midva sku paj v stanovanjski skupnosti,da bi sku- paj živela. Bi pa potrebovala nekoga za pomoč, ker ne moreva vsega postoriti sama. Najbolje bi bilo,da bi bil blizu naju in ko bi ga potrebovala, bi ga poklicala in bi prišel. Sedaj sva skupaj v bivalni skupnosti in živiva v ločenih stanovan- jih na isti ulici. Ker sva večkrat skupaj, nekateri tega ne marajo preveč videti, sploh tisti, ki nimajo partnerjev in so osamljeni ali ljubosumni.Na veliko stvari morava paziti, da nisva moteča in se lahko pogovarjava. V bivalni skupnosti je tudi pravilo,da ne moreva skupaj spa ti, zato bi si res želela bivati v svojem stanovanju. Pogovarjala sva se tudi o poroki in to tudi želiva, vendar bova s tem še malo počakala.
  Omenila si nam, da si za vse hvale- žna Bogu. Sprejemaš, da te je Bog želel takšno, kot si. Kako bi opisala svojo vero?
  Prejela sem vse zakramente: sv. krst, obhajilo in birmo. Takrat,ko sem prejela Jezusa v sveti hostiji, mi je dal Bog vedeti, da je to nekaj zame, da Njemu ni vseeno zame in tudi meni ne Zanj. Kljub temu da ne morem velikokrat iti k maši, se pogosto spomnim Nanj. Če je le možnost, pa gremo z atijem k maši.
  Vemo, da rada razveseljuješ druge ljudi.V tem letu bomo veliko govorili tudi o dobrodelnost in solidarnosti. Kaj tebi pomeni, če drugega razve- seliš?
  Trudim se, da bi bila dobra. Čeprav sem na vozičku, to še ne pomeni, da nič ne morem. Že to veliko pomeni, da nudim prijateljem veselje, objem. Ni mi pome- mbno, da kupuješ draga darila, ampak moraš dati sam sebe. Če se pa človek sam sebi smili, je pa težko. Potrebno se je sprijazniti s tem,kar si. Ni pomembno kje se nahajam,najprej moraš imeti sam sebe rad, se sam nasmehniti in potem polepšati dan še komu.
  Kaj bi ob zaključku našega pogovora povedala bralcem Prijatelja? Morda kakšno izkušnjo,ki jo imaš s Krščan- skim bratstvom bolnikov in invalidov
  Bratstvo sem spoznala, ko je v moje življenje prišel Urban. Na prvo srečanje sem šla v skupino,ki se srečuje v Podu- tiku. Potem sem se včlanila v Bratstvo. Vedno, kadar me povabijo v Podutik, se z veseljem odzovem vabilu. Nekajkrat sem šla tudi že na Zaplano,dvakrat sem bila tudi na silvestrovanju. Če si veren, lažje sprejemaš stvari, ki se ti zgodijo v življenju. Bralcem Prijatelja želim, da bi prebrali moj članek in začutili, da izvira iz vere in ljubezni ter da bi tudi oni skušali najti pot v življenju in spoznali, kako pomembni so prijatelji. To v živ- ljenju veliko pomeni.

  Draga Ana, hvala za vse povedano in za ves optimizem ter veselje, ki žari iz tvojega glasu in nasmejanega obraza. Želimo ti, da bi v tem novem letu in tvojem življenju zmogla uresničiti čim več svojih želja ter osrečiti veliko prija- teljev. Hvala tudi vsem tvojim domačim ki so tudi nam dokazali, kako lepo je, kadar je v družini doma prijateljstvo in ljubezen.

  Na obisku smo bili: Roman Travar, CM, Tone Planinšek (slike) in Polona Malovrh (zapis)
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  ZDRAVSTVENI DELAVCI
  Živeli boste še šest mesecev

  V poteku neozdravljive bolezni je za bolnika najtežje takrat,ko izve za diag- nozo in takrat,ko so vse možnosti zdra vljenja izčrpane ter mu je svetovano, da mu je na voljo le še blažilna oskrba. Žena bolnika,ki je imel možganski tumor mi je rekla: "Nikoli ne bom pozabila brez čutnega zdravnika v beli halji za pisalno mizo,ki mi je v enem stavku hladno spo ročil: ›Vaš mož ima najbolj zločest tu- mor v glavi in zaradi njega bo tudi umrl čez približno pol leta.‹ Te zdravnikove besede sem doživela kot smrtno ob- sodbo. Šele kasneje sem dojela njihov pravi pomen. V hipu se je razblinilo vse moje zaupanje v medicino. Najprej sem pomislila,kako dobro je,da tega ni slišal moj mož.Nato me je postalo strah,kako mu bom to slabo novico sporočila. Ali mu jo bo sporočil zdravnik na enak na- čin? Zakaj je prav našo družino to do- letelo? Kaj bo z otroki?" Včasih bolnika bolj kot diagnoza sama boli način, kako mu je bila le ta sporočena.
  Bolnica me je spraševala: "Zanima me, zakaj me vedno bolj boli? Zdravniki so mi obljubili,da bo po operaciji vse dobro a ni. Rada bi vedela, kaj je. Vedno sem imela korajžo v življenju, sedaj mi jo pa zmanjkuje."
  "Pravico imate,da vam zmanjkuje koraj- že," ji odvrnem.
  "Da,prav imate," in se kljub bolečini na- smehne.
  Bolniku pomaga že to, da ga poslušamo in slišimo. Dopustiti mu je treba,da nam pove, kako se počuti in kje ga boli. Ne tolažijo naše besede, ampak odnos je tisti, ki resnično tolaži. Iz tega odnosa pridejo potem tudi prave besede, ki ne ranijo. Majhnost in ranljivost sta vogel- na kamna, da z drugim zaživimo v tola- žilnem odnosu.
  Bolnik, ki je imel razširjenega raka, mi je potožil: "Včasih me tako boli, da se kar zvijam. Zdravnik specialist se na moje bolečine ne odziva,kar presliši me. Tudi osebna zdravnica mi ne verjame, da me res tako boli. Ne vem, kam naj se še obrnem. Pri zdravnikih najbolj pogrešam to, da bi mi verjeli, da me res boli. Naj- bolj me je prizadelo, ko mi je zdravnik naročil, da tudi če me bo zelo bolelo, ne morem priti prej k njemu na kontrolo kot sem naročen." Bolniki vedno priča- kujejo od zdravnika poleg strokovnosti tudi dobronamernost in sočutje. Lažne- ga občutja bolečine in trpljenja ni.
  Tudi za zdravnika je najtežje sporoča- nje diagnoze in pojasnjevanje, kako bo bolezen potekala. Kolega zdravnik mi je zaupal: "Zame je najtežje z gotovostjo govoriti o tem, kar ni gotovo, to je o poteku bolezni." Bolniki so različni, na- črtovalci želijo vedeti več podrobnosti, tisti,ki iščejo tolažbo, želijo vedeti manj Dobro je, da bolnik zdravniku pove, ko- likor želi vedeti in zakaj ga to zanima. Pojasnjevanje diagnoze brez laži in laž- nega upanja lahko okrepi odnos med bolnikom in zdravnikom. Bolniku in dru- žini lahko omogoča načrtovanje in spri- jaznjenje z boleznijo. So pa tudi izjeme. Ko sem bolnici želela sporočiti slabo no- vico, me je prekinila z besedami: "Samo ne recite mi, da imam raka. Moja mama je imela raka in nikoli ne bi želela tako trpeti kot ona." Bolnik mora za resnico dozoreti. Resnica nikoli ne sme biti kot kamen na poti, ob katerega se bolnik spotakne, pade in rani.
  V ambulanto je prišla mama v sprem- stvu svoje hčerke. Najprej je želela hčerka govoriti z menoj. Prosila me je: "Vem, da ima mama raka in da bo kmalu umrla.Prosim vas,da ji tega ne poveste, ker ne bi prenesla."
  "Kaj naj ji rečem, če me bo vaša mama vprašala, kakšno bolezen ima?"
  Hčerka je umolknila in začela jokati. Vsak človek, bolnik ali svojec, misli s svojo glavo, vidi s svojimi očmi in ima svoja stališča. Enako velja za zdravnika Odprta in stalna komunikacija je edini most, ki povezuje oba bregova.
  BOLNIK MORA ZA RESNICO DOZORETI. RESNICA NIKOLI NE SME BITI KOT KA- MEN NA POTI,OB KATEREGA SE BOLNIK SPOTAKNE, PADE IN RANI.
  V učbeniku Onkologija piše:"Zaradi bese de rak ni stiska nič večja,prav nasprot- no,slutnja postane resničnost, namesto neoprijemljivega se pojavi konkreten sovražnik."
  Dr.Maksimilijan Matjaž pravi: "Če v bliž- njem ne moreš videti Kristusa, ga lahko OB njem." Kako je zdravil Kristus? S poslušanjem, s sočutjem, z dotikom in odpuščanjem. Iz ljubezni je šel za nas na križ. Dovolimo,da nas križani in vstali Kristus spremlja, da bomo mi lahko so- čutno spremljali drug drugega.Človeško sočutje lahko postane zgolj čustvo, če se v njem ne naseli vstali Kristus.
  Janja Ahčin
  LUČ S KRIŽA

  Kjerkoli na zemlji sije znamenje križa,
  se k meni dobrotno poniža luč milosti.
  V templju življenja gori darovanje...
  Nežnost srca, bolečina ljubezni, verovanje, zaupanje.
  Luč s križa,naj me žarki resnice odenejo v upanje!

  Kadar se želim skriti,izmakniti ali zbežati
  in skušam križ zakriti, sneti, poteptati,
  me vrzi s konja napuha, moj Bog,
  prosim, oslepi me, da bom ubog v tvoji luči!
  Naj me strah,zmota in greh ne izmučijo tako močno,
  da bi ne zmogel več poklekniti in v solzah kesanja moliti:
  "Luč s križa, pokaži mi pot, kje moram hoditi k miru."

  Naj ne mislim, da sem odrešen drugje kot v križanem Sinu,
  naj ne izgubim vere,ko bo bolelo v Njem in z Njim.
  O, dobri Oče, naj se ne pogubim v lažnivih bleskih sveta,
  ko se mi bo zdelo, da vidim luč z neba,
  pa bo le varljiva, mamljiva tema brez križa!

  Takrat stegni roko, na križu viseči Prijatelj,
  tvoja usmiljena luč naj me na čelu pokriža,
  da dvignem pogled in se v odpuščanju zaročiva,
  da privijem razpelo na prsi in si rane ljubezni podeliva.
  Luč bo sijala, ko jih drug na drugem hvaležno poljubiva.
  Nataša Ahčin
  foto: Roman Travar, CM
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  KRŠČANSKO BRATSTVO BOLNIKOV IN INVALIDOV
  NE MOREM, VENDAR ZMOREM!

  Spremljevalni program

  KAKŠNO MESTO ZAVZEMA DUHOVNOST V ŽIVLJENJU BOLNIKOV IN INVALIDOV?

  Na zdravje se danes ne gleda več le kot na odsotnost bolezni, pač pa tudi kot na posebno človekovo duhovno kondicijo spri- čo izkušnje nemoči.Ker je Bratstvo duhov- no gibanje,smo posebno pozornost najprej namenili razmisleku o duhovnem življenju v Bratstvu.
  Kakšen izziv nam ponuja naslov razstave 'Ne morem, vendar zmorem' s temo naših razmišljanj o duhovnosti?
  Naš namen je bil opozoriti na pomen duho- vnosti v življenju bolnikov in invalidov ter spodbuditi k povezovanju znanja in izkušenj Obenem pa smo s tem želeli umestiti du- hovnost Bratstva v širši družbeni prostor, kjer duhovnost vse bolj pridobiva veljavo. Pojavljajo se različna duhovna gibanja. Skupaj smo s tistimi, ki si na ta vprašanja odgovarjajo drugače.
  Tokrat objavljamo prvi del razmišljanja Ro- mana Travarja, CM, duhovnega asistenta KBBI.
  Darinka Slanovec

  Bratstvo kot duhovno gibanje  (I. del)
  »Leta 1951 sem bil malo več kot leto dni župnik župnije Dole (Jura). Ker sem bil prej profesor, sem se moral od začetka naučiti vse o pastoralnem delu. Tisto leto pa me je nekaj bolnic iz župnije povabilo na eno izmed njihovih srečanj. To je bila zaseda (past)! Razložile so mi, da dokler ne bom šel v Verdun, ne bom razumel ničesar o pastorali bolnih. Same so osebno šle v Besançon (izg. Bəsasón), da se srečajo z določenim duhovnikom François-jem (izg. Fransua) iz Verduna, nad katerim so bile nadvse navdušene.Dodale so še,da moram s seboj vzeti škofijskega bolniškega duho- vnika (kurata) iz Lurda,saj se mora tudi on 'spreobrniti'.
  Kot dober župnik sem jih ubogal. Uspelo mi je s seboj vzeti tudi tistega sobrata. Malo sva bila v dvomih:Kaj greva iskat v Verdun če ne vojaških pokopališč!
  Tam pa sva našla srečanje 'Katoliškega bratstva bolnikov in invalidov'.
  Prvo presenečenje: vsi organizatorji so bili več ali manj invalidi.
  Drugo presenečenje: duhovnik naju je spre jel, kot da bi bili že dolgoletni prijatelji. Po- magal mu je še dominikanec na invalidskem vozičku.
  Tretje presenečenje:na tistem dvorišču so se godili čudeži: veselja..., navdušenja..., petja...
  Še več, duhovnik je govoril preprosto, do- mače, nazorno in obogateno z življenjskimi izkušnjami, ki jih je preživel z bolnimi ter so bile začinjene z nazornim humorjem. To, kar me je nemudoma zelo iznenadilo,so bile njegove besede,ki so bile rezultat stalnega odsevanja evangelija, podanega presene- tljivo sodobno. To je bilo tisti dan, ko mi je na misel prišla ta ocena njegove besede: ›Je naravno nadnaraven.‹ ...
  Zahvaljujem se Gospodu, ki mi je dovolil,da z veseljem opravim svojo nalogo, (da na kratko opišem njegovo življenje). In za- hvaljujem se očetu François-ju za veselje in duhovni blagor, ki sta mi bila dana ob pisanju njegovega življenja.«
  Tako je v predgovoru knjige Le Pere Fran- çois et la Fraternité (Oče François in Brat- stvo, str. 9-10) zapisal Peter Boillon (izg. Bojón), upokojeni škof v Verdunu, ki je avtor njegovega življenjepisa v omenjeni knjigi.
  Duhovni blagor, za katerega se zahvaljuje nekdanji verdunski škof Peter Boillon, zani- ma tudi nas.

  NAJPREJ SE VPRAŠAJMO, KAJ JE DUHOVNOST?
  Poglejmo nekaj definicij ali opredelitev. V Slovarju slo- venskega knjižnega jezika najdemo kratek izraz: duhovnost je usmer- jenost k nematerialnim vrednotam.
  V knjigi Teologija duhovnosti (str. 5-18), dr. Franceta Oražma najdemo temeljna pojasnila, kaj duhovnost je.
  Duhovnost je prevod francoske besede 'spiritualité', ki jo Francozi uporabljajo že od 17.stoletja dalje in jim pomeni človekov odnos do Boga. Prej so v naši teološki lite- raturi uporabljali izraze: askeza,pobožnost, popolnost.

  ASKEZA
  Askeza izhaja iz grške besede 'askesis' in pomeni vajo na fizičnem, psihičnem ali mo- ralnem področju.O askezi govorimo povsod kjer se človek podvrže naporu in prizadeva nju za urejeno življenje. Krščanska askeza je vsa v tem, da izoblikuje v nas vzor člo- veka, kakor ga imamo v Jezusu Kristusu,da hodimo za njim ter se utrjujemo in rastemo v krepostih.

  POBOŽNOST
  Pobožnost je teženje, da bi bili skupaj z Bogom. Pobožnost vsebuje živo prežetost s spoštljivostjo in ljubeznijo do Boga kot neskončno Svetega in kot Očeta. Spoštljiv občutek distance v razmerju do skrivnost- nega Boga na eni strani, na drugi pa hkrati zaupljivo ljubeče hrepenenje po njem kot najvišji dobrini. Zato pobožen človek čuti notranjo potrebo po molitvi.

  POPOLNOST
  Popolnost je polnost vseh oblik, ki pripa- dajo kristjanu. Kristus postavlja kristjanom zelo visok cilj, ko naroča: "Bodite torej po- polni,kakor je popoln vaš nebeški Oče" (Mt 5,48).Apostol Pavel zatrjuje,da je njegova naloga, da v kristjanih oblikuje čim popol- nejšo Kristusovo podobo. "Kajti njega oz- nanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo in vsakega človeka poučujemo z vso mod- rostjo, da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu." (Kol 1,28)

  DUHOVNOST KOT VERNOST
  Duhovnost se uporablja tudi kot sinonim (sopomenka) za vernost,ki jo človek deja- nsko živi, npr.duhovnost kakega svetnika ali res vernega človeka. Govorimo celo o duhovnosti kogarkoli, ki si prizadeva, da bi v osebnem stiku in povezanosti služil bo- žanstvu. Zato govorimo o predkrščanski duhovnosti, nekrščanski, indijski, budistični duhovnosti itd. Tako pomeni duhovnost v tem primeru, ko gre za oseben stik z Bo- gom po Kristusu v Svetem Duhu, isto kot duhovno življenje.

  DUHOVNO - NOTRANJE (KRŠČANSKO) ŽIVLJENJE
  Če premišljujemo izraz duhovno življenje sam na sebi, moramo reči, da gre za not- ranjo človekovo dejavnost, za dejavnost volje in razuma. Kristjan živi duhovno živ- ljenje, kadar je v notranjem osebnem stiku z Bogom. Tak osebni stik človeka nujno spodbuja k resničnemu krščanskemu živ- ljenju in prizadevanju za čim večjo svetost Duhovno življenje je torej notranja dejav- nost kristjana,ko s pomočjo Svetega Duha dosega vedno tesnejši osebni stik z Bogom
  Kratka opredelitev. Duhovno življenje je življenje prijateljstva z Bogom, ki po milosti v nas živi,deluje in nas spodbuja,da v vseh življenjskih okoliščinah ljubeznivo usklaju- jemo svojo voljo z njegovo.
  Duhovno življenje imenujemo tudi notranje življenje. To se namreč začne, razvija in dopolni v notranji tihoti ob skrivnostnem bivanju in delovanju Svetega Duha.
  Nekateri teologi uporabljajo za duhovno ži- vljenje izraz krščansko življenje. S tem po- udarjajo,da je duhovno življenje deležnost Kristusovega življenja in njegove milosti.

  (KRŠČANSKA) SVETOST
  Vse pogosteje uporabljamo izraz krščanska svetost ali samo svetost. Ta izraz je bolj svetopisemski in v pravem pomenu besede pripada svetost samo Bogu. Svetost je ži- vljenje lastno Bogu v njegovi vsepresega- joči vzvišenosti, življenje, ki ga po svojem Sinu v milosti Svetega Duha želi dati v delež človeku.

  DUHOVNA ŠOLA
  Duhovnost pomeni isto kot duhovna šola. Začetniki teh duhovnih šol so bili navadno bogato obdarjeni redovni ustanovitelji,ki so s svojim življenjem in delom zbudili pravo duhovno prenovo v Cerkvi. Znane so pred vsem tele: benediktinska, dominikanska, frančiškanska, ignacijanska (jezuitska), salezijanska, karmeličanska, kartuzijanska, sulpicijanska duhovnost.
  Duhovnost kakšne skupine ali skupnosti nosi ime po njihovem ustanovitelju, začet- niku nove duhovne šole ali duhovnosti.Med njimi so še mnogi, ki zgoraj niso omenjeni. Res pa je, da v Cerkvi niso zbudili opazne duhovne prenove, a mnogim vernikom so pomagali, da so stopili na pot duhovnosti - prijateljstva z Bogom.To velja tudi za oče- ta François-ja, ki je okoli sebe zbiral bolni- ke in invalide ter jih spodbujal, naj v luči evangelija živijo prijateljstvo z Jezusom.

  Roman Travar, CM,
  duhovni asistent KBBI (se nadaljuje)

  viri: la F.C.M.H., Le Pere François et la Fraternité, Orléans, France, 1989; dr. F. Oražem, Teologija duhovnosti,Teološka fakulteta v Ljubljani,Ljubljana 1993 - foto: Tone Planinšek
   
  Miklavževanje v Podutiku

  Zbrali smo se v župniji Podutik. Najprej sta nas pozdravili ga.Lju bica in g. Roman, nato pa smo skupaj zmolili za našo Ano, ki je v misijonih.Že kmalu za tem je v spremstvu angelov prišel Miklavž in nas obdaril. Na koncu smo se z njim še slikali za naš skup- ni album. Obljubil nam je, da se drugo leto spet vidimo in nam naročil,naj bomo pridni. Nato smo še malo poklepetali in odšli k sveti maši. Po maši smo pobrali svoja da- rila in polni lepih vtisov nekaj koristnega in dobrega ponesli med naše prijatelje in do- mače.
  Ob koncu leta bi se rad zahvalil vsem že- nam in možem, ki so nam omogočili druže- nje skupine KBBI Ljubljana-Podutik.Za vse pogostitve na srečanjih in vse dobro,kar so storili za nas. Posebno pa se zahvaljujem g.Marku Čižmanu in g.Romanu Travarju ter nenazadnje ge. Ljubici Zakovšek.
  Vsem vam pa želim vesele in blagoslovlje- ne božične praznike, ki smo jih praznovali ter veliko radosti, zdravja in sreče v letu 2011.
  To vam želi skupina KBBI Ljubljana-Podutik
  Boštjan Škulj, foto: Roman Travar, CM
   
  Kamniško-domžalska skupina

  Božično-novoletno srečanje

  Kot običajno, smo se proti koncu leta, 28. 12. 2010, zbrali v jarški župniji, tokrat v nekoliko večjem številu. Z nami so bili tudi naši člani iz Zavoda Prizma v Ponikvah. Ob 15.uri smo se najprej zbrali k sveti maši, ki jo je daroval naš duhovni pomočnik Roman Pri maši smo sodelovali s prošnjami in zah- valami.G.Roman nam je v pridigi razložil Je- zusovo rojstvo v Betlehemu v času kralja Heroda,ko so modri prišli in obiskali Jezusa.
  Modri so prišli z vzhoda v Jeruzalem in poi- zvedovali po kraju,v katerem naj bi se rodil judovski kralj.Videli so namreč zvezdo,ki je vzšla na Vzhodu,da bi se mu prišli poklonit.
  Ko je kralj Herod to slišal, se je silno pre- strašil, sklical je vse velike duhovnike in pismouke,da mu povedo o kraju, kjer se je rodil Kristus. Odgovorili so mu, da v Betle- hemu,v Judeji. Tedaj je Herod poklical mo- dre in naročil, naj natančno poizvedo po detetu, da se mu pride tudi on poklonit.
  Ko so modri odšli od Heroda, so zagledali zvezdo, ki se jim je prikazala na Vzhodu in jim je svetila pred njimi, dokler niso prišli na kraj, kjer je bil rojen Jezus. Silno so se razveselili in počastili Jezusa, Marijo in Jo- žefa. Bili pa so v spanju opozorjeni, naj se ne vračajo po isti poti k Herodu.
  Ko so odšli, se Jožefu v spanju prikaže go- spodov angel in ga opozori,naj vzame dete in Marijo in zbeži v Egipt, kajti Herod bo dete iskal,da bi ga umoril.Ko je Herod spo- znal, da je bil prevaran, se je silno razsrdil in dal v Betlehemu in okolici pomoriti vse dečke stare dve leti in manj.
  Po sv. maši smo začeli ob prigrizku z vese- lim druženjem in tombolo. Zlatko je zaigral na harmoniko in nekateri so tudi zaplesali. Nato je Darinka prebrala kratko zgodbo o praznovanju svete noči in rojstvu deklice na božično jutro, ki simbolizira božično skrivnost. Sledila je še kratka molitev in angelček za slovo.
  Prisrčna hvala vsem zvestim sodelavkam,ki so srečanje pomagale pripraviti. Enako hva la g. Romanu za duhovno podporo, Zlatku za popestritev druženja in prevoz. Prisrčna hvala g. župniku, ki nas vedno velikodušno sprejme in nudi prostor enako tudi gospo- dinji Marici za njen trud.
  Marija V., foto: Marjeta Cerar
  KOMBI BRATSTVA

  V letu krščanske dobrodelnosti in solidar- nosti vabim dobre ljudi, da se pridružite akciji za 'kombi Bratstva' pri zbiranju sredstev za nakup novega kombija, ker je stari že zelo ubog. S svojim darom boste pomagali invalidom in bolnikom, povezanih v Krščansko bratstvo in pripomogli, da se bodo na invalidskih vozičkih lahko varno pripeljali na duhovne vaje, izobraževalna in družabna srečanja,se udeleževali srečanj temeljnih skupin in šli na obiske k tistim, ki ležijo doma ali v domovih starejših in zavo dih.Če želite pomagati,pošljite svoj dar na
  KRŠČANSKO BRATSTVO BOLNIKOV IN INVALIDOV, Tabor 12, 1000 Ljubljana št. računa: SI56 0201-4025-6229-150 sklic: 00 2907-011 s pripisom: kombi Bratstva
  Tone Planinšek, voditelj Bratstva
  Silvestrovanje na Zaplani

  Zbrali smo se 30.decembra popoldne. Naj- prej smo se razdelili po sobah in udomačili. Skupaj s sodelavkami smo pripravili poste- lje in že je iz kuhinje zadišala večerja.
  Nato smo začeli s skupnim večerom. Poda- jali smo si vrvico, 'prepletali' smo se med seboj in se predstavili drug drugemu.Pove- dali smo si tudi, kaj se nam je lepega zgo- dilo v iztekajočem se letu in kaj si želimo za prihodnjega. Nato smo se dogovorili še o programu, zmolili večerno molitev, zapeli 'Angelčka' in počasi odšli k nočnemu počitku
  Naslednje jutro smo po zajtrku najprej ma- lo telovadili,zapeli kakšno pesem,potem pa smo se razdeli v štiri skupine za pripravo prazničnega večera. Ena skupina je šla v kuhinjo pripravljat kosilo in slovesno veče- rjo, naslednja skupina je postavljala jaslice in smrečico, tretja je bila zadolžena za okrasitev dvorane, četrta pa je pripravila vse za večerno molitev in sveto mašo. Vsi smo si našli primerno delo, kjer smo lahko pomagali,in dopoldne je kaj hitro minilo. Po kosilu smo najprej zaključili z 'deli'. Potem so se nekateri odpravil na sprehod,drugi pa smo se pogovarjali.Prinesli smo še darila in jih postavili pod smrekico. Že je prišel čas, da se uredimo in si oblečemo silvestrsko obleko.
  Večer smo začeli s prepevanjem božičnih pesmi ob jaslicah.Pokadili in blagoslovili smo naš Dom ter zmolili rožni venec.Potem smo se ob mizi veselili dobre silvestrske večerje Jedli smo panirane zrezke in francosko solato, za konec pa še sladico panakoto. Tudi drugega peciva in sadja je bilo dovolj.
  Ko smo se okrepčali,smo se zbrali v krogu in s pe- smijo ob spremljavi ki- tare začeli s silvestrskim programom. Lojze, Urban, Ana in Iztok so zaigrali skeč. Sledila je igra ugibanja besed in še nato igra,imenovana 'spoved',ta mi je ostala najbolj v spominu, saj sem jo prvič doživela. Do solz smo se nasmejali.
  Ob 23.uri smo začeli s sveto mašo in z njo stopili v novo leto. Po maši smo nazdravili s šampanjcem in nadaljevali s plesom.
  Spat smo šli v zgodnjih jutranjih urah,zato je bil zajtrk skoraj ob času kosila. Sledil je sprehod do kapelice in skupinsko slikanje pred Domom. Do svete maše ob treh po- poldne smo imeli prost pogovor, nekaj pa se nas je odpravilo v cerkev. Po maši nas je čakalo še presenečenje...
  Potem pa smo začeli s praznovanjem rojst- nega dne Romana Travarja,ki je v začetku leta praznoval okroglo obletnico. Imeli smo kraljevski večerni piknik. Po njem smo v krogu prepevali, igrali srečelov in izžrebali vsak svoje darilo. Utrujeni smo zmolili ve- černo molitev in zapeli 'Angelčka'. Še malo smo poklepetali in odšli počasi spat.
  V nedeljo smo morali že zgodaj vstati,hitro pozajtrkovati, da smo se ob devetih pri- družili župnijski sveti maši. Po sveti maši so nas obiskali koledniki in nam zapeli dve pesmi. Nato smo zapakirali naše stvari, pojedli kosilo in se počasi poslovili.
  Rada bi se zahvalila vsem članom Bratstva za vso pomoč, trud, potrpljenje, pogovor ter prijazno in lepo besedo. Počutila sem se odlično.
  Vsem vam pošiljam lep pozdrav!
  Andreja Zemljarič, foto: Alenka Oblak
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  SVETOVNI DAN BOLNIKOV 2011
  11. februar 2011

  XIX. SVETOVNI DAN BOLNIKOV

  »Z njegovimi ranami ste bili ozdravljeni« (1 Pt 2,24)

  Papeževa poslanica za svetovni dan bolnikov 2011

  Dragi bratje in sestre!
  Vsako leto ob obletnici spomina na blaženo Lurško Devico,ki ga obhajamo 11.februar- ja, Cerkev vabi na Svetovni dan bolnikov. Ta priložnost postaja, kakor je želel čas- titljivi Janez Pavel II., primerna prilika za razmišljanje o skrivnosti trpljenja,predvsem pa prilika, da postanejo naša občestva in civilna družba bolj rahločutni do bolnih bratov in sester. Če je vsak človek naš brat, morajo biti tem bolj v središču naše pozornosti slabotni, trpeči, nege potrebni, zato da se nihče od njih ne čuti pozablje- nega in odrinjenega. V resnici "bistveno določa mero človečnosti odnos do trplje- nja in do trpečega. To velja za posamez- nika in tudi za družbo.Družba,ki ji ne uspe sprejeti trpečih in ki ni zmožna prispevati k sočutni delitvi trpljenja z njimi, je kruta in nečloveška družba." (Okrožnica Rešeni v upanju, 38) Pobude, ki jih bodo ob tem dnevu dajale posamezne škofije, naj bodo spodbuda za vedno učinkovitejšo skrb za trpeče, tudi v pričakovanju slovesnega praznovanja, ki bo leta 2013 v Altötting-u v Nemčiji.

  1. V srcu še vedno doživljam trenutek, ko sem se med pastoralnim obiskom v Torinu mogel v premišljevanju in molitvi ustaviti pred Svetim prtom, pred tem trpečim ob- razom, ki nas vabi k meditaciji o Njem, ki je nosil na sebi trpljenje človeka v vsakem času in na vsakem kraju,tudi naše boleči- ne, težave in grehe. Koliko vernikov se je v teku zgodovine zvrstilo pred tem kosom mrtvaškega platna, v katerega je bilo za- vito telo križanega moža in ki se povsem sklada s tem, kar nam poročajo evangeliji o Jezusovem trpljenju in smrti. To opazo- vanje nas vabi k premišljevanju o pisanju svetega Petra: "Z njegovimi ranami ste bili ozdravljeni." (1 Pt 2,24). Božji Sin je trpel, je umrl, toda vstal je. In prav zato so te rane postale znamenje našega od- rešenja, opravičenja in sprave z Očetom. Postale so pa tudi sodni stol preizkušnje vere učencev in naše vere. Kadarkoli go- vori Gospod o svojem trpljenju in smrti,ga ne razumejo, ga odklanjajo, mu nasprotu- jejo. Zanje, kakor tudi za nas, ostaja tr- pljenje vedno polno skrivnosti, težko ga je sprejeti in nositi. Učenca na poti v Emavs hodita žalostna zaradi dogodkov, ki so se pripetili tiste dni v Jeruzalemu. Šele ko Vstali prehodi z njima pot, se jima odpro oči novemu videnju. (prim. Lk 24,13-31) Tudi apostolu Tomažu je naporno verjeti poti odrešilnega trpljenja: "Če ne vidim na njegovih rokah sledov žebljev in ne polo- žim svoje roke v njegovo stran,nikakor ne bom veroval." (Jn 20,25) Toda pred Kris- tusom, ki pokaže svoje rane, se njegov odgovor spremeni v pretresljivo izpoved vere: "Moj Gospod in moj Bog!" (Jn 20,28) Kar je bilo prej nepremagljiva ovira, ker je bilo znamenje navideznega Jezusovega poloma, postane ob srečanju z Vstalim dokaz zmagovite ljubezni: "Samo Bog, ki nas ljubi tako zelo, da vzame nase naše rane in našo bolečino, predvsem bolečino nedolžnega, je vreden naše vere" (Posla- nica Urbi et Orbi, velika noč 2007).

  2. Dragi bolniki in trpeči! Prav preko Kris- tusovih ran moremo videti z očmi upanja vse bolečine,ki mučijo človeštvo. Z vstaje njem Gospod ni odstranil s sveta trpljenja in zla, ampak ju je premagal pri korenini. Nasproti nasilnosti satana je postavil vse- mogočnost svoje ljubezni. Pokazal nam je, da je pot miru in veselja ljubezen: "Kakor sem jaz vas ljubil, se tudi vi ljubite med seboj." (Jn 13,34) Kristus, zmagovalec smrti, je živ med nami. In ko izgovarjamo s svetim Tomažem: "Moj Gospod in moj Bog!" sledimo svojemu Učitelju v priprav- ljenosti žrtvovati svoje življenje za svoje brate (prim. 1 Jn 3,16) in postati glasniki veselja,ki se ne boji bolečine,vstajenjske- ga veselja. Sveti Bernard zatrjuje:"Bog ne more trpeti, ampak more sotrpeti." Bog, poosebljena Resnica in Ljubezen, je postal človek, da bi mogel resnično so-trpeti s človekom v mesu in krvi.Na vsako trpljenje se razliva pri-sojnost, tolažba sodelujoče Božje ljubezni,ki da vzhajati zvezdi upanja (prim. Okrožnica Rešeni v upanju, 39).
  Vam, dragi bratje in sestre, ponavljam to sporočilo, zato da boste o njem pričevali s svojim trpljenjem, življenjem in vero.

  3. S pogledom na srečanje v Madridu, pri- hodnjega avgusta leta 2011, za Svetovni dan mladih,bi hotel usmeriti posebno misel k mladim, zlasti k tistim,ki doživljajo izkuš- njo bolezni.Jezusovo trpljenje,njegov križ, pogosto zbujata strah, ker se zdita zani- kanje življenja. V resnici je ravno obratno! Križ je Božji 'da' človeku, je najvišji in naj- silovitejši izraz njegove ljubezni in vir, iz katerega vre večno življenje. Iz prebode- nega Jezusovega srca je privrelo to boža- nsko življenje. Samo On more osvoboditi svet zla in dati rast svojemu kraljestvu pravice, miru in ljubezni, po katerem vsi hrepenimo. (prim. Poslanica za Svetovni dan mladih 2011,3) Dragi mladi,naučite se 'gledati' in 'srečevati' Jezusa v Evharistiji, kjer je resnično pričujoč za nas, tako da nam je hrana na poti;toda znajte ga spo- znati in mu služiti tudi v revežih,v bolnikih v trpečih bratih in v težavah, kjer je po- trebna vaša pomoč. (prim. prav tam, 4) Vsem vam mladim, bolnim in zdravim, po- navljam povabilo, da ustvarjate mostove ljubezni in solidarnosti,zato,da se ne bo ni hče počutil osamljenega,ampak blizu Bogu in del velike družine njegovih otrok. (prim. Splošna avdienca, 15. novembra 2006)

  4. Ko opazujemo Jezusove rane, se naš pogled usmeri k presvetemu Srcu, v ka- terem se razodeva najvišja stopnja Božje ljubezni. Presveto Srce je križani Kristus s stranjo, ki jo je odprla sulica in iz katere sta pritekli kri in voda (prim. Jn 19,34), "znamenje zakramentov Cerkve, zato da vsi ljudje, pritegnjeni k Odrešenikovemu srcu, z veseljem zajemajo iz večnega vira odrešenja." (Rimski misal, Hvalospev na slovesni praznik Presvetega Srca Jezuso- vega). Predvsem vi, dragi bolniki, čutite bližino tega Srca, polnega ljubezni, in čr- pate z vero in veseljem iz tega izvira, ko molite: "Voda iz strani Kristusove, operi me. Trpljenje Kristusovo,utrdi me. O dobri Jezus, usliši me. V svoje rane sprejmi me". (Molitev sv. Ignacija Lojolskega)

  5. Na koncu te svoje poslanice za priho- dnji Svetovni dan bolnikov želim izraziti svojo ljubezen vsem in vsakomur, ko se čutim sodeležnega trpljenja in upanja, ki ju doživljate vsak dan združeni s križanim in z vstalim Kristusom. Naj vam da mir in ozdravljenje srca. Skupaj z njim naj bdi ob vas Devica Marija,ki jo z zaupanjem kliče- mo Zdravje bolnikov in Tolažnica žalostnih Ob vznožju križa se udejanja zanjo Sime- onova prerokba: njeno materinsko srce je prebodeno. (prim.Lk 2,35) Iz brezna svoje bolečine združene s Sinovo postane zmo- žna sprejeti novo poslanstvo: postane Kristusova Mati v njegovih udih.V uri križa ji Jezus predstavi vsakega od svojih uče- ncev, ko ji pravi: "Glej, tvoj sin!" (prim. Jn 19,26-27). Materinsko sotrpljenje s Sinom postane sotrpljenje z vsakim izmed nas v naših vsakodnevnih bolečinah. (prim. Ho- milija v Lurdu, 15. septembra 2008)

  Dragi bratje in sestre! Ob tem Svetovnem dnevu bolnikov vabim tudi oblasti, da vlo- žijo čim več moči v zdravstvene strukture da bodo te v pomoč in oporo trpečim,pred vsem najbolj revnim in potrebnim. Svojo misel obračam k vsem škofijam, prisrčno pozdravljam škofe, duhovnike, posvečene osebe, bogoslovce, zdravstvene delavce, prostovoljce in vse, ki se z ljubeznijo pos- večajo zdravljenju in lajšanju ran vsakega bolnega brata ali sestre v bolnišnicah ali v domovih za ostarele, v družinah. V obličjih bolnikov skušajte vedno videti Obličje vseh obličij, Kristusovo obličje.

  Vsem zagotavljam svoj molitveni spomin, medtem ko podeljujem vsakemu poseben apostolski blagoslov.

  V Vatikanu, 21.novembra 2010,na praznik Kristusa Kralja vesoljstva.
  papež Benedikt XVI.

  Prevedla:
  Breda Cigoj-Leben; recenzija: dr.Jože Štupnikar
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  NAŠE SLUŽENJE BRATOM IN SESTRAM
  Adventno srečanje

  Za prvo adventno nedeljo so napovedovali sneženje. V takem dnevu je človek najrajši doma, na toplem in brez skrbi, kako bo na cesti. Toda srečanje s prijatelji, prijazen pozdrav, nasmeh in topla dlan grejejo bolj kot vsaka peč.Prav tako skupna molitev in Božja beseda napolnjujeta srce z radostjo, prinašata mir in dajeta upanje, da bomo s skupnimi močmi lažje premagovali težave in stiske v vsakdanjem življenju.
  Vse to nas je spodbudilo,da smo zanemarili nevarnosti zasneženih cest in odšli na pot - na srečanje h Kačevim v Zgornje Roje pri Šempetru v Savinjski dolini. Na domačiji so nas prijazno sprejeli in v topli sobi se nas je kljub slabemu vremenu kar precej zbralo Med nas je prišel tudi gospod Tone Marin- ko, ki je bil najprej na voljo za očiščevanje po zakramentu svete spovedi. Potem je daroval sveto mašo, s katero smo začeli duhovno pripravo na božič. Ubrano petje med mašo in po njej je naša srca še bolj raznežilo v pričakovanju rojstva Božjega Deteca.
  Sestri Edith in Helena sta na srečanju naja vili tudi svetega Miklavža. Pa ga kar ni bilo od nikoder. Ja, tudi on se je ustrašil, da s svojim košem daril ne bi mogel pravočasno
  TOVRSTNA DRUŽENJA ME VEDNO OBOGA- TIJO IN SEM VSAKOKRAT ZNOVA HVALEŽ- NA, DA PRIPADAM SKUPNOSTI, KI JE NE OVIRA TEMPO SODOBNEGA SVETA TER SI JE ŠE PRIPRAVLJENA VZETI ČAS ZA SO- ČLOVEKA.
  Marta
  prigaziti do nas in je zato darila že prejšnji dan pustil v kamri. Pa smo jih bili prav tako veseli, čeprav svoje dobrote ni delil sam Miklavž.
  Zunaj pa je kar snežilo. Zato smo se Ka- čevim kmalu zahvalili za dobro pogostitev, prijeten klepet in toplino doma, sestram in g.Tonetu pa za vse duhovne in materialne darove.
  Zaželeli smo si, da nas božični čas še bolj poveže med seboj in nas napolni z mirom ter novim upanjem,da se kmalu spet vidimo
  Bojana Zupanc
   
  Obiskal nas je sveti Miklavž

  Adventni čas je zopet tu. To je čas pričakovanja, poglobljene molitve in odpuščanja.Tisto ne- deljsko popoldne, ko je na ad- ventnem venčku gorela že druga svečka, smo se bolniki in invalidi zbrali pri Marijinih sestrah v kapeli Vincencijevega doma v Štepanji vasi.
  Imeli smo sveto mašo, daroval jo je g. Ro- man Travar. Šla sem nekoliko vase in si zaželela, da bi že v predbožičnem času začutila notranji mir, ki se nam ponuja.
  Po sveti daritvi so nam otroci iz Ivančne Gorice predstavili zanimivo igrico o tem, ali
  Mnoga pričakovanja so se izpolnila že s samim srečanjem sočloveka, ki ga morda že nekaj časa nismo srečali in z njim spre- govorili. Svoj 'piskrček' pa je dodal še sv. Miklavž. Nikakor ni pozabil na nas.
  Srečanje smo sklenili v poznih popoldan- skih urah s toplim stiskom rok drug druge- mu in prijaznim voščilom ob prihajajočih praznikih.
  Janja
  sveti Miklavž je ali ga ni. Imeli so zelo za- nimiva razmišljanja.
  Nato smo ob čaju, kavici in pecivu malo pokramljali ter se prisrčno nasmejali. Naš klepet je prekinil prihod sv.Miklavža.S seboj je pripeljal tudi prijaznega angela in dva parkeljna,ki nista bila preveč poredna,tako da se ju otroka, ki sta bila med nami, nista ustrašila. Miklavž je vsakega izmed nas obdaril in prijazno nagovoril ter poskrbel,da smo se nasmejali tudi mi, ki smo starejši.
  Imeli smo se lepo.
  Saša Rolih, foto: s. Edith Metelko
   
  Miklavževanje v Ivančni Gorici

  V soboto, 11.12.2010, smo se zbrali v Ivančni Gorici pri Strmoletovih. Že tradicionalno sreča- nje smo tudi letos pričeli s sveto mašo, ki jo je imel Jože Štupnikar. Vsi skupaj smo poglabljali vero ter pripravljali srca na pri- hod Odrešenika.
  Po maši je sledilo druženje ob obloženi mizi Poglobili smo svoja stara prijateljstva, sre- čali in ogovorili prijatelje, ki jih že dolgo nismo slišali ali videli,zgradili smo nove mo- stove povezanosti, ljubezni in poznanstev.
  Ob koncu našega srečanja so nam otroci zaigrali igrico, obiskal nas je Miklavž s svo- jim spremstvom.Dobri mož je ogovoril vsa- kega posebej in dokazal, da v svojo sveto knjigo vestno piše vsa naša dobra in slaba dela. Zaželel nam je vesel in blagoslovljen božič ter vse dobro v novem letu.
  V imenu vseh se zahvaljujem Strmoleto- vim, Marijinim sestram, Jožetu Štupnikarju, spremljevalcem in svetemu Miklavžu za ves trud ter čudovito sobotno popoldne.
  Jože Nemanič, foto: s. Edith Metelko
  TUDI MI SLEDIMO MIKLAVŽEVEMU ZGLEDU IN V TEH ZIMSKIH DNEH NE POZABIMO NA TISTE,KI MORDA ČAKAJO NAŠ KLIC,POŠTO ALI OBISK.
  Boris in Janja
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  DOGODKI
  25. mednarodna konferenca Papeškega sveta za pastoralo zdravja

  Papeški svet za pastoralo zdravja je ob 25. obletnici ustanovitve, 18. in 19. novembra 2010 v Rimu pripravil mednarodno konfe- renco na temo: Za pravično in celostno skrb za zdravje v luči okrožnice Ljubezen v resnici. Več kot 750 udeležencev iz 65 dr- žav je razmišljalo in iskalo možnosti, kako vsakemu bolniku nuditi pravično in potrebno zdravstveno oskrbo. Za načelo pravičnosti mora skrbeti država, zdravstveni delavci pa pri svojem delu vnašajo potrebno mero človekoljubja in spoštovanja do vsakega človeka. Posebej je bila poudarjena toplina srca, ki ni sad teorije in strokovnosti, am- pak moralne drže zdravstvenih delavcev. Za kristjane je še posebej pomembno,da v vsakem človeku prepoznavajo Kristusa ter posnemajo njegovo zdravilno in človeko- ljubno držo.
  Papež Benedikt XVI. je v svojem sporočilu udeležencem poudaril,da karitas (ljubezen) brez pravičnosti ni možna. Vzor zdravst- venega delavca je usmiljeni Samarijan. S to držo je mogoče nadaljevati misijonsko poslanstvo oznanjevanja Cerkve in skrbi za bolnike. V tem je polnost odrešenja duše in telesa ali kot pravimo celosten pristop k zdravljenju posameznika. V tem imajo ne- nadomestljivo vlogo katoliške zdravstvene strukture, društva in vse oblike združenj znotraj Katoliške Cerkve.
  poročilo pripravil: dr. Jože Štupnikar, ravnatelj Medškofijskega odbora za pastoralo zdravja
  vir: Tiskovni urad SŠK
  Starost

  Ali je starost res taka,
  da so ti zaprta vsa vrata?
  in vse se ti narobe obrača.

  Le spomini so še ostali,
  v moji škatlici mali
  in ko jo odpreš
  se vanjo zazreš,
  so tu le oni, najbolj dragi.

  Vsak dan jo odpiram
  to mojo drago škatlico,
  tedaj spomini me odpeljejo
  nazaj v kraljestvo mladosti.
  Ana Uršej
  Nič revščine, ukrepajmo zdaj!

  Je bil naslov lanskoletnega tedna Karitas, ki je potekal od ponedeljka 22. do ne- delje 28. novembra 2010. Posebej ga je zaznamovala 20-letnica de- lovanja Karitas v Sloveniji.
  Z različnimi aktivnostmi in dogodki se je v evropskem letu boja proti revščini in soci- alni izključenosti ter pastoralnem letu krš- čanske dobrodelnosti in solidarnosti Karitas pridružila prizadevanjem za večjo ozaveš- čenost o revščini v Sloveniji in Evropi.
  Revščina se nezadržno povečuje tudi pri nas. Število prejemnikov pomoči Karitas je v zadnjih dveh letih naraslo in preseglo število 140.000. Nove stiske nastajajo za- radi brezposelnosti in neprimernega plačila za opravljeno delo. Starši in otroci se soo- čajo z resnimi težavami že pri financiranju osnovnošolskega izobraževanja. Številni starejši, ki živijo sami v lastnem gospodinj- stvu, se brez pomoči ne morejo več dos- tojno preživljati.
  Nič revščine mora biti skupen ideal vsake civilizirane družbe. Razmere v Sloveniji in Evropi zahtevajo takojšnje ukrepanje držav in civilne družbe, zahtevajo novo solidar- nost ter delo v skupno dobro.
  Že tradicionalni dobrodelni koncert Klic do- brote, tokrat že 20. in tudi mednarodni, je bil v sredo, 24. novembra 2010, ob 20. uri v celjski dvorani Golovec. Bil je eden naj- večjih mednarodnih sklepnih dogodkov ev- ropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti.
  Častni pokrovitelj koncerta je bil Evropski parlament. Koncert pa sta neposredno pre našala Televizija Slovenija in Radio Ognjiš- če. Slovenska Karitas je med koncertom in v dneh po njem zbirala denarna sredstva za družine v Sloveniji.
  Na koncertu je 'delavke in delavce dobrote' k velikodušnosti povabil poslanec v Evrop- skem parlamentu, g. Alojz Peterle, ki je po pooblastilu predsednika, g. Jerzyja Buzeka, spregovoril v imenu Evropskega parlamenta Gospod predsednik je z velikim veseljem sprejel pokroviteljstvo nad Klicem dobrote. Kot eden nekdanjih glavnih voditeljev gi- banja Solidarnost in občudovalcev papeža Janeza Pavla II. vidi v solidarnosti eno od ključnih evropskih vrednot.
  Ko se je v juliju letos srečal z evropskimi verskimi voditelji, je dejal: ›Boj proti revš- čini in socialni izključenosti je partnerska naloga vseh ... Naša prednostna naloga je obnoviti socialno in gospodarsko varnost. Bogate izkušnje Cerkva s socialnim delom za posameznike in skupnosti so najbolj dra gocene v času krize. ... Za statistiko krize so konkretni ljudje.‹
  Predsednik Slovenske Karitas,msgr.dr.Mar- jan Turnšek, pa je v pozdravnem govoru med drugim dejal:"V Cerkvi na Slovenskem se letos glasno sliši: ›Nosite bremena drug drugemu!‹; v Evropi pa: ›Nič revščine, ukrepaj takoj!‹ Nocoj to povezujemo v: ›Poglej naokoli in pomagaj prvemu, ki se muči s pretežkim bremenom!‹ Če skupaj poprimemo, ni pretežkih bremen! O tem me potrjuje dogodek iz misijonov: Misijonarka sreča petletno deklico, ki nosi na hrbtu bratca, skoraj večjega od nje. Sočutno ji pravi:›To je pretežko breme zate!‹ Deklica jo prizadeto pogleda:›Breme!? Kakšno bre- me? To je vendar moj bratec!‹"
  vir: Tiskovni urad SŠK in Slovenska Karitas,
  foto: Tone Planinšek
  Δ na kazalo nadaljev.rubrike Δ
  DOGODKI   (nadaljevanje)                   začetek
  30. obletnica škofovskega posvečenja

  21.decembra 2010 je mariborski nadškof metropolit, msgr. dr. Franc Kramberger,obhajal 30. obletnico škofovskega posvečenja. Papež Janez Pavel II. (1978-2005) ga je 10. no- vembra 1980 imenoval za škofa.Škofovsko posvečenje pa je na omenjeni datum pre- jel v mariborski stolnici sv.Janeza Krstnika.
  Ob tej obletnici nadškofu, msgr.dr. Francu Krambergerju, čestitamo in mu želimo, naj ga Bog še vrsto let varuje in blagoslavlja.

  Krščansko Bratstvo in uredništvo Prijatelja
  foto: Gašper Furman
   
  Adventno-božično srečanje na Brdu

  Na večer pred četrto adventno nedeljo so se na Brdu zbrali starejši farani na vsako- letnem adventno-božičnem srečanju. Ob spodbudi domačega dušnega pastirja, g. Andreja Sveteta, so jim prizadevni člani Karitas pripravili lepo druženje. Udeleženci so imeli tudi možnost,da na toplem in mal- ce bolj udobnem prostoru opravijo sveto spoved. Po spovedovanju je sledila sveta maša in po njej prijetno družabno srečanje
  Sveto mašo je s petjem obogatila Petra Avbelj,vodil pa jo je duhovni pomočnik, g. Ivan Povšnar. V svojem nagovoru je najprej povedal, da je sveta maša prvenstveno namenjena njim in da je lepo,da smo se v tako velikem številu zbrali pri sveti maši. Poleg opravljene svete spo- vedi je dobro,če si skušamo zapomniti tudi kakšno misel iz nagovora, sprejeti sveto obhajilo in se po maši v prijateljskem sre- čanju pogovoriti. Prijazne gospe iz Karitas pa bodo poskrbele za nas.
  "Ker je božič pred vrati,vam želim povedati naslednjo pripoved.Tisto noč,ko se je rodil Jezus, so angeli veselo novico posredovali pastirjem in ti so se pogovarjali med seboj, kaj mu bodo nesli. Najbolj reven pastir, ki je imel le to, kar je imel na sebi, ni hotel z njimi in vendar so ga vabili, rekoč,da se bo Jezus razveselil njegovega obiska. Božja mati je v rokah držala Jezusa in se nasme- jala vsakemu od pastirjev, ki je prinesel svoj dar in ob tem povabila najrevnejšega pastirja, naj pride bliže. V zadregi je pastir pristopil bliže in Marija mu je v roke položi- la dete, da je lahko sprejemala darila iz rok pastirjev. V tistem trenutku je revni pastir občutil največjo srečo in veselje.
  Dragi farani, verjetno tudi vi niste najbolj- šega zdravja in ob prejemu svetega obha- jila občutite srečo,ki jo je občutil pastir,ko je sprejel Jezusa v roke.Nekateri ste ostali brez življenjskih sopotnikov in ste prišli po tolažbo k Njemu. Spet drugi ste prišli, ker vam zdravje ne služi več dobro in vam mr- zla cerkev stanje lahko še poslabša, zato ste srečni in veseli. Družinske in življenjske probleme položite kakor dar pred Jezusa in On vam jih bo olajšal. Tudi v tem je smisel adventa. Ko se boste po maši še prijatelj- sko družili, boste ugotovili, da ste sprejeti, ljubljeni, srečni in veseli."
  Na koncu pa je vsem skupaj - tudi v imenu domačega župnika Andreja Sveteta, sode- lavcev Karitas in drugih - zaželel srečne in blagoslovljene božične praznike, v novem letu pa obilen blagoslov Jezusa Kristusa ter tolažbo in spremstvo Božje Matere Marije.
  In kaj naj po tako bogatem nagovoru lahko še rečeta predstavnik Karitas Brdo Zlato polje in domači župnik? Stisk roke in prija- zen nasmeh včasih pove več, kakor gora besed...
  Sledil je še prijateljsko-družabni del. Ob pogostitvi in obdaritvi so se zbrani še dol- go zadržali v medsebojnem pogovoru. Saj veste,naslednji prazniki in njihovo druženje pred oltarjem ter skupno mizo bo šele v letu 2011. Do takrat pa vsem želim obilo Božjega blagoslova in Marijinega varstva.
  djd
   
  Besede slovesa in zahvale

  Na praznik Jezusovega krsta, 9. januarja 2011, se je med sveto mašo v ljubljanski stolnici ob za ključku svoje službe v Republiki Sloveniji poslovil apostolski nuncij, msgr. Santos Abril y Castelló. Objavljamo del njegove zahvale:
  "Spoštovani ekscelenci msgr. Anton Stres in msgr. Anton Jamnik, dragi duhovniki, re- dovnice, bogoslovci, dragi bratje in sestre.
  Prisostvovali smo sveti maši, pri kateri so bile skupini bogoslovcev podeljene poseb- ne službe,s katerimi se vse bolj bližajo cilju duhovniške službe v polnosti.To dejanje je zares znamenje upanja za Cerkev v Slove- niji, ki potrebuje novih duhovnikov,da bodo ohranjali vero med Božjim ljudstvom in mu pomagali živeti po takšnih moralnih načelih ki bodo iz njega napravila dobre kristjane ter poštene in solidarne državljane.
  Tudi sam osebno sem zelo vesel, da se moje zadnje dejanje v tej stolnici -kot de- janje apostolskega nuncija in predstavnika svetega očeta v Sloveniji- zaključuje prav s podelitvijo služb bogoslovcem, kar je za vse nas razlog veselja. Gospod ne neha klicati mladih, ki so pripravljeni posvetiti vse svoje življenje služenju drugim. Cerkev jih je vedno potrebovala in danes bolj kot kdajkoli,kot nas je v preteklih dneh spomnil sveti oče Benedikt XVI.
  Velikokrat sem se v tej stolnici udeležil ra- zličnih slovesnosti. Danes ko skoraj zaklju- čujem svoje pastoralno služenje v Sloveniji pa bi rad še enkrat pozdravil vse vas tukaj zbrane in vso katoliško skupnost v Sloveniji Lahko vam zagotovim, da bom tudi v od- govornostih, ki mi jih bo sveti oče še želel zaupati, vedno nosil s seboj toliko prelepih spominov na vas. Zvesto se vas bom spo- minjal v molitvi, da bi bili trdni katoličani in živi udje Cerkve, ki je zvesta Bogu. ...
  Naša Mati, Marija Pomagaj z Brezij, naj zares pomaga nam vsem. Njenemu varstvu zaupam vse vas in samega sebe. Hvala vam še enkrat!"
  msgr.ddr.Santos Abril y Castelló
  apostolski nuncij v Republiki Sloveniji
  vir: Tiskovni urad SŠK, foto: Tone Planinšek
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  PRIČEVANJE VERE V PREIZKUŠNJI
  Vera mi tudi v invalidnosti pomaga in me vzgaja
  Spoštovani g. urednik!
  Najprej iskrene čestitke! Z različnimi pris- pevki v Prijatelju tako iskreno nagovarjate vsakogar,še posebej nas,invalidne ali bolne V vsaki številki so objavljeni članki o zdra- vju tako ali drugače. Mislim,da imam razlo- ge zaradi katerih sem do njih bolj pozoren.
  Po splošnem prepričanju je zdravje najbolj cenjena, iskana in najbolj zaželena dobrina Geslo zdrav duh v zdravem telesu se danes uveljavlja bolj kot kdajkoli prej. Prav v tem prizadevanju pa vse pogosteje prepozna- vamo svojo nemoč,svojo majhnost in ome- jenost ter da materialno bogastvo ni odre- šitelj. Takrat v ospredje našega življenja stopajo duhovne vrednote. Zavemo se, če je duh bolan, se še tako zdravo telo nima na kaj nasloniti. Res je, da se preživljamo z materialnimi dobrinami, polno živimo pa le z duhovno hrano. Vera, ki nam je bila po- darjena, takrat dobiva odrešilno moč.
  Iz svoje izkušnje vem, da mi je na bolniški postelji Bog začel govoriti čisto na novo in čisto na novo sem ga tudi odkrival. Znašel sem se v situaciji,od katere dalje se resni- čno zavedam, da prihodnost lahko je ali je pa ni. Življenje se mi lahko v vsakem tre- nutku konča. Kaj naj mi potem še pomeni kariera, imetje? Prav nič!
  Spoznal sem,da je bolezen lahko tudi Božji blagoslov.Je tista obiskovalka,ki me najbolj uči in vzgaja, saj je vedno znova preizkuš- nja za mojo zvestobo, zvestobo veri, zau- panja v Ljubezen in vztrajanja v njej.
  Ne morem v popolnosti sprejemati zdravja, če ne sprejemam življenja v celoti. Hm, kaj nista zdravje in bolezen le dve podobi na isti medalji - življenju?
  Invalidnost in bolezen prinašata nove situ- acije, pogosto zelo težke,vendar prinašata tudi nove priložnosti, da se odpremo živ- ljenju.
  Prav ob bolniški postelji prepoznavamo veliko človeškosti, pa tudi neizmerno Božjo bližino. Obenem pa nam pomaga, da bomo začeli živeti bolj mirno v zavesti, da nam v tem življenju ni namenjena neskončnost. Ta in podobna spoznanja odkrivam le v moči vere.
  Še posebej me nagovarja Kristusovo vabilo hromemu: "Vstani in hodi." Nagovarja me, da hodim kakor pač zmorem z Njegovo po- močjo in da si prizadevam svojo vernost živeti ne le v cerkvi, ampak jo udejanjati predvsem v svojem vsakdanjiku,med ljudmi ki me obkrožajo, pa seveda niso vsi verni. Včasih komu to tudi ni všeč! Vendar ne že lim ločevati, ampak pomagati vsem, kolikor je v moji moči. Zavedam se, da smo krist- jani, zdravi in bolni, poklicani, da v ta svet s svojim nevsiljivim pričevanjem prinašamo Kristusa in da prav ta svet, takšen kot je, prinašamo Kristusu.
  Vera,ki jo skušam živeti,mi je v invalidnosti močna opora. Daje mi zaupanje, da upam, da se še zmorem odzvati vabilu: vstani in hodi, hodi z Menoj.
  rj
  Nekje med spomini na preteklost in načrti za prihodnost je čas za nežen dotik,ljubeč objem ali prijateljsko trepljanje.V upanju na prihodnje leto si podarjajmo širok nasmeh, prijaznost in toplino ter se skupaj veselimo uresničenih pričakovanj in drobnih prese- nečenj!
  Nikoli bolj kot pred novim letom se čuti, da je na dnu slehernega človeka, morda za- krita, a vedno navzoča, Ljubezen...
  Ko bo čas prestopil letni prag, vam želiva, naj vas za prazničnimi vrati čaka s soncem obsijano jutro in v vas, v vaših bližnjih in pri vašem delu veliko ljubezni.

  Benjamin Žnidaršič in Dragica Čadež
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  OBISKALI SMO
  Priljubljena in skromna

  Stopili smo v prelepo in urejeno sobico Doma upokojencev Dom žale (Karantanska c. 5, 1230 Domžale), kjer nas je sprejela Marija Zadravec. Razveselila se je obiska čeprav nas je pričakovala, saj smo se pred hodno najavili in ji predstavili namen našega obiska.Vsakemu je prijazno ponudila stol in pogovor se je razvil v prijetno kramljanje.
  Ko je preteklo nekaj časa, sem Marijo po- vabil, da spregovori o svoji življenjski poti.
  Čeprav je večino svojega življenja preži- vela v Ljubljani, pa je luč sveta zagledala precej daleč od glavnega mesta. Rodila se je v Jastrebcih,v eni izmed šestih vasi Ko- ga, to je prelepa mehka pokrajina z griči in dolinami na severovzhodnem delu Slovenije Ta del Prlekije,ki ga krasijo obdelana polja, gozdovi in vinogradi, dajejo obiskovalcu vtis obljubljene dežele.
  Družina se je preživljala z vinogradništvom in s priložnostnim delom pri okoliških kmetih Skupaj s teto, strino in očetom je Marija hodila mlatiti žito, zato so ga doma vedno imeli več kot dovolj. Otroci so radi prihajali in se vsako nedeljo zbirali na njihovem dvo rišču,saj so vedno bili postreženi s slastno pogačo.
  Marija je najstarejša izmed petih sester,od katerih je ena že pokojna. Med vojno pa je umrl tudi brat,ker ga nemški zdravnik ni ho tel operirati,potem ko se mu je razlil slepič
  Po končani osnovni šoli se je želela izobra- ziti za medicinsko sestro,vendar jo gospo- dinja ni pustila,saj je bilo doma dovolj dela Zato pa se je morala na očetovo željo že pri devetnajstih letih poročiti, saj so na domačiji potrebovali moško pomoč in oče je v zetu videl desno roko.
  Kmalu pa so spoznali, da Marijin mož ne bo dober gospodar. Vzrejen kot edinček pri grofičini hčerki je imel vsega dovolj,zato ni znal ceniti ustrežljivosti in dobrote srca ni- ti svoje rejnice ter kasneje niti svoje žene Marije. Rad je namreč zahajal v bare in gostilne ter se družil s svojimi kolegi.
  Družinski prijatelj ju je povabil v Ljubljano in Marija je z možem odšla v neznano. Kmalu nato je moral mož na orožne vaje in ko se je vrnil domov, sta se naselila v glo- bokih kletnih prostorih Smoletove hiše na Dalmatinovi ulici v Ljubljani. Marija je po- stala služkinja pri Smoletovih v zameno za najemnino, hkrati pa je hodila v službo,kjer je bila čistilka v trgovini Izbira in na Zava- rovalnici Triglav.
  V družini so se jima rodili trije otroci: sin in dve hčerki.Vsi trije imajo danes svoje dru- žine in Marija je vesela vseh vnukov, ki jo imajo zelo radi, ona pa njih.
  Slabo prezračeni in vlažni kletni prostori Smoletove hiše niso bili primerni za zdrav razvoj njenih treh otrok, zato se je po na- svetu višje socialne delavke z vsemi tremi otroki odpravila na Izvršni svet, da bi neka ko prišla do človeka primernega stanovanja saj na vse prošnje in postopke o pridobitvi stanovanja ni bilo pozitivnega odgovora. Otroke je preprosto izročila 'vladi' in rekla, da bo pa ona skočila v Ljubljanico.Uradniki so spoznali Marijino stisko in poslali v njeno stanovanje komisijo, ki je po otipljivih do- kazih ugotovila neprimernost stanovanja.
  Najprej so v podjetjih, kjer sta bila zapos- lena,objavili oglas za dodelitev stanovanja vendar jima niso mogli pomagati. Oglas so nato objavili še na drugih ministrstvih.Kma- lu se jim je nasmehnila sreča in po osemin- dvajsetih letih bivanja v kletnih prostorih se je Marija z družino preselila v oficirsko stanovanje v Savskem naselju.
  V novem stanovanju, ki so ga lepo obnovili in opremili, je družina na novo zaživela. Otroci so dokončali šolanje, se zaposlili in si ustvarili svoje družine.
  Pred dobrimi desetimi leti pa je Marija zaradi hudega stresa, ki ga je doživela ob možu, resno zbolela. Razliti žolč jo je pripeljal na rob smrti. Rešil jo je kirurg, ki je po štirih urah uspešno zaključil operacijo. Sledila pa je še ena težka operacija - odstranitev tumorja na hrbtu.Po teh operacijah je sle- dila nekajmesečna rehabilitacija. Marija pa se ni več vrnila na svoj dom, ampak se je naselila pri svoji mlajši hčerki.
  Po dveh letih bivanja pri hčerki se je pre- selila v Dom upokojencev Domžale. Zdaj je to njen dom že osem let. Marija je v Domu zelo zadovoljna in dodaja, da se 'krasno' počuti.Vsak dan gre na jutranjo telovadbo nato na zajtrk in še na ponovno telovadbo na oddelku. Sledi delovna terapija, kjer iz- delujejo najrazličnejša ročna dela.
  Marija je v svojem življenju veliko pretrpe- la, vendar je Bogu hvaležna, da je zmogla vzdržati v vseh preizkušnjah.Kljub temu,da vsaka dobra in lepa beseda ni našla prave ga mesta in je včasih celo vodila v trplje- nje, je Marija po priprošnji nebeške Matere ter v zaupanju v Jezusa ohranila dobro in skromno srce. Zato je bila povsod priljub- ljena in zaželena, saj so mnogi znali ceniti njeno dobroto in ljubezen.
  Danes se Marija v svoji mirni jeseni življe- nja zahvaljuje Jezusu in Devici Mariji za vse dobro, ki ga je prejela v življenju; še zlasti za svoje otroke in vnuke. Vesela je, da so vsi dobri in so ostali na pravi poti.
  Še bi lahko klepetali, a zvonec, ki vabi na večerjo,se je oglasil. Marijo smo pospremili do obednice, se ji zahvalili za darovani čas in ji zaželeli vse dobro v tem letu.

  na obisku smo bili: Marija Vraničar, Katja Miklič in Roman Travar, CM (zapis in foto)
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  USTVARJALNI KOTIČEK
  Jeziki ljubezni

  V letošnjih številkah Prijatelja bom ustvar- jalni kotiček oblikovala skupaj s pomočnico knjigo, ki nosi naslov '5 jezikov ljubezni' in katere podnaslov nam postavlja vprašanje "Kako pokažete, da ljubite". Avtor knjige je dr. Gary Chapman, družinski terapevt, ki je skozi leta dela,pogovorov in svetovanj pri- šel do mnogo praktičnih znanj in izkušenj, ki jih v knjigi deli z bralci. Knjiga je sicer v prvi vrsti namenjena parom, a obstaja tudi knjiga istega avtorja s podobnim naslovom '5 jezikov ljubezni za samske', ki ima skoraj enako vsebino. Jezik ljubezni namreč ni le jezik, ki ga govorita fant in dekle med za- ljubljenostjo ali mož in žena v skupnem ži- vljenju. V vseh naših odnosih si želimo tudi ljubezni. Zato nam morda lahko pomaga spoznanje, da govorimo različne jezike lju- bezni. Ni nujno, da se vedno med seboj razumemo, četudi se imamo radi. Če komu prinesemo darilo, ga objamemo ali pohva- limo, če za koga nimamo časa ali pa mu pomagamo - vse to so lahko dokazi ali za- vrnitve ljubezni. In lahko jih eden razume popolnoma drugače od drugega. A o vsem tem več skozi letošnji ustvarjalni kotiček.
  Avtor knjige piše o petih jezikih ljubezni in jih tudi opiše vsakega posebej ter kako se odzivajo ljudje, ki govorijo posamezen jezik ljubezni. V vsaki od prihodnjih številk Prija- telja bom povzela nekaj misli o enem izmed jezikov ljubezni. In kateri so ti jeziki ljube- zni? Na kratko opisano jih je avtor poime- noval takole:
 • posvečen čas,
 • besede potrditve,
 • darila,
 • usluge,
 • dotik.
 • Za 'uvod' v letošnje prispevke v ustvar- jalnem kotičku sem izbrala nekaj besed dr. Garya Chapmana iz knjige 5 jezikov ljubezni Morda so sicer na videz namenjene pred- vsem zakoncem, a zagotovo jih lahko upo- rabimo v vsakem odnosu: v družini, med prijatelji, sodelavci. Morda nam dajo spod- budo o premišljevanju k temu, da ima vsak izmed nas rezervoar ljubezni, ki mora biti poln. Lahko smo mladi ali stari, zdravi ali bolni, doktorji znanosti ali avtokleparji, ... prav vsi v sebi hrepenimo po ljubezni in sprejetosti. Seveda pa po tem hrepenijo tudi naši bližnji. In le če se bomo naučili polniti naš rezervoar ljubezni in biti pozorni tudi na rezervoar ljubezni naših bližnjih,po- tem bomo temu našemu hrepenenju našli tudi odgovor. Ne bo prišel kar naenkrat in tudi ta ustvarjalni kotiček ne bo storil ču- dežev. Morda pa komu dá spodbudo ali idejo, kako ravnati, da bodo naši odnosi bolj polni prave ljubezni.
  »Besede ljubezni so skoraj najbolj pogosto uporabljane besede v današnji družbi.Tako posvetni kot verski misleci se strinjajo, da igra ljubezen osrednjo vlogo v človeškem življenju. Ljubezen pa je znana po tem, da lahko prinese mnogotere radosti. Zaradi nje se svet vrti. Tisoče knjig, pesmi, revij in filmov je začinjenih z besedo ljubezen. Številni filozofski in teološki družbeni siste- mi so postavljali ljubezen na posebno me- sto. Celo ustanovitelj krščanstva je želel, da bi ljubezen postala razpoznavno zna- menje njegovih vernikov (Jn 13,35).
  Psihologi so ugotovili, da je želja biti ljub- ljen prvinska čustvena potreba človeka. Zaradi ljubezni smo preplezali gore,prečkali morja, prehodili puščave in preživeli nepo- pisno trpljenje. Brez ljubezni bi gore, morja in puščave postali nepremagljivi in trpljenje naša kazen.
  Krščanski apostol Gentilov (poganov) je povzdignil pomen ljubezni, ko je trdil, da so vsa človeška dejanja brez teže, če niso bila storjena iz ljubezni.Trdil je tudi,da bo- do v zadnjem dejanju drame človeštva po- membne samo tri osebne lastnosti: ›vera, upanje in ljubezen, to troje. Največja od teh je ljubezen.‹ (1 Kor 13,13)...
  Toda naj bo ljubezen še tako pomembna, jo lahko zelo hitro izgubimo. V dokaz so številne izpovedi poročenih parov, ki so z menoj delili svoje srčne bolečine. Nekateri so prišli k meni,ker so bolečine postale ne- znosne. Drugi so prišli, ker so ugotovili, da njihov vedenjski vzorec ali ravnanje njiho- vega partnerja uničuje njihov zakon. Ne- kateri pa so prišli samo še izpovedati svoje bolečine in niso želeli ostati v svojem za- konu. Sanje vseh teh ljudi o srečnem živ- ljenju do konca njihovih dni so se razblinile v luči neizprosne realnosti.
  Vedno znova sem slišal: ›Najine ljubezni ni več, najin odnos je prazen. Včasih sva si bila blizu, zdaj pa niti ne uživava več v lastni družbi. Ne znava več zadovoljevati potreb drug drugega.‹
  Vse te izpovedi dokazujejo, da imamo v sebi rezervoar ljubezni. Mogoče pa temu nevidnemu čustvenemu rezervoarju ljube- zni v vsakem trpečem partnerju gori rdeča lučka? Kaj pa, če so nesramno obnašanje, ostre besede, kritike in odtujevanje le po- sledica praznega rezervoarja ljubezni? Bi lahko rešili propadajoč zakon,če bi našli na čin, kako napolniti rezervoar ljubezni obeh partnerjev? Bi lahko s polnim rezervoarjem ljubezni ustvarili čustveno premirje, ki bi omogočilo premagati razlike in rešiti spore? Je mogoče res prav rezervoar ljubezni ključ do uspešnega zakona?
  Vsa ta vprašanja so bila povod za mojo dolgo raziskovalno pot.Spotoma sem prišel do enostavnih,a pomembnih spoznanj. Pot me ni le vodila skozi dvajset let zakons- kega svetovanja, ampak tudi skozi srca in misli na stotine parov.
  Prepričan sem, da je poln rezervoar ljube- zni enakega pomena kot pravi nivo olja v avtomobilskem motorju. Zakon (ali odnos) s praznim rezervoarjem ljubezni nam lahko povzroči celo več škode,kot vožnja z avto mobilom brez motornega olja...
  Ljubezen ne izbriše preteklosti, a lahko spremeni prihodnost.«
  pripravila: Polona Malovrh
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  SVET IN MI
  Razstava o zločinu in solidarnosti

  Na jugovzhodnem delu Avstrije je med Ma- džarsko in avstrijsko Štajersko ukleščena avstrijska zvezna dežela Burgenland - po naše Gradiščanska.
  Na začetku adventa, 26. novembra 2010, so v mestecu Pandrof za tri tedne odprli potujočo razstavo o evtanaziji invalidnih ljudi na Gradiščanskem v času nacistične strahovlade med drugo svetovno vojno. Zgodovinarji so potrdili 350 primerov usmr- titev v tej zvezni deželi.
  Te nesrečnike so umorili v plinskih celicah zaradi bolezni,invalidnosti ali rasne pripad- nosti. Razstavo so odprli v župnijskem do- mu v Pandrofu. Župnik, g. Branko Kornfeld, je izrazil prepričanje, da je to pravo mesto za odgovor na to grozodejstvo. Duhovniki in redovnice so bili tisti,ki so najbolj vztraj no nasprotovali temu poganskemu početju in bili dejavno solidarni z žrtvami,smo lahko slišali ter prebrali na spletnih straneh av- strijskega radia.
  O podobnem mučeništvu, ki se je zgodil pri nas v Dobriši vasi pri Celju, smo lahko brali v 6. številki Prijatelja 1999.

  Solidarnost

  Smo v letu solidarnosti in dobrodelnosti. Biti solidaren in delati dobro sta vidni zna menji naše vere v troedinega Boga, ki nas povezujeta v občestvo verujočih in vseh ljudi dobre volje. Ne le bolan človek ali oni v materialni stiski,ampak vsakdo je vsako- dnevno odvisen od solidarnosti. Tudi tisti 'korenjak',ki mu je solidarnost morda le stvar posmeha, potrebuje solidarnost drugega, še zlasti,če morebiti odloča o življenju ljudi v stiski.
  Po izkušnjah je sorazmerno lahko biti soli- daren v srcu, nekoliko težje je solidarnost na pravi način udejanjati. Različne dobro- delne akcije nakazujejo,da znamo biti soli- darni z ljudmi po svetu in v širši okolici, ki jih ne poznamo ali jih poznamo le iz pripo- vedovanja in iz sredstev javnega obveš- čanja.
  Kako pa je z našo solidarnostjo do ljudi, s katerimi živimo in nas obdajajo? Koliko znamo in zmoremo biti solidarni v družini in različnih skupnostih,s svojimi otroki, vnuki, s svojimi starši, starimi starši, botri...; z našimi duhovniki, sestrami redovnicami in še z mnogimi drugimi ljudmi, ki izgorevajo za ljudi in Boga? Koliko še znamo in zmore- mo 'nositi bremena drug drugemu' v sveto- pisemskem smislu?
  Besedo solidarnost navadno uporabljamo takrat,ko imamo v mislih skupen interes ali soodvisnost,ko gre za pomoč med posame znimi ljudmi ali skupinami oseb in drugega živega stvarstva; zlasti še, kadar so v težkih življenjskih situacijah zaradi nesreč ali tudi različnih goljufij.
  Veliko stvari se v tem času dogaja v naši družbi, pa tudi v našem osebnem življenju. Veliko problemov in zatajevanih gnojnih ran se odpira.Kakršnekoli se nam že ponu- jajo rešitve, bodo morale le-te vsebovati veliko solidarnosti.
  Verjamem, da so bili božični prazniki dovolj močna spodbuda,da smo se močneje zazrli vase in preverili, kako je z našo ljubeznijo do bližnjega, ki jo zajema pojem SOLIDAR- NOST; da bomo z več miru v srcu in ljube- zni živeli z našimi ženami, možmi, otroki, starši ter z ljudmi, s katerimi delamo in se srečujemo ali jih le slutimo nekje daleč za obzorjem. Podarimo jim kakšen potreben novčič, pa tudi kakšno blagohotno misel ali molitev, zavedajoč se Božje bližine in lju- bezni, iz katere poskušajmo črpati voljo v prizadevanjih za več pravičnosti. "Vse kar je človeško, je povezano z Božjim," je po- udarjal pokojni papež Janez XXIII.
  Jože Raduha
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  ŽELIM SI PRIJATELJA
  Spoštovani!

  Ob prižiganju adventnih sveč,
    smo dočakali
    svetlobo svetle noči,
    ko je Bog po Mariji stopil
    na Zemljo!

  Hrepeneče ga prosimo,
    naj krepi našo vero,
    razsvetljuje naša pota
    in blagoslavlja našo
    dobrodelnost
    v novem letu 2011!

  Vam iz srca želimo,
    hvaležne Marijine sestre Čudodelne
    svetinje,
  s. M. Irma Makše
  Želim vam toliko optimizma,
    da ga boste lahko dajali drugim,
    toliko moči,
    da vas ne bo zlomila nepopolnost ljudi,
    toliko miru,
    da boste ohranili jasne oči
    in smisel za lepoto tistih najbolj
    vaših trenutkov življenja.

  Hvala za vse vaše skrite darove,
    prijetne misli.
  Naj vam bo vse dobro bogato povrnjeno.
  Lojze Čokl
  Usmiljeni Bog nas ljubi tako,
    da Sina poslal je k nam na zemljó.

  Zato vse težave, beda, temá
    odvzeti ne smejo nam upanja.

  Zavest ta v prihodnje naj vas bodri,
    Marijini smo, otroci Luči!

  Med nami je Kristus, z nami živi -
    v Njegovem smo varstvu varni prav vsi!

  Voščimo lepe vam praznične dni,
    v novem pa letu še zdravja, moči.

  Vse, kar storili ste dobrega nam,
    naj vam povrne dobrotni Bog sam!

  Prosimo vsak dan zaupno za to -
    v veri, da Večni uslišal nas bo.

  Hvaležne sestre klarise,
  s. M. Jozefina, s. M. Katarina
  Vsem, ki ste nam voščili za božične in novoletne praznike, se iskreno ter iz srca zahvaljujemo.
  uredništvo in uprava Prijatelja
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  TAKO ODHAJAJO
  Dne 30.12.2010 mi je Renata Žižek sporo- čila,da se je z zemeljskega življenja poslo- vila in se v večnost preselila Štefka Pucko iz Bogojine 10,članica KBBI.Veliko je trpela zaradi invalidnosti, vendar je vdano in z veliko mero potrpljenja prenašala svoje bo- lečine. Bog jo je rešil zemeljskega trpljenja ko jo je, sicer premlado, poklical k sebi,saj je komaj dopolnila 50 let življenja. Priporo- čímo se ji,naj nas spremlja v svojem vese- lju pri Odrešeniku in prosi za nas. Mi pa jo ohranimo v lepem spominu in jo podprimo z molitvijo.
  Slavko Breznjek
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  OBVESTILA
  VSTANI  IN  HODI!

  oddaja za bolnike, invalide
  in njihove prijatelje

  15. FEBRUAR
  15. MAREC    

   Dobite jo brez recepta na Radiu Ognjišče
   3.torek ob 20.30 in ponovitvi v sredo ob 23.00

   Ker oddaja zelo blagodejno in poživljajoče vpliva  na telo in duha,se pred poslušanjem ni potrebno  posvetovati z zdravnikom ali  farmacevtom!

   grafično oblikoval in vabi k poslušanju Tone Planinšek
  Vse oddaje 'Vstani in hodi' je možno preko interneta ponovno poslušati Objavljene so v arhivu oddaj Radia Ognjišče: http://audio.ognjisce.si
  prijatelj 2011
  Posamezen izvod: . . 1,95 €
  Letna naročnina:
 • posamezniki: . . . 11,70 €
 • poverjeniki: . . . . 10,50 €
 • podporna: . . . . . 23,00 €
 • Za tujino (Evropa): 20,00 €. Letalsko(zu- naj Evrope): $35,00 USD, $35,00 CAD ali $40,00 AUD.Naročnino lahko nakažete na transakcijski račun, odprt pri Hypo banki: SI56-3300-0000-3418-174 Dom Sv. Jožef
  Uredništvo:
  Tabor 12, 1000 Ljubljana.
  Tel.: 01/433-94-10, faks: 01/431-21-81
  E-mail: revija.prijatelj@rkc.si
  Urednik - GSM: 040/157-201
  Uprava (za plačila):
  Dom Sv. Jožef, Plečnikova 29, 3000 Celje
  Tel.: 059/073-800, faks: 03/548-15-96
  Uradne ure (v Ljubljani):
  ponedeljek,sreda in četrtek od 9h do 12h
    na internetu!
  Prijatelj na internetu
  http://revija-prijatelj.rkc.si
  POVEJ NAPREJ
  IN PODARI PRIJATELJA
  K O M U ?
  Tistemu,ki bi se Prijatelja razveselil, morda celo postal naročnik:
  z boleznijo ali invalidnostjo preizkušanemu bratu ali sestri
  • osamljenemu bratu ali sestri
  • bratu ali sestri, ki bi ga določeni članek obogatil
  • ustanovi ali skupnosti, kjer živi več ljudi in bi jih revija nagovorila.
  Ko podariš Prijatelja naprej:
  • sporoči na naš naslov: Tabor 12, 1000 Ljubljana
  • ali nas pokliči po telefonu:01/433-94-10
  ali nam pošlji elektronsko pismo na naslov: revija.prijatelj@rkc.si
  Tedaj ti bomo brezplačno čim prej poslali nov izvod revije.
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  RAZVEDRILO
  NAGRADNA KRIŽANKA

  Naša pot je tlakovana s preizkušnjami, ki se pogosto nepričakovano pojavijo pred nami. Slabo počutje, zapleteni medsebojni odnosi, denarne skrbi in še veliko drugega lahko povzroči,da postane naše življenjsko potovanje zelo naporno.A Bog nam v Sve- tem pismu zagotavlja: "Gospod hodi pred teboj, on bo s teboj;ne bo te pustil same- ga in ne bo te zapustil. Nikar se ne boj in se ne pláši!" Teh besed se je spomnil tudi mož,ki je v nebesih zrl na prehojeno pot in videl, da so bile ob njegovih stopinjah ve- dno tudi Jezusove, razen takrat, ko mu je bilo v življenju najteže.Tedaj so bile stopi- nje samo ene. Pokazal je nanje in vprašal Jezusa:"Kje si bil takrat?" On pa mu je od- govoril:"To niso tvoje stopinje,ampak moje Ko je bilo najhuje, sem te nosil v svojem naročju."
  Rešitev (geslo v označenih stolpcih in vrsti ci) prepišite na dopisnico ali karton v njeni velikosti ter jo do 1. marca 2011 pošljite na naš naslov: PRIJATELJ, Tabor 12, 1000 Ljubljana;s pripisom: KRIŽANKA.Hkrati izre- žite in nalepite kuponček,ki je pod križanko

  Rešitev nagradne križanke št. 6/2010:
  DA PRIDE GOSPOD.

  Nagrajenci 6/2010:   1. BENDA Milka, Zgornje Pirniče 90 D, 1215 Medvode, prej- me klekljan prtiček; 2. KOKALJ Pavla, Nova ulica 1, 1230 Domžale, prejme knjigo Vladimirja Truhlarja, Temni karmin (izbrane pesmi); 3. PEČJAK Marija, Hrib pri Hinjah 11,8362 Hinje,prejme knjigo Mirka Mahniča Devet mesecev; 4. PERNE Gusti, Kurirska pot 26, 4207 Cerklje, prejme knjigo Ivana Kordeža, Doživetja in spomini; 5. FIŠTER Cvetka,Dolenje Laknice 25,8230 Mokronog prejme Družinsko pratiko 2011 ter knjižno kazalko s klekljanim dekorjem; 6. KOGOV- ŠEK Justi, Brod 10, 1370 Logatec, prejme zgoščenko Darinke Slanovec, Minute za molitev; 7. GREGO Marinka, Clevelandska 47, 1000 Ljubljana, prejme knjigo A. Fink, P. Mohar in A. Sečnik, Domača nega.

  Čestitke izžrebanim in Bog povrni darovalcem nagrad!
  S TV programom želimo pomagati posamezniku in družbi v splošnem oseb- nostnem in duhovnem raz voju ter vernim kristjanom v krščanskem razvoju.
  Prednostne vsebine:  duhovne, verske, vzgojne in izobraževalne, okoljske in nove tehnologije, informativne.
  Ostale vsebine:  kulturne in umetniške, športne, telesno vzgojne in rekreacijske, kontaktne in zabavne.
  Program Exodus Tv si lahko ogledate preko na- slednjih digitalnih ponudnikov: T2 (Slovenija); Telemach (Slovenija); Teleing (območje Ptuja in del Pomurja); Elektro Turnšek (celjska regija); na svetovnem spletu: www.exodus.si
  Križanka (sestavil: Andrej Praznik)
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  USTAVLJENI TRENUTKI
  Fotografije parov, ki se objemajo:

  RADI SE IMAMO
  V LETU DOBRODELNOSTI IN SOLIDARNOSTI

 • S POGLEDOM IN STISKOM ROK
 • S PRISRČNIM NASMEHOM
 • Z MAJHNO POZORNOSTJO
 • Z OBJEMOM ...

 • IMEJMO SE RADI IN SPREMENIMO SVET!

  VAM ŽELI FOTOGRAF: TONE PLANINŠEK
   
  Kolofon
  MISEL


  "Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen."
  (1 Kor 13,4)

  Gospod,Ti zmoreš čakati na nas vsak dan,
  mesec za mesecem, vsako leto, včasih skoraj vse življenje.
  Čakaš, da se obrnemo k Tebi, ker veš, da Te potrebujemo.
  Čakaš zato, ker nas ljubiš.
  Daj tudi nam v ljubezni do bližnjih Tvoje potrpežljivosti...

  Tvoja dobrota ne gleda na to, če smo vredni tvojih darov:
  sonca, kruha, narave, prijateljev, besed, pogledov, odnosov, življenja.
  V velikodušnosti nam mnogo daruješ, ne da bi bili vredni.
  Dober si do nas, ker nas ljubiš.
  Daj tudi nam v ljubezni do bližnjih Tvoje dobrotljivosti...
  Polona Malovrh

  Čut za dobrodelnost in solidarnost se začne oblikovati že v družinskem okolju. »
  Δ na kazalo domov na vrh Δ
  oblikovanje in izdelava: primož cvetko  •  copyright © 2011 prijatelj - tabor 12 - 1000 ljubljana slovenija  •  elektronski naslov: revija.prijatelj@rkc.si